Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Zarzewie. Letnia Szkoła

Advertisement

Zarzewie. Letnia Szkoła


English version below

Warsztaty Studia Kokyu prowadzone przez Przemysława Błaszczaka i Joannę Kaczmarek

12–18/08/2019 {poniedziałek–niedziela}
Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego
Zapisy do 31 lipca
W językach polskim i angielskim

I Letnia Szkoła Studia Kokyu to siedem dni intensywnego treningu fizycznego i głosowego skoncentrowanego na odnalezieniu/zbudowaniu obecności aktora-performera w zespole, rozbudzeniu wewnętrznej energii i kreatywnej wyobraźni w pracy z ruchem, głosem, słowem i pieśnią. Szkoła będzie miała charakter intensywnej pracy fizycznej i wokalnej, na którą należy się odpowiedzialnie przygotować.

Prowadzący, Joanna Kaczmarek i Przemysław Błaszczak, są doświadczonymi performerami i pedagogami teatru, liderami Studia Kokyu. Pogłębiając swoją praktykę i nieustanne poszukiwania, poprowadzą uczestników warsztatów przez tę głęboką indywidualną i wspólną podróż artystyczną do tlącego się zarzewia.

„Zarzewie”. Miejsce, w którym coś się zaczyna tlić. Miejsce, w którym jestem dziś, ja, mój oddech, moje ciało, mój głos. By z zarzewia mógł powstać ogień, który ogrzeje dom, potrzebne są uwaga, troska, dbałość, koncentracja i wysiłek. I czas. „Zarzewie” może być okazją do podjęcia próby zatroszczenia się o ten początek, centrum. Powód rozpoczęcia ruchu, wzięcia oddechu, wydania z siebie dźwięku.

Elementy pracy:
• trening Kokyu – trening wypracowany w ramach prowadzonej przez Przemysława Błaszczaka ścieżki w Studiu Dwóch Ścieżek – precyzyjna struktura pozwalająca skoncentrować się na ruchu i oddechu w ich jedności, służąca budowaniu koncentracji oraz wzmocnieniu ciała i przygotowaniu do pracy z głosem;
• stado – bieg na kontakt – służy budowaniu grupy, podstawowy poziom tej praktyki nazywamy „strojeniem”; budzi globalne słuchanie całego ciała, wymaga uważności i bycia w obecnym momencie;
• trening partnerski – praca zarówno nad elementami akrobatycznymi w partnerowaniu, jak i na subtelnych relacjach związanych z podążaniem/prowadzeniem, komunikacją przez dotyk oraz relacjami poprzez inne fizyczne kanały komunikacji;
• elementy aikido – japońskiej sztuki walki, opierającej się na idei wykorzystania i przekierowania energii, jaką otrzymujemy od atakującego. Będziemy pracować zarówno z elementami treningu fizycznego, jak i pracy z bronią – bokkenem i jō – japońskim drewnianym mieczem i kijem;
• Voice In Progress – autorski program badawczy łączący w sobie techniki uwalniania głosu poprzez intensywną pracę z oddechem, świadomością ciała i wyobraźnią (praca oparta na elementach metod Kristin Linklater, Emmy Bonnici, nauczycieli Roy Hart Theatre);
• oddech–głos–śpiew — odnowienie właściwych nawyków w pojmowaniu swojego głosu jako narzędzia komunikacji, jego funkcjonowania i możliwości w życiu codziennym oraz na scenie;
• rezonatory/wibracje — wprowadzenie głosu w przestrzenie rezonacyjne ciała, rozwibrowanie ich w brzmieniu indywidualnym i we współbrzmieniu;
• „Harmonia Wspólnego Śpiewu” – praktyka spotkania się w wielogłosowej pieśni jako otwarcie kanału indywidualnej ekspresji dla improwizacji oraz doświadczenia zespołowego przeżywania spędzanego czasu we współbrzmieniu, wspólnym opowiadaniu historii, znikaniu w jedności harmonicznej;
• improwizacja i tworzenie struktur głosowo-ruchowych, mogących posłużyć jako materiał do pracy scenicznej.

Trening fizyczny ma na celu obudzić świadomość potencjału ruchowego uczestników i wewnętrznego widzenia i słyszenia siebie/partnera/zespołu. Trening głosowy i praca z pieśniami posłużą jako narzędzia komunikacji w codziennym życiu. Leśna baza Instytutu Grotowskiego w Brzezince sprzyja zatopieniu się w ciszy wśród otaczającej natury – lasów, jezior, leśnych strumyków, w oddaleniu od miejskiego hałasu. Cisza stwarza możliwość przyjrzenia się sobie i usłyszenia siebie, bycia tu i teraz.

Warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanych ruchem, śpiewem, tańcem, sztuką aktorską i działaniami parateatralnymi, zarówno dla początkujących, jak i zawodowych performerów chcących doskonalić swoje umiejętności.

Przyjazd do Brzezinki 11 sierpnia późnym popołudniem, wyjazd 19 sierpnia rano. Gwarantowany transport z centrum Wrocławia do Brzezinki i z powrotem.

Harmonogram dnia:
8:00–8:45 śniadanie
9:00–10:00 trening kokyu
10:15–13:00 sesja pracy
13:00–15:00 przerwa obiadowa
15:00–18:00 sesja pracy
18:00–19:30 kolacja
19:30–21:00 „Harmonia wspólnego śpiewu”

Ćwiczenia odbywają się głównie boso, w wygodnych strojach treningowych (długie spodnie, bez guzików, pasków i zamków).

