X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Stopień Zależności / Dependence degree / Ступінь Залежності / 19.08 - 2.10

Advertisement


Event Details

Stopień Zależności / Dependence degree / Ступінь Залежності / 19.08 - 2.10


[ English & Ukrainian text below ]

>> Stopień Zależności. Kolektywne praktyki młodych ukraińskich artystów 2000–2016/ Open Group <<

zapraszają Europejska Stolica Kultury Wroclaw 2016, Sztuki Wizualne ESK Wrocław 2016 & galeria Awangarda BWA Wrocław.

„Stopień zależności” to próba analizy ukraińskiej sztuki współczesnej poprzez badanie takich pojęć jak współdziałanie > kolektyw > ŚRODOWISKO oraz prezentacja ważnych ośrodków artystycznych i kolektywnych praktyk współczesnej sztuki Ukrainy.

Fenomen współdziałania > zjednoczenia > współpracy stał się jednym z kluczowych i najbardziej aktualnych tematów na Ukrainie. Z dnia na dzień nabierając nowych znaczeń.

Przyglądając się historii - od roku 2000 do teraz - projekt bada zjawisko WSPÓŁDZIAŁANIA i dąży do ukazania różnych jego typów – a także co za tym idzie - do formowania się niezależnych środowisk artystycznych, które są punktem zapalnym dla większości kolektywnych praktyk.

Cel - stworzenie w teraźniejszości możliwości kontemplacji różnych typów środowisk i współdziałań jako punktów narodzenia się i zanikania interpersonalnych intencji artystycznych, trajektorii, konceptów oraz praktyk przed przyszłym ich rozwojem.

„Stopień zależności” to próba demonstracji twórczości kolektywnej z jej środka.

☛ Artyści:
Anatoly Belov & Oksana Kazmina (Kijów), Lubomyr Tymkiv (Lwów), Vitaliy Kohan & Hamlet Zinkivskiy (Charków), Semen Hramcov & Stas Voyazlovskiy & Elena Afanasyeva & Maksym Afanasyev & Rina Hramcova & Sergey Dyachenko & Yulia Manukyan (Chersoń), Oleksiy Salmanov (Kijów), Anton Lapov & Evgeny Koroletov (Ługańsk), Anton Varga & Stanislav Turina (Lwów), Ksenia Gnylytska & Oleksandr Gnylytskyj (Kijów), Informacyjny obiekt "IO IMOVIRNIST. 89 dni zimy." (Lwów), Grupa R.E.P. (Kijów), grupa SOSka (Charków), Boba group (Charków), Synchrodogs (Iwano-Frankiwsk), Concrete dates collective (Kijów), grupa Rapany (Chersoń), grupa Grupa (Lwów), grupa Shilo (Charków), Yuriy Kruchak &Yulia Kostereva (Kijów), grupa TanzLaboratorium (Kijów), grupa Peredvizh (Kijów), grupa SVITER &Ivan Svitlychnyi (Charków), Alevtina Kakhidze (Kijów), Sasha Kurmaz (Kijów), Vova Vorotniov (Kijów).

W ramach wystawy przedstawione będą również istniejące samozorganizujące się środowiska z Kijowa, Charkowa, Chersonia, Lwowa, Użgoroda oraz te, które nie są wyraźnie związane z jakimś miastem.

>> PROGRAM <<
☛ 19 sierpnia
godz. 19.00 wernisaż
godz. 23.00 afterparty oraz koncerty Lyudska Podoba/ Ptakh - Anton Degtyarev (Klub Uff, wstęp wolny)
https://www.facebook.com/events/1881917692044425/

☛ 20 sierpnia
godz. 16.00 wykład „Oni nam za to zapłacą. Część pierwsza. Odessa - Charków 1970 -1990”, prowadzenie: Tatiana Kochubinskaya

☛ 24 sierpnia
godz. 17.00 oprowadzanie kuratorskie

☛ 1 września
godz. 16.30 wykład „Oni nam za to zapłacą. Część druga. Lwów- Kijów 1980-2000”, prowadzenie: Maria Lanko

☛ 7 września
godz. 17.00 oprowadzanie kuratorskie

☛ 9 września
godz. 17.30 wykład „Subkultura graffiti jako doświadczenie współpracy”, prowadzenie: Vova Vorotniov

