Being Puneri Flea

Being Puneri Flea

4-5 May, 2024

Being Puneri Flea

Time Sat May 04 2024 at 03:00 pm to Sun May 05 2024 at 11:00 pm
(GMT+05:30)

Pandit Farms, 18.493227, 73.829969, Navasahyadri Society, Ganesh Nagar, Karve Nagar, Pune, Maharashtra 411052, India

INR 199
Being Puneri Flea , 4 May | Event in Pune | AllEvents.in Being Puneri Flea

🌟 Join Us at Being Puneri Flea 12th Edition! 🌟


πŸ“… Date: 4 & 5 May 2024

πŸ•’ Time: 03:00 PM to 11 PM

πŸ›οΈ Venue: Pandit Farms Pune Maharashtra


πŸ›οΈ Calling all shopaholics and fun seekers to the ultimate extravaganza - Being Puneri Flea 12th Edition! Organized by Being Puneri Flea this spectacular event is a must-visit for anyone who loves a good bargain and enjoys shopping in a vibrant atmosphere.


πŸŽ‰ Dive into a sea of unique finds and hidden gems at our Flea Market where you can discover one-of-a-kind treasures while basking in the live band's melodic tunes. Whether you're a fashion enthusiast home decor lover or a foodie exploring local delights there's something for everyone at Being Puneri Flea.


🎟️ Don't miss out on this unforgettable experience - secure your tickets now on AllEvents and get ready to immerse yourself in a world of excitement entertainment and endless shopping possibilities. Grab your friends family or come solo - Being Puneri Flea guarantees a day filled with laughter memories and amazing discoveries.


πŸ” Seize the opportunity to indulge in retail therapy like never before and mingle with like-minded individuals in the heart of Pune. Save the date spread the word and get ready for a day of fun and fashion at Being Puneri Flea 12th Edition!


πŸ“ Venue:

Pandit Farms Navasahyadri Society

Ganesh Nagar Karve Nagar Pune Maharashtra 411052 India


πŸ›’ Hurry mark your calendars and experience the magic of Being Puneri Flea! See you there! πŸŽ‰


[SEO Keywords: Being Puneri Flea Flea Market Shopping Live Band Pune Maharashtra Jiaa Promotion Tickets AllEvents Fun Fashion Home Decor Local Delights Bargain]

Tickets

Tickets for Being Puneri Flea can be booked here.

Report a problem

Event Information

Date & Time

Sat May 04 2024 at 03:00 pm to Sun May 05 2024 at 11:00 pm
(GMT+05:30)

Location

Pandit Farms, 18.493227, 73.829969, Navasahyadri Society, Ganesh Nagar, Karve Nagar, Pune, Maharashtra 411052, India

Hosted by

Jiaa Promotion