Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Studium Treningu i Terapii Grupowej - X Edycja - Jesień 2019

Advertisement

Studium Treningu i Terapii Grupowej - X Edycja - Jesień 2019


STUDIUM TRENINGU I TERAPII GRUPOWEJ - X EDYCJA - JESIEŃ 2019
Nowa edycja studium od października 2019 r !
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem Studium Treningu i Terapii Grupowej jest poszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia dynamiki procesu grupowego, nabycie umiejętności do samodzielnego prowadzenia treningów, warsztatów i terapii grupowej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii społecznej, psychologii klinicznej, psychopatologii, treningiem interpersonalnym, treningiem umiejętności psychospołecznych, treningiem grupowej pomocy psychologicznej. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy potrzeb grupy, zasady pracy z grupą, podstawy metodologiczne i metody pracy grupowej w obszarach problemowych: grupowa terapia uzależnień, grupowa terapia osób współuzależnionych i DDA, terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy, grupowa terapia zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, grupowa terapia zaburzeń odżywiania, terapia grupowa dzieci i młodzieży.

? Ilość godzin
Studium Treningu i Terapii Grupowej obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 10 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. Podstawowym etapem kształcenia w ramach Studium Treningu i Terapii Grupowej jest trening interpersonalny 40 godzinny.

? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.

?Absolwenci Studium Treningu i Terapii Grupowej nabędą kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia treningów i terapii grupowych, oraz ubiegać się mogą o certyfikat trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

?Adresatami Studium Treningu i Terapii Grupowej są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja), pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy treningowej i terapeutycznej z grupą.

? W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z grupą (rozumienie dynamiki i struktury grupy, budowanie kontaktu, kontrakt terapeutyczny, interwencje terapeutyczne na etapach kolejnych faz rozwoju grupy, prowadzenie procesu terapeutycznego, praca z oporem, konstruktywne rozwiązywanie problemów w grupie) oraz poszerzą własne umiejętności psychospołeczne, umiejętności pomocy psychologicznej, oraz umiejętności konstruowania programów warsztatów/ treningów i grup terapeutycznych. Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii grupowej i treningach grupowych.

? W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami aktywnymi, przygotowujący do samodzielnej pracy terapeutycznej, psychokorekcyjnej lub psychoedukacyjnej, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości.

? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ?

?Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.

☛Zapisz się na szkolenie:

https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1522

☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, c3prb2xlbmlhIHwgZGNwICEgd3JvY2xhdyAhIHBs.
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://www.facebook.com/Studium-Treningu-i-Terapii-Grupowej-1547477992163484/

?Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2119775208351680/


?Program:

?I Zjazd :
Trening interpersonalny.
Trening interpersonalny jest podstawowym etapem szkolenia dla uczestników Studium Treningu i Terapii Grupowej w rozwoju własnych umiejętności i kompetencji w pracy z grupą. Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy Studium Treningu i Terapii Grupowej wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.

?II Zjazd :
Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy.
1. Proces grupowy. Fazy rozwoju.
2. Tworzenie grupy:
a) tworzenie oferty,
b) nabór i kwalifikacja uczestników,
c)spotkanie poprzedzające pracę z grupą,
d) ustalenie podstawowych reguł,
e) zagadnienia związane ze współprowadzeniem w fazie poprzedzającej właściwą pracę z grupą.
3. Grupa w stadium początkowym:
a) charakterystyka grupy,
b) początkowe problemy,
c) opór grupy,
d) koncentracja na sobie a koncentracja na innych,
e) praca “ tu i teraz”,
f) zaufanie a nieufność.
4. Budowanie zaufania:
a) znaczenie modelowania,
b) działania budujące zaufanie.
5. Określenie i sprecyzowanie celów.
6. Proces grupowy w stadium początkowym:
a) normy grupowe,
b) spójność grupy,
c) zadania uczestników i potencjalne problemy.
7.Grupa w stadium przejściowym:
a) charakterystyka grupy,
b) lęk, postawy obronne i opór,
c) walka o władzę,
d) konflikt,
e) konfrontacja,
f) krytyka wobec prowadzącego,
g) reakcje prowadzącego wobec oporu.
8. Problemowe zachowanie i kłopotliwi uczestnicy grupy w stadium przejściowym:
a) milczenie,
b) bierność,
c) gadulstwo,
d) zadawanie pytań,
e) dobre rady,
f) pocieszanie,
g) wrogość,
h) zależność,
i) wywyższanie się,
j) kontakty towarzyskie,
k) intelektualizowanie,
l) nadmierne okazywanie emocji.
9. Interwencje terapeutyczne wobec uczestników i grupy wykazującej opór.
10. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
11. Zadania uczestników i potencjalne problem w stadium przejściowym grupy.

?III Zjazd :
Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy. Trening umiejętności psychospołecznych.
Trening umiejętności pomocy psychologicznej.

1. Stadium konstruktywnej pracy grupy:
a) przechodzenie do stadium konstruktywnej pracy,
b) charakterystyka grupy, normy grupowe i typowe zachowania,
c) grupa pracujące konstruktywnie i niekonstruktywnie,
d) proces grupowy,
e) dylematy uczestników grupy.
2. Czynniki terapeutyczne działające w grupie:
a) otwieranie się przed innymi,
b) konfrontacja,
c) informacje zwrotne, spójność i poczucie wspólnoty,
d) nadzieja, gotowość do podejmowania ryzyka i zaufania innym,
e) życzliwość, troska i akceptacja,
f) moc osobista,
g) catharsis,
h) czynnik poznawczy,
i) motywacja do zmiany, swoboda eksperymentowania, humor.
3. Zadania uczestników i potencjalne problemy w fazie pracy konstruktywnej grupy.
4. Końcowa faza pracy z grupą :
a) charakterystyka,
b) zakończenie pracy z grupą,
c) radzenie sobie z uczuciami związanymi z rozstaniem,
d) podsumowanie doświadczeń,
e) utrwalanie zmian w zachowaniu,
f) udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.
5. Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie końcowej pracy z grupą.
6. Sesje uzupełniające i spotkania indywidualne.
7. Trening umiejętności psychospołecznych.
8. Trening umiejętności pomocy psychologicznej.
9. Diagnoza potrzeb i przewidywanie efektów pracy grupowej, konstruowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych.
10. Rola terapeuty/trenera w pracy z grupą:
a) rozumienie i kontrolowanie procesu grupowego,
b) rozumienie i kontrolowanie intensywności uruchamianych emocji w procesie grupowym,
c) konstruktywne rozwiązywanie kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.


?IV ZJAZD :
Psychoterapia grupowa.

1. Psychoterapia grupowa:
a) zakres psychoterapii grupowej i jej znaczenie kliniczne.
2. Skuteczność psychoterapii grupowej.
3. Charakterystyka oddziaływań w psychoterapii grupowej.
4. Czynniki terapeutyczne, siły modyfikujące czynniki terapeutyczne.
5. Czynniki interpersonalnego uczenia się.
6. Tworzenie warunków do pracy grupy psychoterapeutycznej:
a) ocena ograniczeń i wybór celów,
b) warunki pracy grupy i jej liczebność,
c) ramy czasowe grupy,praca z koterapeutą,
d) łączenie psychoterapii grupowej z innymi formami leczenia.
7. Tworzenie grupy psychoterapeutycznej:
a) dobór pacjentów i tworzenie grupy,
b) przygotowanie pacjentów do udziału w psychoterapii grupowej,
c) budowanie kultury grupy.
8. Rozwiązywanie problemów w psychoterapii grupowej:
a) problemy z uczestnictwem,
b) podgrupy,
c) konflikt w grupie,
d) pacjenci problemowi.
9. Techniki psychoterapeuty grupowego:
a) praca tu i teraz,
b) wykorzystanie przeniesienia i przejrzystości,
c) wykorzystanie procedur.
10. Terapia grupowa na oddziałach szpitalnych:
a) grupy dla pacjentów z ostrymi zaburzeniami,
b) grupy dla pacjentów przewlekle chorych.
c) analiza materiału filmowego, zapis sesji terapeutycznych w warunkach szpitalnych.
11. Terapia grupowa ambulatoryjna:
a) grupy interpersonalne i dynamiczne,
b) grupy zorientowane behawioralnie, poznawczo i edukacyjnie,
c) grupy podtrzymujące i rehabilitacyjne.
d) analiza materiału filmowego, zapis sesji terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych.


?V ZJAZD :
Terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy.

1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii sprawców przemocy.
2.Zastosowanie terapii grupowej dla osób - ofiar przemocy.
3.Charakterystyka obszarów problemowych.
4.Cele w psychoterapii grupowej.
5.Tworzenie grupy.
6.Zasady pracy.
7.Konstruowanie programów terapeutycznych.
8.Przebieg terapii grupowej.
9.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
10.Trudne sytuacje w terapii grupowej.
11.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.


