Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!

Due to Coronavirus (COVID-19), event information may be out of date. Please confirm the details with event organizers. Also, now we have a list of online events for you to explore while staying safe at home.

Advertisement

Project Room 2020

Thu Jun 25, 2020

Project Room 2020

Time Thu Jun 25 2020 at 07:00 pm to 10:00 pm

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Advertisement

Project Room 2020


Wystawy Kornelii Dzikowskiej, Jana Baszaka, Adeliny Cimochowicz, Piotra Brucha, Sebastiana Sebulca oraz Marka Wodzisławskiego będzie można zobaczyć w 2020 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach cyklu Project Room.

To już dziewiąta edycja programu skierowanego do młodych artystów, w którego ramach dostają szansę zrealizowania indywidualnej wystawy w jednej z najważniejszych instytucji sztuki współczesnej w Polsce. Wszystkie prace prezentowane w Project Roomie mają charakter premierowy i powstają specjalnie dla tej przestrzeni.

Artyści zostali wybrani spośród 150 kandydatek i kandydatów zgłoszonych przez ponad 30 ekspertów – kuratorów sztuki, dyrektorów instytucji i profesorów szkół artystycznych z całej Polski.

Tegoroczny cykl zainauguruje wystawa Kornelii Dzikowskiej, artystki sztuk wizualnych, doktorantki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kornelia Dzikowska jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatką głównej nagrody na międzynarodowej wystawie Najlepsze Dyplomy ASP 2018, studiowała w ramach stypendium naukowego na Akademie der Bildende Künste w Stuttgarcie, a także na Universität der Künste w Berlinie. Jest również absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Tworzy głównie instalacje przestrzenne i multimedialne, często o charakterze site-specific. Projektuje również przestrzeń wizualną w spektaklach teatralnych.

Jan Baszak – absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, tworzy obiekty. Interesuje się przywracaniem wspomnień, przedmiotami, które miały bezpośredni kontakt z ciałem, oraz relacjami człowieka z architekturą.

Adelina Cimochowicz zajmuje się wideo, fotografią oraz działaniami ze społecznością. Przygląda się granicznym stanom emocjonalnym i kryzysom nerwowym. Ukończyła architekturę na Politechnice Białostockiej i Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest Laureatką Grand Prix konkursu Młode Wilki, Nagrody Specjalnej Jury konkursu Artystyczna Podróż Hestii oraz Nagrody im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven.

Piotr Bruch ukończył Akademię Sztuki w Szczecinie ze specjalnością film eksperymentalny na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w 2019 roku. W twórczości używa dźwięku i obrazu ruchomego. Produkuje filmy animowane w tradycyjnych technikach rysunkowych, a także obiekty i instalacje audio oraz muzykę eksperymentalną.

Sebastian Sebulec studiował film animowany na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swoich pracach posługuje się przede wszystkim grafiką 3D. Interesują go szczególnie postaci wirtualnych towarzyszy, awatarów i przewodników.

Marek Wodzisławski ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; jest doktorantem na Wydziale Intermediów krakowskiej ASP, finalistą Artystycznej Podróży Hestii i laureatem Nagrody Gdańskiej Galerii Miejskiej w ramach Najlepszych Dyplomów ASP w Gdańsku. Pretekstem podejmowanych przez niego działań artystycznych jest bioegzystencja, trauma i fikcja oraz zwierzęcość jako krytyczny punkt doświadczenia.

W ramach cyklu Project Room artyści współpracować będą z młodymi kuratorami: Ewą Kozik, Jagną Domżalską, Darią Grabowską, Mają Demską, Kubą Gawkowskim oraz Sergeyem Shabohinem.

Spośród zaprezentowanych w ciągu roku wystaw międzynarodowe jury wybierze dwie, które nagrodzi dodatkowo 20 000 zł i 10 000 zł.