☛ 15 września
godz. 16.30 wykład „W wolnym związku: Przeniesieniе wspólnoty w archiwum i we wspólnotę.”, prowadzenie: Lizaveta German i Maria Lanko

☛ 20 września
godz. 16.00 performance „Totalny audio performance”, artyści: Sviter Group & Ivan Svitlychnyi

☛ 21-23 września
zamknięte seminarium „Praktyka zależności”, prowadzenie: The Method Fund

☛ 25 września
godz. 16.00 wykład „Zbiorowe praktyki w ukraińskiej sztuce mediów. Druga połowa lat 90. i lata 2000.”, prowadzenie: Ianina Prudenko

☛ 28 września
godz. 16.30 promocja katalogu

☛ 1 października
godz. 12.00 i 17.00 oprowadzanie kuratorskie

Kuratorem projektu jest grupa ukraińskich artystów Open Group. Formację tworzą czterej młodzi artyści – Yuriy Biley, Anton Varga, Stanislav Turina, Pavlo Kovach. Grupa została założona w 2012 roku. Od tego czasu zyskała uznanie i rozgłos na kulturalnej mapie Ukrainy i państw sąsiednich. W 2015 roku kolektyw Open Group był laureatem głównej nagrody PinchukArtCentre oraz brał udział w Biennale Sztuki w Wenecji w ramach narodowego Pawilonu ukraińskiego.

Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


«Dependence degree»
/Collective practices of young Ukrainian artists 2000 – 2016/
Open Group

The European Capital of Culture Wrocław 2016 and gallery Awangarda BWA Wrocław invite you to the project «Dependence Degree». / Collective practices of young Ukrainian artists 2000 – 2016/.

The exhibition “Dependence degree” is an attempt to analyze and show the state of contemporary Ukrainian art, that`s why curators paid great attention to the notion of “interaction” and consequently to the derived from it notions of “collective” and “community”.
The phenomena of „interaction”, „union”, “cooperation” became topical during the last years in Ukrainian society as well. Those reinvented words day by day gain new meaning. Nevertheless, the phenomenon of artistic communities at the moment is one of the most unexplored topics in contemporary Ukrainian art. The project is dedicated to the period from 2000 till today. Curators want to show various types of interaction and ways of forming of the separate communities which are the starting points of the majority of collective practices.
The aim of the project is to present various types of communities and interactions in present time as points of creation or destruction of interpersonal artistic intentions, trajectories, concepts and practices before their future development.
“Dependence Degree” – is an attempt to show collective practice from inside. The project of Open group “Between us” (Bottega gallery, Kyiv, 2013) is worth mentioning here. This project was dedicated to the exploration of the existence of members of group and ways of interaction in order to reach certain result which later on became secondary.


Structure of the exhibition:
Project consists of 4 chapters:
• Interaction - single, short;
• Interaction - collective, systematic;
• Interaction – as a result of the community forming;
• Interaction – exploration of the phenomenon of collective as such.

Participants of the exhibition:

Anatoly Belov & Oksana Kazmina (Kyiv), Lubomyr Tymkiv (Lviv), Vitaliy Kohan & Hamlet Zinkivskiy (Kharkiv), /Semen Hramcov&Stas Voyazlovskiy&Elena Afanasyeva&Maksym Afanasyev&Rina Hramcova&Sergey Dyachenko&Yulia Manukyan/ (Kherson), Oleksiy Salmanov (Kyiv), Anton Lapov & Evgeny Koroletov (Luhansk), Anton Varga & Stanislav Turina (Lviv), Ksenia Gnylytska & Oleksandr Gnylytskyj (Kyiv), Information object "IO IMOVIRNIST. 89 Days of winter" (Lviv), Group R.E.P. (Kyiv), Group SOSka (Kharkiv), Boba group (Charków),
Group Synchrodogs (Iwano-Frankiwsk), Concrete dates collective(Kyiv), Group Rapany (Cherson), Group Group (Lviv), Group Shilo (Kharkiv), Yuriy Kruchak &Yulia Kostereva (Kyiv), Group TanzLaboratorium (Kyiv), Group Peredviz (Kyiv), Group SVITER & Ivan Svitlychnyi (Kharkiv), Alevtina Kakhidze (Kyiv), Oleksandr Kurmaz (Kyiv), Vova Vorotniov (Kyiv).
During the exhibition selforganized communities from Kyiv, Kharkiv, Kherson, Lviv, Uzhhorod (and those which has no clear geographical location) will be presented.

