Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Gevorderde Boekherstelwerkkursus  Advanced Book Repair Course

Gevorderde Boekherstelwerkkursus | Advanced Book Repair Course

Sep 27, 2021 - Sep 29, 2021

Gevorderde Boekherstelwerkkursus | Advanced Book Repair Course

Time Mon Sep 27 2021 at 09:00 am to Wed Sep 29 2021 at 04:00 pm

(add to calendar)

Afrikaanse Taalmonument, Gabbema Doordrift St, Suider Paarl, South Africa

Find Tickets
Advertisement

Gevorderde Boekherstelwerkkursus | Advanced Book Repair Course, 27 September | Event in Suider Paarl | AllEvents.in Gevorderde Boekherstelwerkkursus | Advanced Book Repair Course
Kursus sal nóg boekdele spreek oor herstelwerk / Give your old books a new lease on life (English below)

Taalmonument bied gevorderde klasse oor boekherstel en -bindery

Kort op die hakke van ʼn hoogs suksesvolle inleidende kursus oor die herstel van boeke, bied die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl weer ʼn kursus, met die fokus op gevorderde tegnieke soos leerbind- en bladgoudwerk, vanaf 27 tot 29 September 2021 aan. Die boekherstelspesialis George Wentzel se kursus is geskik vir beginners én deelnemers wat reeds basiese boek- en papierherstelwerk onder die knie het. Wentzel, 'n gekwalifiseerde meesterboekbinder met meer as 45 jaar se ondervinding, het voorheen in die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika se boekbewaringsafdeling gewerk. Sy passie is om hierdie skaars vaardigheid te onderrig en hy het al meer as 50 rampbestuur- en boekbindwerkwinkels oor die land aangebied.

Tydens die tweetalige driedagkursus sal deelnemers onder meer drie boeke maak, Solanderbokse bou, stikwerk van bladsye doen en baie meer oor boekherstelwerk leer. Ingesluit is basiese konsepte, werksprosedures asook demonstrasies van en praktiese oefeninge in skutblaaie, boekbindwerk, leerbindwerk, omhulsel afronding en bladrugsteun.

Die kursus kos R2 000 per persoon wat ʼn sertifikaat van bywoning en ʼn stel basiese gereedskap insluit. Dit vind daagliks van 09:00 tot 16:00 by die by die Taalmonument plaas. Koffie en tee is ingesluit, maar deelnemers moet vir hul eie middagete sorg. In terme van die Covid-19-regulasies sal deelnemers maskers moet dra.

“Ek beveel hierdie kursus aan vir mense wat graag meer wil leer oor boekherstel,” het een deelnemer, Colleen Chatt, rakende die inleidende kursus in Junie 2021 gesê. “Die kursus het my inspirasie gegee om voort te gaan met iets nuuts en opwindends,” het ʼn ander deelnemer, Angelo Carelse, bygevoeg. Die 15 deelnemers het almal vir Wentzel uitgesonder as ʼn besonder dinamiese en plesierige aanbieder.

Vir besonderhede en besprekings, kontak Jeffrey Pietersen by 021 872 3441 of stuur ʼn e-pos na YmVtYXJraW5nMiB8IHRhYWxtdXNldW0gISBjbyAhIHph. Sien meer oor die vorige kursus op die Taalmonument se webtuiste en Facebook-blad.

Die ATM bied jaarliks ʼn reeks kursusse en werkswinkels aan wat fokus op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede. Vanjaar se program sluit ook onderwerpe soos fotografie in. Voorstelle vir bykomende werkswinkels oor soortgelyke onderwerpe is welkom. Sien www.taalmonument.co.za vir meer inligting en volg hulle op Facebook vir al die ander opwindende geleenthede wat by die Taalmonument plaasvind. Die webtuiste bied boonop virtuele toere van die monument en museum, inligting in ses tale oor die simboliek van die Taalmonument asook baie interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die instelling se verlede, hede en toekoms. Daar is voorts heelwat bronne vir skool- en navorsingsprojekte. Jaarpermitte is beskikbaar teen R120 vir individue of R220 per gesin (tans aangebied teen ʼn 20%-afslag), wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit.

Give your old books a new lease on life
Book a date for Taalmonument’s advanced book repair and binding course

Hard on the heels of a highly successful introductory course on book restoration, the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) in Paarl once again offers a course focusing on advanced techniques such as leather binding and gold-foiling from 27 to 29 September 2021. Book repair specialist George Wentzel's course is suitable for beginners and participants who have already acquired the basics of book and paper conservation. Wentzel, a qualified master bookbinder with over 45 years’ experience, previously worked in the National Library of South Africa’s book conservation section; his passion is teaching this scarce skill, and he has conducted over 50 disaster management and bookbinding workshops all over the country.

During the three-day, bilingual course participants will amongst others create three books each, construct Solander boxes, sew flat sheets and learn a lot more about repairing books. Included are basic concepts, working procedures as well as demonstrations of and practical exercises in end papering, binding, leather binding, casing rounding and backing.

The course fee, including a certificate of attendance and basic tool kit, is R2 000 per person and the workshop takes place from 09:00 to 16:00 daily at the Taalmonument. Tea and coffee are included, but participants must bring their own lunch. In terms of the Covid-19 regulations, participants will have to wear masks.

“I would recommend it to everyone who is interested in book repairs,” said one participant, Colleen Chatt, regarding the introductory course in June 2021. “The course gave me inspiration to move forward with something new and exciting,” added another participant, Angelo Carelse. The 15 participants all pointed out that Wentzel is a dynamic and pleasant presenter.

For details and bookings, contact Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or send an e-mail to YmVtYXJraW5nMiB8IHRhYWxtdXNldW0gISBjbyAhIHph. See more regarding the previous course on the Taalmonument’s website and Facebook page.

The ATM annually presents a series of courses and workshops focusing on the development of basic professional skills. This year’s programme also includes subjects such as photography. Anyone interested in related subjects are welcome to make suggestions for additional workshops. See www.taalmonument.co.za for more information and follow them on Facebook for the other exciting events happening at the Taalmonument. The website also offers virtual tours of the monument and museum, information in six languages about the symbolism of the Taalmonument as well as many interesting articles on Afrikaans, multilingualism and the institution's past, present and future. There are numerous resources for school and research projects as well. Year permits are available at R120 for individuals or R220 per family (currently offered at a 20% discount), which includes access to all Full Moon Picnics.You may also like the following events from Afrikaanse Taalmonument:

Also check out other Workshops in Paarl.

Tickets

Tickets for Gevorderde Boekherstelwerkkursus | Advanced Book Repair Course can be booked here.

Get Tickets

Search by related topics in Paarl
Event Photos
Hosted by
About The Host: Die ikoniese Afrikaanse Taalmonument en Taalmuseum in Paarl vier een van Afrika se jongste tale | The iconic Afrikaans Language Monument and Museum in Paarl, Western Cape, South Africa, celebrate one of Africa's youngest languages, Afrikaans. Sedert 1975
Website Link: www.taalmuseum.co.za
Are you the host?
Nearby Hotels Afrikaanse Taalmonument, Gabbema Doordrift St, Suider Paarl, South Africa
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Mon Sep 27 2021 at 09:00 am to Wed Sep 29 2021 at 04:00 pm
Add to Calendar

Location

Afrikaanse Taalmonument, Gabbema Doordrift St, Suider Paarl, South Africa

Advertisement
Discover more events
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events