?VI Zjazd :
Terapia grupowa uzależnień, współuzależnień, DDA.

1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii uzależnień.
2.Zastosowanie terapii grupowej dla osób współuzależnionych
3.Terapia grupowa DDA.
4.Charakterystyka obszarów problemowych.
5.Cele w psychoterapii grupowej.
6.Tworzenie grupy.
7.Zasady pracy.
8.Konstruowanie programów terapeutycznych.
9.Przebieg terapii grupowej.
10.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
11.Trudne sytuacje w terapii grupowej.
12.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.


?VII ZJAZD :
Terapia grupowa zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych.

1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń depresyjnych.
2.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń lękowych.
3.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń psychotycznych.
4.Charakterystyka obszarów problemowych.
5.Cele w psychoterapii grupowej.
6.Tworzenie grupy.
7.Zasady pracy.
8.Konstruowanie programów terapeutycznych.
9.Przebieg terapii grupowej.
10.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
11.Trudne sytuacje w terapii grupowej.
12.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.


?VIII ZJAZD :
Terapia grupowa dieci i młodzieży.

1.Zastosowanie terapii grupowej w psychoterapii dzieci i młodzieży.
2.Charakterystyka obszarów problemowych.
3.Cele w psychoterapii grupowej.
4.Tworzenie grupy.
5.Zasady pracy.
6.Konstruowanie programów terapeutycznych.
7.Przebieg terapii grupowej.
8.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
9.Trudne sytuacje w terapii grupowej.
10.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.


?IX ZJAZD :
Terapia grupowa zaburzeń odżywiania.

1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia.
2.Charakterystyka obszarów problemowych.
3.Cele w psychoterapii grupowej.
4.Tworzenie grupy.
5.Zasady pracy.
6.Konstruowanie programów terapeutycznych.
7.Przebieg terapii grupowej.
8.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
9.Trudne sytuacje w terapii grupowej.
10.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

? Wykładowcy:
Zajęcia w Studium Terapii Grupowej prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie wielu warsztatów i szkoleń w DCP, jak również szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykładowcy to certyfikowani superwizorzy i trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, psycholodzy i trenerzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, warsztatów i treningów rozwojowych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, pracownicy Uczelni Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia, pracownicy placówek oświatowych i pomocy społecznej.

?Agnieszka Tekiela - pedagog, psychoterapeuta. Prowadzi interwencję kryzysową, terapię ofiar i sprawców przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Pracuje z osobami dotkniętymi kryzysami uzależnień, kryzysami suicydalnymi, osobami po stracie oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuje grupy wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się interwencją kryzysową oraz pomocą terapeutyczną. Jest przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz dyrektorem placówek opiekuńczo - wychowawczych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos oraz jako koordynator w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in w: Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

?Joanna Szynka - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, certyfikowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w trakcie zdobywania rekomendacji II stopnia trenera treningu interpersonalnego, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, zajęcia psychoedukacyjne, treningi umiejętności, szkolenia. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ich rodzinami oraz DDA. Pracuje indywidualnie z osobami z zaburzeniami osobowości, odżywania, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, somatyzacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu - Oddział Dzienny, NZOZ „ Centrum Ikar”, NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego AKMED, Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze, Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu. Ukończyła psychologię o specjalizacji klinicznej dla dorosłych na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijała również w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu oraz Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji PTPU – Szkoła Trenerów.

?Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.

?Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

?Natalia Wiśniewska - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, członek PTP. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, zajęcia psychoedukacyjne, treningi umiejętności, szkolenia. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionym i ich rodzinami oraz DDA. Pracuje indywidualnie z osobami z zaburzeniami osobowości, problemami zaburzeń, lękowych, somatyzacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu - Oddział Dzienny, jako dyrektor merytoryczny Ośrodka Leczenia Uzależnień HORIZON, w Polskim Instytucie Szkoleń i Psychoterapii, Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Od 2005 prowadzi prywatną praktykę psychoterapii. Ukończyła psychologię o specjalizacji klinicznej dla dorosłych na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijała również w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu oraz w Instytucie Eriksonowskim, Centrum Terapii Krótkoterminowej, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Regularnie superwizuje pracę u superwizora PTP.

Zapraszamy!
www.dcp.wroclaw.pl
71/332 36 70
c3prb2xlbmlhIHwgZGNwICEgd3JvY2xhdyAhIHBsYou may also like the following events from Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

Map Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Wroclaw

Explore More Events in Wroclaw