Program:
During the exhibition there will be a series of events dedicated to the abovementioned issues:
19.08.2016
Start at 19.00 preview of the exhibition
Start at 23.00 concert of Lyudska Podoba/Ptakh - Anton Degtyarev (club UFF – free entry)

20.08.2016
Start at 16.00 lecture «They’ll pay us for it. Part I. Kharkiv – Odesa. 1980s – 1990s»
Lecturer: Tatiana Kochubinskaya

24.08.2016
Start at 17.00 curatorial excursion

01.09.2016
Start at 16.30 – lecture «They’ll pay us for it. Part II. Lviv – Kyiv. 1980s – 2000s»
Lecturer: Maria Lanko

07.09.2016
Start at 17.00 curatorial excursion

09.09.2016
Start at 17.30 – lecture «Subculture of graffiti as the experience of cooperation» Lecturer: Vova Vorotniov

15.09.2016
Start at 16.30 - lecture «In Open relationship: Translating Community into Archive and into Community»
Lecturers: Lizaveta German i Maria Lanko


20.09.2016
Start at 16.00 performance «Total audio-performance», Artists: Sviter group& Ivan Svitlychnyi

21-23.09.2016
«Practices of dependence» – artistic seminar, initiated by «Method Fund»

25.09.2016
Start at 16.00 lecture «Collaborative practices in Ukrainian digital art. Second half of 1990s – 2000s». Lecturer: Ianina Prudenko

28.09.2016
Start at 6.30 presentation of the catalogue

01.10.2016
Start at 12.00 and at 17.00 curatorial excursions

Curator:
Curator of the project is a collective of artists from Ukraine – Open Group. The constant members of the group are four young artists: Yuriy Biley, Anton Varga, Stanislav Turina, Pavlo Kovach. The group formed in 2012. From this time Open Group became well known in Ukraine and in neighbouring countries. The group gained the main prize of Pinchukartcenre, it took part in the the exhibition of Ukraine`s pavilion on the Venice Biennale in 2016.

Exhibition venue: galeria Awangarda BWA Wrocław, Wita Stwosza str. 32, Wrocław
Dates: 19.08-02.10.2016
Preview: 19th of August, 19:00
Afterparty: concerts of “Lyudska Podoba” and Ptakh - Anton Degtyarev, in UFF club, free entry.
Organiser:
The European Capital of Culture Wrocław 2016
Co-organiser:
BWA Wrocław
The project is financed by the Ministry of Culture and National Heritage.


«Ступінь Залежності»
/ Колективні практики молодих українських художників 2000-2016 рр./
Відкрита група

Європейська Столиця Культури Вроцлав 2016 і галерея Awangarda BWA Вроцлав запрошують на проект «Ступінь Залежності». / Колективні практики молодих українських художників 2000-2016 рр./
Виставка «Ступінь залежності» - це спроба проаналізувати і висвітлити важливі художні осередки та колективні практики сучасної сцени українського мистецтва, а саме через дослідження понять «взаємодії» ,«колективу» і «середовища».
Феномени «взаємодії», «об'єднання», «співпраці» одночасно стали одними з актульніших за останні декілька років і в українському суспільстві. Заново відкриті слова, які день за днем набирають нового звучання.
Але тим не менш явища художніх середовищ на даний момент зостається найменш дослідженим в сучасному українському мистецтві.
Взявши історичний зріз з початку 2000 до сьогодення, проект має на меті дослідити і показати різноманітні типи взаємодій, а також через них шлях формування окремих середовищ, які власне і є тими вихідними точками(яслями) до яких можна віднести переважну більшість колективних практик .
Мета – створення моменту споглядання на різні типи середовищ і взаємодій в теперішньому як на точки зародження чи зникнення міжперсональних художніх інтенцій, траєкторій, концептів та практик перед майбутнім їхнім розвитком.
«Ступінь залежності» - це також своєрідна спроба показати колективну діяльність з середини. Можна згадати тут проект Відкритої групи «Між нами»( Галерея “Боттега”, Київ, 2013 року), змістом якого власне і було дослідження існування самих себе як групи і способів взаємодії для досягнення певного результату, який в кінці як такий відходить на другий план.

