Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Jestem. Społeczność

Fri Oct 16, 2020
Jestem. Społeczność

Time Fri Oct 16 2020 at 07:00 pm to 10:00 pm

Studio Na Grobli, Instytut Grotowskiego, ul. Na Grobli 30/32, 50-421 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland

Advertisement

Jestem. Spoeczno Jestem. Społeczność
English version below

Jestem. Społeczność
Warsztaty teatralne Fundacji Jubilo prowadzone przez Diega Pileggiego i Aleksandrę Gronowską

pt.–nd. 16–18/10/2020
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
Zapisy do 5 października
W języku angielskim z możliwością tłumaczenia na język polski

„Jestem. Tutaj. Stoję. Teraz. Mówię. Do ciebie”.

„Jestem. Społeczność” jest czwartą sesją w ramach cyklu warsztatów Fundacji Jubilo. Podczas tej sesji warsztatowej skupimy się na sposobie zastosowania technik teatralnych w środowisku społecznym, szczególnie w odniesieniu do projektu „Odkluczanie”, który Fundacja Jubilo rozwija od 2015 roku przy współpracy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Jubilo zaprezentuje ćwiczenia i elementy treningu wykorzystywane w swojej pracy teatralnej oraz praktyce artystycznej w środowisku więziennym.

Począwszy od technik i relacji rozwijanych w zespole przejdziemy do bardziej bezpośrednich pytań związanych z kompozycją etiud i partytur fizycznych. Szczególny nacisk położony zostanie na bezpośrednie zastosowanie i przeanalizowanie metody pracy w celu głębszego zrozumienia jej zastosowania w różnych środowiskach (np. w więzieniu, na warsztatach teatralnych, w fazie rozwoju materiałów twórczych itp.). W ten sposób Jubilo będzie towarzyszyć uczestnikom w procesie ich osobistych poszukiwań, stawiania pytań o rolę artystów i pedagogów teatralnych w społeczeństwie, a także pogłębianiu, w szerszym aspekcie, zastosowania pracy organizacji w warunkach środowiska społecznego.

Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć materiały filmowe oraz omówić z prowadzącym metody i techniki teatralne z zakresu widowisk w warunkach środowiska społecznego, zwłaszcza w systemie penitencjarnym. Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę o pracy Jubilo, przyswoić i rozwinąć elementy techniczne, a także w kreatywny sposób sprawdzić samych siebie.

Elementy techniczne warsztatów:
• dynamika grupy/praca zespołowa
• akcja/reakcja
• świadomość fizyczna i przestrzenna
• ćwiczenia na zaufanie
• słuchanie i relacja
• rytm i relacja
• ćwiczenia partnerskie
• kompozycja i wypracowanie etiudy fizycznej
• od tekstu do partytury fizycznej
• zastosowanie i obserwowanie metodologii Jubilo

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, wokalistów, a także pedagogów teatralnych, reżyserów i edukatorów. Każdy uczestnik zostanie poproszony o przygotowanie dwóch fragmentów tekstu (napisanych przez siebie, teatralnych lub pochodzących z innych źródeł) związanych z tematami „Jestem” i „Inny”.

16/10/2020 pt. 19:00–22:00 sesja pracy
17/10/2020 sob. 11:00–14:30, 15:30–18:30 sesje pracy
18/10/2020 niedz. 11:00–14:30, 15:30–18:30 sesje pracy

Pojedyncze warsztaty: 450 PLN
Wypełnioną kartę zgłoszenia na warsztaty „Jestem. Społeczność” prosimy przesyłać do 5 października 2020 na adres: b2ZmaWNlIHwganViaWxvcHJvamVjdCAhIGNvbQ== (tel. + 48 535 739 698). Uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji: https://bit.ly/3aWsvHz

***

I Am: Community
Jubilo Foundation’s theatre workshop with Diego Pileggi and Aleksandra Gronowska

Fri–Sun 16–18 October 2020
Na Grobli Studio, the Grotowski Institute
Appy by 5 October
Languages: English with possible interpretation into Polish

‘I am. Here. I stand. Now. I’m speaking. To you’.

‘I Am: Community’ is the fourth session of Jubilo Foundation’s workshop series. It will focus on the application of theatrical techniques within a social environment, especially in regard to ‘Unlocking’, a project that the company has been developing since 2015 in collaboration with Penitentiary Wrocław 1 and the Grotowski Institute. Jubilo will share with the participants exercises and training elements used by the company during the development of their theatre work and artistic practice within social environments and, more specifically, Pr*son.

Starting from ensemble techniques and relation, the work will shift to more direct questions connected to the composition of physical etudes and physical scores. Specific focus will be given to the direct application and analysis of the company’s methodology in order to understand, in a deeper way, its application in accordance with different reference environments (i.e. Pr*son, theatre workshop), the phase of development of artistic materials, etc.

In this way, the participants will be softly accompanied in a process of personal exploration, questioning the role of theatre artists and theatre educators within our society as well as deepening, in a wider aspect, Jubilo’s applied work in a social environment.

During the workshop, participants will also have the opportunity to watch film footage and discuss with the workshop leader their methodologies and the application of theatre and performance techniques within social environments, and specifically within the penitentiary system. In this way, participants will be able to deepen their knowledge of Jubilo’s work, learn and develop elements of technique, as well as question themselves creatively.

Technical elements developed in the workshop:
• group dynamics/ensemble work
• action/reaction
• physical and spatial awareness
• trust exercises
• listening and relation
• rhythm and relation
• partnership exercises
• composition and devising of physical etude
• from text to physical score
• application and observation of Jubilo’s methodology

The workshop is open to actors, performers, singers as well as theatre teachers, directors and educators. Each participant will be asked to prepare two extracts of text (self-written, theatrical, or from other sources) connected to the topics ‘I Am and The Other’.

Fri 16 October 19:00–22:00 work session
Sat 17 October 11:00–14:30, 15:30–18:30 work sessions
Sun 18 October 11:00–14:30, 15:30–18:30 work sessions

Single workshop: 450 PLN
Completed application form for the fourth workshop ‘I Am: Community’ should be emailed to b2ZmaWNlIHwganViaWxvcHJvamVjdCAhIGNvbQ== by 5 October 2020. Participants will be accepted on a first come, first served basis. Places are limited. Priority will be given to applicants who subscribe for the full workshop programme.

More information: https://bit.ly/2WaEBr3Also check out other Workshops in Wroclaw, Arts Events in Wroclaw, Theatre Events in Wroclaw.

Tickets

Tickets for Jestem. Społeczność can be booked here.

Hosted by
About The Host: "Searching for the Language of Joy" www.jubiloproject.com
Website Link: www.jubiloproject.com
Nearby Hotels Studio Na Grobli, Instytut Grotowskiego, ul. Na Grobli 30/32, 50-421 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Location

Studio Na Grobli, Instytut Grotowskiego, ul. Na Grobli 30/32, 50-421 Wroclaw, Poland, Wroclaw, Poland

Advertisement
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events