Wystawy
05/03—31/05/2020
Kornelia Dzikowska
Kuratorka: Ewa Kozik

25/06—02/08/2020
Jan Baszak
Kuratorka: Jagna Domżalska

13/08—20/09/2020
Adelina Cimochowicz
Kurator: Romuald Demidenko

01/10—08/11/2020
Piotr Bruch
Kuratorka: Daria Grabowska

19/11—27/12/2020
Sebastian Sebulec
Kuratorka: Maja Demska

07/01/2021–14/02/2021
Marek Wodzisławski
Kurator: Sergey Shabohin

02/2021
Wręczenie Nagród Project Room 2020

Kurator cyklu: Michał Grzegorzek

Więcej informacji: https://u-jazdowski.pl/program/project-room/2020

________________________________________________

Exhibitions of Kornelia Dzikowska, Jan Baszak, Adelina Cimochowicz, Piotr Bruch, Sebastian Sebulec and Marek Wodzisławski will be on view in 2020 at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art as pat of the Project Room series.
This is the ninth edition of the programme allowing emerging Polish artists a chance to organize a solo exhibition at one of the most important contemporary art institutions in Poland. All the works presented as part of this series are new and created especially for this space.

The artists were selected from 150 candidates put forward by over 30 experts including art curators, institution directors, and art school professors from all over the country.

This year’s series will be launched with an exhibition by Kornelia Dzikowska – a visual artist, and a PhD student at the Warsaw Academy of Fine Arts. Two-time recipient of Minister of Culture and National Heritage fellowships, winner of the main prize in the Esteemed Graduates of International Academies of Fine Arts in 2018, she was a research fellow at Akademie der Bildende Künste in Stuttgart, and at Universität der Künste in Berlin. She also holds a degree from the Leon Schiller National Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź. Author of spatial and multimedia installations, often of site-specific nature, she also designs visual space for theatre performances.

Jan Baszak is a graduate of the Art Academy in Szczecin and the Faculty of Sculpture and Spatial Activities at the University of Arts in Poznań. He creates drawings, sculpture, and objects. He is interested in restoring memories, objects that have had direct contact with the body, and human relationships with architecture.

Adelina Cimochowicz creates video, photography, and community activities. She examines borderline emotional states and nervous crises. She graduated in architecture at the Białystok University of Technology and the Faculty of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She is the winner of the Grand Prix of the Młode Wilki competition, the Special Jury Award of the Hestia Artistic Journey competition, and the Maria Anto and Elsa von Freytag-Loringhoven Prize.

Piotr Bruch graduated from the Art Academy in Szczecin with a specialty in experimental film at the Faculty of Painting and New Media in 2019. In his work he uses sound and moving image. He produces traditionally drawn animated films, as well as audio objects, installations, and experimental music.

Sebastian Sebulec studied animated film at the Graphics Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw. In his work he mainly uses 3D graphics and is particularly interested in figures of virtual companions, avatars, and guides.

Marek Wodzisławski graduated with a degree in painting from the Academy of Fine Arts in Katowice. He is a PhD student at the Faculty of Intermedia of the Kraków Academy of Fine Arts, a finalist of the Hestia Artistic Journey award, and a laureate of the Gdańsk City Gallery Award as part of the Esteemed Graduates of International Academies of Fine Arts in Gdańsk. The starting point of his artistic activities is bio-existence, trauma and fiction, as well as animality seen as the critical point of experience.

As part of the Project Room series, the artists will cooperate with young curators including Ewa Kozik, Jagna Domżalska, Daria Grabowska, Maja Demska, Kuba Gawkowski, and Sergey Shabohin.

In January 2021, an international jury will choose two projects that will be awarded with 20,000 PLN and 10,000 PLN.

Exhibitions
05/03—31/05/2020
Kornelia Dzikowska
Curator: Ewa Kozik

25/06—02/08/2020
Jan Baszak
Curator: Jagna Domżalska

13/08—20/09/2020
Adelina Cimochowicz
Curator: Romuald Demidenko

01/10—08/11/2020
Piotr Bruch
Curator: Daria Grabowska

19/11—27/12/2020
Sebastian Sebulec
Curator: Maja Demska

07/01/2021–14/02/2021
Marek Wodzisławski
Curator: Sergey Shabohin

02/2021
Project Room 2020 Awards Ceremony

Exhibition series curator: Michał Grzegorzek

More: https://u-jazdowski.pl/en/programme/project-room/2020You may also like the following events from Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski:

Also check out other Arts Events in Warsaw, Entertainment Events in Warsaw, Exhibitions in Warsaw.

Hosted by
About The Host: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski https://u-jazdowski.pl
Website Link: http://www.u-jazdowski.pl
Nearby Hotels Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland
Report a problem ?

Date & Time

Location

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Advertisement

Millions of people are looking for online events

Host an online event to engage them

List Your Event