Warsztaty będą prowadzone w językach polskim i angielskim.

Koszty:
1800 PLN (przy zgłoszeniu i wpłacie zaliczki do 30 czerwca)
2000 PLN (przy zgłoszeniu i wpłacie zaliczki między 1–30 lipca)
Cena obejmuje pełne wyżywienie i noclegi. Uczestnicy wspólnie przygotowują śniadania i kolacje, a także sprzątają salę do ćwiczeń.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 lipca 2019 na adres cHJ6ZW1layB8IGdyb3Rvd3NraS1pbnN0aXR1dGUgISBhcnQgISBwbA==. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% kwoty.
Więcej informacji na: https://bit.ly/2JjLKkM

***

„From Embers to a Flame: Summer School”
Kokyu Studio workshop with Przemysław Błaszczak and Joanna Kaczmarek

Mon–Sun 12–18 August 2019
Brzezinka, forest base of the Grotowski Institute
Application closing date: 31 July
Languages: Polish and English

Studio Kokyu’s first summer school will be seven days of intensive physical and vocal training. The focus will be on discovering/developing the actor’s or performer’s presence within the group, and awakening his/her inner energy and creative imagination while working with movement, voice, text and song. The workshop will be very intense, both physically and vocally, so participants should take care to responsibly prepare their bodies for the work.

Joanna Kaczmarek and Przemysław Błaszczak are experienced theatre performers, and leaders of Studio Kokyu. Their commitment to continual deepening of their practice and to a never-ending process of research will lead workshop participants through a deep artistic journey.
The ember. The point at which something begins to smolder. The place where I am today. Me, my breath, my body, my voice. To draw flames from an ember – flames which will warm up the house – takes attention, care, focus and effort. And time. Thinking about our work as an ember asks us to focus on its beginning, its centre. The reason for which we move, take a breath, make sound.

The work will include:
• Kokyu training led by Przemysław Błaszczak. This is a precise structure, enabling you to concentrate on movement and breathing in unison, in order to improve focus, strengthen the body and prepare for work with the voice.
• ‘The herd’, or contact running, which is used to build group awareness, to “tune” the group. The process awakes the global listening of the body, requires attention as well as being in the present moment.
• Partner training, work on acrobatics in pairs, as well as on the more subtle relations involved in following/leading, communication through physical contact and channels.
• Aikido elements, aikido is a Japanese martial art, based on the idea of exploiting and diverting the energy received from your attacker. You will be working both on physical elements of training and with weapons such as the bokken, wooden jo, Japanese sword and stick.
• „VoiceInProgress”, an original research program combining techniques for unleashing the voice through intense breath training along with techniques for body self-awareness and imagination (derived from the Kristin Linklater, Jo Estill and Roy Hart methods, and the work of Emma Bonnici).
• Breathing–voice–singing, rediscovering your natural habitus of your own voice as a communication tool: how it works and its possibilities in our everyday life as well as on-stage.
• Resonators–vibrations–voice, introduction to the resonating spaces of our bodies; making them vibrate as individual sound, as well as in consonance with others.
• „Harmony of Common Singing”, practice of meeting one another in polyphonic song, songs that act both as an individual channel for expression and improvisation, and as a united experience of spending time in polyphony. Storytelling: disappearing in polyphonic unity.
• Improvisation and creation of voice/movement-based structures, which can be used as performance material.

The main aim of physical training is to awake participants’ awareness of their movement potential; to force them to awake their inner sight and to listen to themselves/their partners/the ensemble. The voice training and work with songs will focus on the voice as a communication tool in everyday life. Brzezinka, the forest base of the Grotowski Institute, is a great place to lose yourself in the quietness of the surrounding nature. It is enriched by the forest, lakes, brooks – far from the city’s hustle and bustle. This peace and quiet helps you to look into yourself; to listen; to be here and now.
Anyone interested in movement, singing, dancing, acting and paratheatrical activities is welcome to join the work. The workshop is open for all levels of experience, from people beginning their studies in theatre to professional performers looking to perfect their skills.

Arrival at Brzezinka, on 11 August late afternoon. Departure on 19 August early morning. Transport will be provided to and from Brzezinka from Wrocław city centre.

Daily schedule:
8:00–8:45 breakfast
9:00–10:00 Kokyu training
10:15–13:00 work session
13:00–15:00 lunch break
15:00–18:00 work session
18:00–19:30 dinner
19:30–21:30 Harmony of Common Singing

Training will be mainly conducted barefoot. For your own safety, bring comfortable training clothes (long pants, with no buttons, belts or zippers).
The workshop will be conducted in both Polish and English.

Fee
450 EUR (application and down payment till 30 June)
500 EUR (application and down payment between 1 July and 31 July)
The fee includes full board and accommodation. Participants prepare meals and clean the working spaces together.

Please email your completed application form to cHJ6ZW1layB8IGdyb3Rvd3NraS1pbnN0aXR1dGUgISBhcnQgISBwbA== by 31 July 2019. Participants are accepted on a first come, first serve basis. Places are limited. To secure your spot, a non-refundable advance payment of 50% of full price is required.

More information: https://bit.ly/30jqReLMap Instytut Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw