Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Opportunities in Ultra Low Carbon Emission Transport and Local Mobility (Wrexham)

Advertisement

Opportunities in Ultra Low Carbon Emission Transport and Local Mobility (Wrexham)


Theses are free events, funded by the Welsh Government and managed by Jacobs with the support of Cynnal Cymru-Sustain Wales.

 

Who are they for? Public sector transport professionals and those delivering transport solutions in partnership with public bodies.

 Why are the events being held?

The objectives of these events are to enable and motivate public sector professionals to speed up the transition to a low carbon, low emission transport system in Wales, with a particular focus on road transport and alternatives to private car ownership.

Delegates will receive information on SMART and vehicle technology, sources of funding, and examples that show how action can be taken that benefits the organisation, citizens, the local economy, and the environment.

A mixture of presentations, displays, demonstrations and surgeries will enable public sector professionals to learn from peers, industry, advisory organisations, government, and social enterprises. The events will begin to provide answers to these questions;


What actions can we take – what has been proven to work?

What funding is available?

What is the best/most appropriate technology?

How can we integrate effective alternatives to private car ownership – shared mobility, mobility as a service, electric bikes – with public transport?

How can we work in effective partnership with other public bodies, industry, and the community to accelerate the transition to a low emission transport system?

How will SMART technology help us achieve this? Cyfleoedd o Gludiant Allyriadau Carbon Isel Iawn a Mudoledd Lleol


 

Ar gyfer bwy yw'r Digwyddiad?

Pobl broffesiynol o'r sector cludiant cyhoeddus a phobl sydd yn darparu datrysiadau cludiant mewn partneriaeth a'r sector cyhoeddus. 

Nodau'r Digwyddiad

Nodau'r digwyddiadau yw galluogi ac ysgogi gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant carbon isel, allyriadau isel yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar gludiant ffordd ac opsiynau eraill i berchenogaeth cerbydau preifat.

Bydd cynrychiolwyr yn derbyn gwybodaeth ar dechnoleg SMART a cherbyd, ffynonellau arian ac enghreifftiau o ddangos sut gall gweithredu bod o fudd i’ch sefydliad, dinasyddion, yr economi lleol a’r amgylchedd.

Bydd cymysgedd o gyflwyniadau, arddangosiadau a gweithdai yn galluogi gweithwyr proffesiynol o’r sector cyhoeddus i ddysgu o gyfoed, diwydiant, sefydliadau cynghorol, llywodraeth a mentrau cymdeithasol. Bydd y digwyddiadau yn dechrau darparu atebion i’r cwestiynau isod;Pa weithgareddau gallen ni wneud? – beth sy wedi cael ei brofi i weithio?

Pa arian sydd ar gael?

Beth yw’r dechnoleg gorau/addasaf?

Sut gollen ni integreiddio opsiynau eraill effeithiol i berchen ar gar preifat – mudoledd rhannwyd, mudoledd fel gwasanaeth, beiciau trydan – gyda chludiant cyhoeddus

Sut gallen ni weithio fel partneriaid yn dda gyda chyrff cyhoeddus eraill, diwydiant a’r gymuned i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant allyriadau isel

Sut fydd technoleg SMART yn ein helpu ni i gyflawni hyn?

Draft Agenda


09:30 - Registration and networking / Gofrestru ac rhwydweithio


10.00 - Keynote / Cyweirnod


10.20 - Jacobs


10.35 - Welsh Government / Llywodraeth Cymru


10.45 - Wrexham Council / Cyngor Wrecsam


11.00 - Scottish Government / Llywodraeth yr Alban


11.35 - OLEV


11.50 - Transport Systems Catapult / Sustemau Cludiant Catapult


12.10 - Nissan


12.30 - Community renewables and mobility / Ynni adnewyddadwy cymunedol a mudoledd


14.00 - Breakout sessions, surgeries, demonstrations and networking / Sesiynau ar wahan, meddygfeydd, arddangosiadau a rhwydweithio


15.30 - Close / Diwedd


 

The Welsh Government's Smart Living programme has enabled twelve demonstrator projects that have highlighted potential for innovation which will help transform homes, businesses and communities to contribute to a more sustainable future. Ultra-Low emission transport and local mobility forms part of the smart building blocks that will contribute to holistic and multiple solutions, supporting more sustainable lifestyles.

Mae Rhaglen Byw'n Glyfar Llywodraeth Cymru wedi galluogi 12 prosiect arddangos sy wedi pwysleisio potensial am arloesedd i helpu trawsnewid cartrefi, busnesau a chymunedau er mwyn cyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy. Mae cludiant allyriadau isel iawn a mudoledd lleol yn ffurfio rhan o'r blociau adeiladau clyfar a fydd cyfrannu at ddatrysiadau holistig sydd yn cefnogi bywydau mwy cynaliadwy. Liked this event? Spread the word :

Map Catrin Finch Centre, Wrexham Glyndŵr University , Wrexham, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement