Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!

Due to Coronavirus (COVID-19), event information may be out of date. Please confirm the details with event organizers. Also, now we have a list of online events for you to explore while staying safe at home.

Advertisement

Fala. Karolina Szymanowska

Mon Jun 15, 2020

Fala. Karolina Szymanowska

Time Mon Jun 15 2020 at 10:00 am to 06:00 pm

MWW Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, Wroclaw, Poland

Advertisement

Fala. Karolina Szymanowska


Fala. Karolina Szymanowska

MWW Muzeum Współczesne Wrocław
21.02–15.06.2020

kuratorka: Joanna Kobyłt

? wernisaż:
21.02.2020 (piątek), godz. 18.00

▽▽▽ Scroll down for the English version ▽▽▽

Fala to zaburzenie pól fizycznych rozprzestrzeniające się w ośrodku lub w przestrzeni, którego jedną z cech charakterystycznych jest odbicie: po dojściu do granicy fale zmieniają kierunek. Słownikowa definicja zjawiska fizycznego zdaje się opisywać także mechanizm charakterystyczny dla ludzkiej psychiki. Zderzenie z ograniczeniem, przeszkodą pociąga za sobą zmianę, obranie przeciwnego niż do tej pory kursu. Falą nazywane bywają zjawiska społeczne o cyklicznym, nawracającym charakterze, ale także przeżycia doświadczane w silnym natężeniu. "Trzecią falą" zatytułowano słynny eksperyment socjologiczny przeprowadzony w 1967 roku przez Rona Jonesa, mający unaocznić, że nawet demokratyczne społeczności podatne są na idee totalitaryzmu.

W swojej strategii artystycznej Karolina Szymanowska często używa pojęć trafnie ilustrujących zbiorowe i indywidualne procesy psychologiczne. Fala, pętla, odbicie, fiksacja, wyparcie, powtórzenie to tylko niektóre ze zjawisk, które artystka stosuje jako model działania swoich prac. Mechanizmy te w symboliczny sposób odnoszą się do relacji podmiotu z zewnętrzem, a także relacji pomiędzy podmiotami zachodzącymi podczas sytuacji społecznych, do zjawisk takich jak konformizm, przywództwo w grupie czy wykluczenie.

W historii psychologii zainteresowanie zachowaniami grupowymi ludzi splata się z rewolucją przemysłową, powstaniem fabryk, masowych miejsc produkcji i pracy. Jeszcze pod koniec XIX wieku wydana została książka "Psychologia tłumu" napisana przez Gustave’a Le Bona, a na początku ** w. ukazało się francuskie wydanie "Opinii i tłumu" autorstwa Gabriela de Tarde’a. W 1930 roku powstała "Kultura jako źródło cierpień" Zygmunta Freuda, w której słynny wiedeńczyk wskazał na dwuznaczną i obosieczną rolę kultury. Z jednej strony łączy ona i jednoczy, z drugiej zawsze odbywa się to na drodze represji, tłumienia indywidualności i narzucania reguł. Przemoc nierozerwalnie związana jest z tym, co zbiorowe i wspólne. Widzimy to nawet na poziomie języka. We współczesnej polszczyźnie słowo "opresja" oznacza trudne położenie, jednak pierwotnie odnosiło się przede wszystkim do ucisku społecznego.

Pod wpływem I wojny światowej i pracy z byłymi żołnierzami cierpiącymi na tzw. nerwicę wojenną Freud wprowadził pojęcie traumy. Po raz pierwszy pojawia się ono w książce "Poza zasadą przyjemności" z 1920 roku i oznacza zmianę w psychice powstałą na skutek gwałtownego przeżycia. Niemiecki źródłosłów traumy wskazuje na pierwotnie pozytywne konotacje. Der Traum oznacza "marzenie", "sen". Zaskakujące pokrewieństwo dwóch odmiennych znaczeń kryje w sobie dziwną zależność. Brak zaspokojenia pragnienia albo nagła utrata możliwości jego realizacji często prowadzą do silnego urazu. To, czego najbardziej się pragnie, może stać się przyczyną cierpienia.

Cierpienie jako doświadczenie zazwyczaj ma związek z tym, co zewnętrzne, jednak po jakimś czasie zostaje całkowicie zinternalizowane. Jego ciężar uniemożliwia uniesienie, przytłacza i ściąga na ziemię. Nie jest już czymś zewnętrznym, jest częścią tej samej struktury, częścią ciała i częścią wnętrza. Subtelne przemieszczenia w pracach Karoliny Szymanowskiej można poczuć podskórnie. Oniryczne obiekty, filmy i instalacje artystki bazują na tym, co już uwewnętrznione, ale często jeszcze nieuświadomione.