Сруктура виставки:
Проект складається з 4-рьох розділів :
• взаємодія - одноразова, короткочасна;
• взаємодія - колективна, систиматична;
• взаємодія - як наслідок утворення середовища;
• взаємодія - досліджиння феномену коллективу як такого.Учасники виставки :
Анатолій Белов & Оксана Казьміна (Київ), Любомир Тимків(Львів), Віталій Кохан &Гамлет Зінківський( Харків), /Семен Храмцов &Стас Воязловський&Сергій Дяченко&Олена Афанасьєва&Максим Афанасьєв&Рина Храмцова&Юля Манукян /(Херсон), Олексій Салманов (Київ), Антон Лапов &ЄвгенКоролетов(Луганськ), Антон Варга &Станіслав Туріна(Львів), Ксенія Гнилицька & Олександр Гнилицький(Київ), інформаційний об’єкт “Імовірність. 89 днів зими”(Львів),
група Р.Е.П. (Київ), група Soska (Харків), Boba group (Харків), група Synchrodogs (Івано -Франківськ), група ККД (Київ), група Рапани(Херсон), група Група( Львів), група Шило(Харків), Юрій Кручак & Юлія Костерьева(Київ),
група TanzLaboratorium( Київ), група Передвіж (Київ), група SWITER & Іван Світличний (Харків), Алевтіна Кахідзе(Київ), Олександр Курмаз(Київ), Вова Воротньов(Київ).
Також в рамках експозиції будуть представлені існуючі самоорганізовані середовища з Києва, Харкова, Херсона, Львову, Ужгорода а також ті, територіальну належність яких достатньо важко окреслити.

Програма:
Протягом виставки відбудеться ряд подій, які мають на меті висвітлити вищеописані питання:
19.08.2016
Початок о 19.00 відкриття виставки .
Початок о 23.00 концерт Lyudska Podoba/ Ptakh- Anton Degtyarev (клуб UFF- вхід вільний )

20.08.2016
Початок о 16.00- лекція «Вони нам дадуть відповідь за це. Частина І. Харків-Одеса. 1980-ті–1990-ті»
Лектор: Тетяна Кочубінська

24.08.2016
Початок о 17.00 Кураторська екскурсія

01.09.2016
Початок о 16.30 лекція «Вони нам дадуть відповідь за це. Частина ІI. Львів- Київ. 1980-ті–2000-ті»
Лектор: Марія Ланько.

07.09.2016
Початок о 17.00 Кураторська екскурсія.

09.09.2016
Початок о 17.30- лекція «Субкультура графіті як досвід співпраці» Лектор: Вова Воротньов

15.09.2016
Початок о 16.30- лекція «У вільному пошуку: Перенесення спільноти в архів та у спільноту.»
Лектор: Лізавета Герман & Марія Ланько

20.09.2016
Початок о 16.00 перформанс «Тотальний аудіо-перформанс», Художники : група SWITER & Іван Світличний

21-23.09.2016
«Практики залежності» – мистецький семінар, ініційований: «Метод фондом»

25.09.2016
Початок о 16.00- лекція «Колаборативні практики в українському цифровому мистецтві. Друга половина 1990-х - 2000-ні». Лектор: Яніна Пруденко

28.09.2016
Початок о 16.30 Презентація каталогу

01.10.2016
Початок о 12.00 i о 17.00 Кураторська екскурсія.

Куратор:
Куратором проекту є колектив художників з України - “Відкрита група”. До постійного складу групи входять четверо молодих художників - Юрій Білей, Антон Варга, Станіслав Туріна, Павло Ковач. Початок діяльністі самого колективу бере свій початок з 2012 року і за цей час колектив став помітним в культурному просторі України і близького зарубіжжя, здобув головну премію Pinchukartcenre, взяв участь в проекті українського павільйону на Венеційській біенале в 2016 році.

Місце проведення виставки: галерея Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32, Wrocław
Дата: 19.08-02.10.2016
Відкриття: 19.08 о 19:00
Afterparty: концерт «Lyudska Podoba» і Ptakh - Anton Degtyarev, в клубі UFF , вхід вільний.
Організатор:
Європейська Столиця Культури Вроцлав 2016 .
Співорганізатор :
BWA Wrocław
Проект профінансовано коштами Ministry of Culture and National Heritage

Also check out other Exhibitions in Wroclaw, Arts Events in Wroclaw, Concerts in Wroclaw.

Liked this event? Spread the word :

Map BWA Wrocław, Ul. Wita Stwosza 32, Wroclaw, Poland
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event