Search results for:
No result found! Try with different keywords!

Due to Coronavirus (COVID-19), event information may be out of date. Please confirm the details with event organizers. Also, now we have a list of online events for you to explore while staying safe at home.

Advertisement

Kinematografia Europy Wschodniej - historia i perspektywy

Apr 23, 2020 - Apr 24, 2020

Kinematografia Europy Wschodniej - historia i perspektywy

Time Thu Apr 23 2020 at 08:00 am to Fri Apr 24 2020 at 03:00 pm

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Dobra 55, 00-312 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Advertisement

Kinematografia Europy Wschodniej - historia i perspektywy


Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem
w Katedrze Rusycystyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na

Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt.
„Kinematografia Europy Wschodniej - historia i perspektywy”

Miejsce i termin: Warszawa, 23-24 kwietnia 2020 r.
Języki: polski i rosyjski
Celem konferencji jest przeanalizowanie najistotniejszych problemów, dotyczących rozwoju kinematografii w ZSRS, Rosji, Ukrainie, Białorusi, a także innych europejskich krajach dawnego bloku wschodniego. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczącego dziejów i perspektyw rozwoju kinematografii. Poniżej prezentujemy listę przykładowych sugerowanych przez nas zagadnień, jednocześnie jesteśmy otwarci na propozycje naszych uczestników. Mamy nadzieję, że udział w konferencji będzie stanowić cenną okazję do wzbogacenia swojej wiedzy i do wymiany refleksji na temat roli odgrywanej przez kino w życiu krajów Europy Wschodniej.

Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów.

Przykładowe zagadnienia:
- Historia Europy Wschodniej oczami reżyserów filmowych.
- Nowe prądy i zjawiska w kinematografiach krajów Europy Wschodniej.
- „Najważniejsza ze sztuk”. Kinematografia jako narzędzie propagandy.
- Kino wobec literatury i innych dziedzin kultury.
- Kino jako oręż krytyki społecznej.
- Klasycy kina wschodnioeuropejskiego i nawiązania do ich dzieł w produkcjach współczesnych.
- Recepcja kina wschodnioeuropejskiego w innych regionach świata.

***
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie formularza (można go pobrać ze strony http://www.ir.uw.edu.pl/) oraz przesłanie go do 10 marca 2020 r. na adres:
c2tuZGl3encgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.
Koszt udziału w konferencji (dojazd, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy.
Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny:
Michał Kołakowski (przewodniczący komitetu),
mgr Erika Kuzmina,
Marta Wróbel,
Maria Biławicz,
Filip Świerczyński,
Michalina Wojtukiewicz,
dr Piotr Głuszkowski (opiekun naukowy koła)
*******************
Студенческий научный кружок Диалога и Сотрудничества с Востоком
на кафедре русистики
Варшавского университета
имеет честь пригласить на
Студенческо-аспирантскую научную конференцию под названием
„Кинематограф Восточной Европы – история и перспективы”

Место и дата: Варшава, 23-24 апреля 2020 г.
Языки: польский и русский
Целью конференции является анализ наиболее важных проблем, касающихся развития кинематографа в СССР, России, Украине, Белоруссии и других европейских странах бывшего Восточного блока. Участники будут иметь возможность поделиться своими наблюдениями по широкому спектру вопросов, связанных с историей и перспективами развития кино. Ниже указаны предлагаемые нами темы, в то же время мы открыты для предложений наших участников. Надеемся, что участие в конференции станет ценной возможностью для обогащения ваших знаний и обмена мнениями на тему роли, которую играет кино в жизни стран Восточной Европы.
Конференция адресована студентам и аспирантам.
Примеры тем:
История Восточной Европы глазами режиссеров.
Новые течения и явления в кинематографии стран Восточной Европы.
„Важнейшее из искусств”. Кинематография как инструмент пропаганды.
Кино по отношению к литературе и другим областям культуры.
Кино как оружие социальной критики.
Классика восточноевропейского кино и ссылки на его произведения в современном творчестве.
Восприятие и оценка восточноевропейского кино в других регионах мира.

***
Заинтересовавшимся в участии в конференции предлагается заполнить форму заявки (ее можно загрузить со страницы http://www.ir.uw.edu.pl/) и отправить до 10 марта 2020 года по электронной почте:
c2tuZGl3encgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==
Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ.
Оргкомитет не несет расходов по проезду, проживанию и питанию участников.
Оргвзнос не взимается.
Сердечно Вас приглашаем!

Организационный комитет:
Михал Колаковски (председатель комитета),
магистр Эрика Кузьмина,
Марта Врубель,
Мария Билавич,
Филип Сверчински,
Михалина Войтукевич,
к.и.н. Петр Глушковски (научный руководитель кружка).Hosted by
About The Host: Strona Studenckiego Koła Naukowego Dialogu i Współpracy ze Wschodem działającego przy Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Website Link: http://www.ir.uw.edu.pl/pl/?src=/kolo-dial-wsch.html
Nearby Hotels Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Dobra 55, 00-312 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland
Report a problem ?

Date & Time

Thu Apr 23 2020 at 08:00 am to Fri Apr 24 2020 at 03:00 pm

Location

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Dobra 55, 00-312 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Advertisement
Discover more events

More Events in Warsaw