***

Karolina Szymanowska (ur. 1982 we Wrocławiu) – rzeźbiarka, autorka instalacji. Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2010 pracuje w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych wrocławskiej ASP. Nagrodzona II nagrodą na szczecińskim Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej Inspiracje, laureatka konkursu Fresh Zone krakowskiego Festiwalu Art Boom. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i zagranicą. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

***

Współpraca: Michał Choroszy, Damian Maciejewski
Identyfikacja wizualna wystawy: Kama Sokolnicka

_______________________________

Wave. Karolina Szymanowska

Wrocław Contemporary Museum
21.02–15.06.2020

curator: Joanna Kobyłt

? opening:
21.02.2020 (Friday), 6.00 pm


A wave is a disturbance of a physical field that spreads in a medium or space, one of whose characteristics is reflection – after reaching the border, the wave changes direction. The dictionary definition of this physical phenomenon can also be applied to describe a mechanism characteristic of the human psyche. Running into a limitation or an obstacle that cannot be overcome entails a change, often resulting in taking the opposite course. The term may also denote social phenomena that have cyclical, recurrent character, but also experiences of strong intensity. "The Third Wave" was the name given to the famous sociological experiment carried out by Ron Jones in 1967, in which he showed that even democratic societies are susceptible to totalitarian ideas.

In her artistic strategy, Karolina Szymanowska often uses terms that aptly illustrate collective and individual psychological processes. Wave, loop, reflection, fixation, repression, repetition are just some of the phenomena that appear as a model in her work. These mechanisms can also symbolically refer to the subject’s relationship with the outside, or the relations between subjects occurring during social situations, such as conformism, group leadership or exclusion.

In the history of psychology, interest in group behaviour emerged at the time of the industrial revolution and the establishment of factories – places of mass production and mass employment. At the end of the 19th century, Gustave Le Bon’s book "Psychology of the Crowd" was published, and at the beginning of the 20th century, the French edition of "L'opinion et la foule" by Gabriel de Tarde came out. In 1930, Sigmund Freud’s "Civilization and Its Discontents" was published, in which the famous Viennese pointed to the ambiguous and double-edged role of culture. On the one hand, it connects and unites, but on the other it always occurs through repression, suppression of individuality and imposition of rules. Violence is inseparable from what is collective and common, even at the level of language. In contemporary Polish, the word "oppression" means a difficult situation, but originally it primarily denoted social oppression.

In the wake of World War I, Freud’s work with veterans suffering from the so-called war neurosis prompted him to introduce the concept of trauma. Having appeared for the first time in the 1920 book "Beyond the Pleasure Principle", the term means a change in the psyche resulting from a violent experience. The German etymology of the word indicates that it had positive connotations: Der Traum originally means "dream" or "sleep". The surprising affinity of these two different meanings reveals a strange relationship. The inability to satisfy a desire or a sudden loss of the possibility to fulfil it often leads to bitter hurt. That which is most desired can become a cause of suffering.

Suffering as an experience is usually connected with the external, but after some time it becomes completely internalised. Its burden makes it impossible to feel elated, overwhelms and pulls to the ground. It is no longer external, but becomes part of the structure, part of the body and part of the interior. The subtle shifts in Karolina Szymanowska’s works can be felt intuitively. The artist’s oneiric objects, films and installations are based on what is already internalised, but often not yet conscious.

***

Karolina Szymanowska (b. 1982 in Wrocław) is an artist who works mostly with sculpture and installation. Having graduated from the Academy of Art and Design in Wrocław, since 2010 she has been working at its Department of Sculpture and Spatial Activities. She was awarded the 2nd prize at the Szczecin International Visual Arts Festival “Inspirations” and won the Fresh Zone competition at the Art Boom Festival in Cracow. She has participated in numerous collective and individual exhibitions in Poland and abroad. She lives and works in Wrocław.

***

Cooperation: Michał Choroszy, Damian Maciejewski
Exhibition visual identification: Kama SokolnickaYou may also like the following events from MWW Muzeum Współczesne Wrocław:

Also check out other Arts Events in Wroclaw, Festivals in Wroclaw, Exhibitions in Wroclaw.

Search by related topics in Wroclaw
Hosted by
About The Host: MWW Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław Contemporary Museum Pl. Strzegomski 2a 53-681 Wrocław PL http://muzeumwspolczesne.pl
Website Link: http://www.muzeumwspolczesne.pl
Nearby Hotels MWW Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, Wroclaw, Poland
Report a problem ?

Date & Time

Location

MWW Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, Wroclaw, Poland

Advertisement

Millions of people are looking for online events

Host an online event to engage them

List Your Event