Search results for:
No result found! Try with different keywords!
BAC - Business Analyst Training Center

BAC - Business Analyst Training Center

37 followers
BAC - Business Analyst Training Center
  • Upcoming Events

  • Past Events 99
Get Email Updates
There are no upcoming events at the moment! Follow BAC - Business Analyst Training Center to get updates of coming events.
We don't have past events information at the moment!

Past Events

About BAC - Business Analyst Training Center

BAC là đơn vị đào tạo Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - BA) đầu tiên tại Việt Nam. Nhà cung cấp đào tạo CNTT hàng đầu tại Việt Nam. Đối tác duy nhất của IIBA tại Việt Nam

Get BAC - Business Analyst Training Center Event Updates