Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Rusza mnie Zumba® - Mikołajki na Bielanach

Advertisement

Rusza mnie Zumba® - Mikołajki na Bielanach


Zapraszamy na kolejną BEZPŁATNĄ imprezę z cyklu "Rusza mnie Zumba"!
Cykl ma na celu promowanie aktywnych form spędzania czasu i integracji międzypokoleniowej i społecznej.
Impreza ma charakter otwarty, może w niej wziąć udział każdy, bez względu na wiek, kondycję czy doświadczenie.

Nie zabraknie waszych ulubionych instruktorów, gości specjalnych i dodatkowych atrakcji i niespodzianek.

Plan imprezy:
13:00 Mikołajki na Bielanach - gry i zabawy dla dzieci, malowanie buziek, rozdawanie prezentów
14:00 Zumba® Kids (dla dzieci)
15:00 Koncerty Świąteczne
16:00 Zumba® Gold (dla początkujących oraz starszych osób)
17:00 Znaki Współczesności - Zumba Live Concert
18:00 - 21:00 Zumba® Maraton (dla wszystkich)

Organizatorzy:
Urząd Dzielnicy Bielany
CRS Bielany - www.crs-bielany.waw.pl
Stowarzyszenie Zawsze w Formie - www.zawszewformie.pl

Informacje:
amVzdGVtIHwgemF3c3pld2Zvcm1pZSAhIHBs
www.zawszewformie.pl

REGULAMIN IMPREZY “RUSZA MNIE ZUMBA®”

1. Organizatorem wydarzenia jest Urząd dzielnicy BIelany, CRS Bielany oraz Stowarzyszenie „Zawsze w Formie”

2. Data i miejsce wydarzenia: 8.12.2019 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa

3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem wydarzenia jest osoba niepełnoletnia, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.

5. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą w nim uczestniczyć wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

6. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób i w przypadku jego przekroczenia zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia kolejnych osób do udziału w wydarzeniu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji wydarzenia.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestnika wydarzenia jak również za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas uczestnictwa w wydarzeniu.

9. Użytkowanie przez Uczestnika wydarzenia pomieszczeń i sprzętu, udostępnianych dla organizacji wydarzenia odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zachowania porządku i pozostawienia pomieszczeń w stanie nienaruszonym.

10. Zniszczenie mienia dokonane przez Uczestnika na terenie wydarzenia spowoduje jego obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością cywilno-karną.

11. Materialną odpowiedzialność za usunięcie i naprawienie szkód spowodowanych przez Uczestnika wydarzenia ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku (uszczerbek na zdrowiu), odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w wydarzeniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Zapoznanie się z regulaminem oznacza, że uczestnik: rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w wydarzeniu uczestniczy dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

13. Organizator nie ubezpiecza Uczestników wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas uczestnictwa w wydarzeniu. Na miejscu imprezy obecna będzie opieka medyczna.

14. Uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.

15. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że posiada pełną zdolność do udziału w wydarzeniu. Uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniu i uczestniczy w warsztatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy, uszkodzenia słuchu, dolegliwości wzrokowe i inne — należy przerwać udział w wydarzeniu i zgłosić dolegliwości pomocy medycznej, obsłudze imprezy lub instruktorowi.

17. W trakcie wydarzenia zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy lub brania do ust tabletek i innych przedmiotów mogących spowodować zadławienie.

18. Przebywając na wydarzeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów.

19. Na teren wydarzenie zabrania się wprowadzania zwierząt.

20. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.

21. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych w trakcie wydarzenia zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych, w materiałach informacyjno - promocyjnych oraz materiałach pamiątkowych. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.

22. W trakcie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu. Zabrania się przychodzenia i uczestnictwa w wydarzeniu w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających, psychotropowych i działających podobnie do alkoholu.

23. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

24. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych zapisów bez podawania przyczyn.

25. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.Map CRS Bielany, ulica Samuela Lindego 20, 01-952 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Warsaw

Explore More Events in Warsaw