Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng
  • Upcoming Events

  • Past Events 19
Get Email Updates
There are no upcoming events at the moment! Follow Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng to get updates of coming events.
We don't have past events information at the moment!

Past Events

About Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng

1. Là đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước. 2. Tư vấn, giới thiệu việc làm "MIỄN PHÍ" cho NLĐ. 3. Giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.

Get Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng Event Updates