Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Filmové šortky z FAMO, vol. II

Advertisement

Filmové šortky z FAMO, vol. II


… for english scroll down…

Letošní zima je sezónou krátkých filmů. Ale jelikož my je zbožňujeme a není jich nikdy dost, už podruhé jsme se rozhodli spojit s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku, která úspěšně vychovává mladé filmové tvůrce, a připravit si pro vás výběr těch nejlepších studentských kraťasů!
10 snímků, 100 minut. I letos vás čeká vás mix animovaných a hraných filmů či dokumentů… a kdo ví, třeba budeme svědky zrodu nového Formana nebo Menzela. :)

Filmy:

1) Jsme přece lidi (Jan Míka, 2016, 17 min)
- Zajíc je během kruté zimy vystaven mrazu a čelí nebezpečí ze strany lovců i jiných zvířat. Při honičce s liškou se dostane k obydlí lidí a zjistí, jak pohodlný a bezpečný život mají králíci. Rozhodne se pro zásadní změnu a začne žít v králíkárně. Snímek, který získal mnoho ocenění v ČR a v zahraničí, kombinuje animaci a hraný film.

2) Why So Sirius? (Karel Šindelář, 2018, 15 min)
- Vítěz Grand Price Filmovka Fest 2018. Opuštěná silnice. Nepojízdné BMW, dodávka a mrtvé tělo na silnici. Dvě ženy, z nichž jedna druhé zabila manžela, spolu budou muset dříve či
později přijít do kontaktu. Černá komedie směřující k většímu a většímu absurdnu.

3) Devět životů (Vojtěch Papp, 2018, 8 min)
- „Jsem starý, mrzutý kocour. Nikdo mně nemá rád a já nemám rád nikoho. Nenávidím tenhle den stejně jako všechny ostatní dny. Myslím ale, že tenhle den bude poslední. Ano, dneska to ukončím. Jak těžký přece může být skončit se životem?“ No, těžší než se zdá, příteli.

4) Hranice lidské přirozenosti (Filip Zangi, 2018, 10 min)
- Stejně jako každý živočišný druh na planetě i člověk je vybaven vrozenými pudy a instinkty. Člověk se však technologickým a společenským pokrokem od svých přirozených pudů velice vzdálil. Ve svém filmu chci toto téma otevřít a položit tak několik otázek. Do jaké míry jsme se od svých pudů vzdálili? A do jaké míry nás nevědomky stále ovládají? Stojí současné potlačování vrozené přirozenosti za většinou psychických nemocí?

5) Befehl! (Porin Rašpica, 2017, 4 min)
- Generál posílá svého kurýra do nepříjemné situace s úkolem bojovat na nepřátelské frontě a předat tajnou zprávu, na níž závisí osud celé bitvy…

6) Aplomb (Michal Starý, 2017, 11 min)
- Děj filmu se odehrává ve fiktivním světě blízké budoucnosti, v jedné z poboček personální agentury Aplomb Agency, která poskytuje uchazečům o zaměstnání doživotní kontrakt se zaměstnavatelem. Jediné, co musí uchazeči udělat, je podrobit se rekvalifikaci, po které získají jistotu klidného života, jak slibuje agenturní reklama. Příběh se začne odehrávat ve chvíli, kdy na pobočku přijde auditorka, která má vyhodnotit výsledky práce místního vedoucího.

7) Láska z vitríny (Barbora Kočičková, 2018, 7 min)
- Příběh opraváře hraček a jeho neutišitelné potřebě opravovat vše, co mu přijde pod ruce. A právě díky této posedlosti potká jednoho dne ideální ženu pro svůj život.

8) Já jsem práce (Radim Grzybek, 2018, 11 min)
- Dnešní průměrný člověk stráví 1/3 života v práci. Bohužel v současnosti se opravdová práce proměnila spíše na zaměstnání někým jiným a bohužel činnost, kterou si člověk doslova vydělává na život, pro ně jinak postrádá smysl a nebaví ho. A to je základní kámen této problematiky. Strávit třetinu života něčím, co člověka nebaví, má fatální důsledky pro jeho psychiku a zdraví a obecně velice snižuje kvalitu života. Dokumentární film o práci v 21. století a jejich důsledcích pro náš život.

9) Pan Balloo (Jan Daniel, 2018, 7 min)
- Mimozemšťan na své cestě vesmírem ztroskotá na planetě Zemi a při opravě jeho vesmírné lodi, zjistí, že mu chybí jeden balónek, bez kterého nemůže vzlétnout. Celou situaci nakonec pomůže vyřešit holčička pomocí žvýkačky a mimozemšťan může odletět zpět za svou rodinou.

10) Muž, který dovedl lítat (Jaroslav Klimeš, 2018, 10 min)
- Film vznikl volně na motivy stejnojmenné povídky Karla Čapka.
Tak jako občas každý, mívá i pan Tomšík sny o tom, že umí létat. Na rozdíl od všech ostatních lidí se ale jemu stane, že si tuhle schopnost zachová i po zazvonění budíku. Stačí se uvolnit, nadechnout, lehce odrazit a člověk letí. Jak snadné! Ale jak s nově nabytou schopností naložit? A vyplatí se o ní někomu říct?

Doporučené dobrovolné vstupné: 50,- Kč

www.filmovka.cz
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku a SVOŠF Písek, kterým tímto moc děkujeme!
_____________________________________________

Winter is the season for short films. And, because we can’t get enough of them, for the second time, we’re joining forces with the Film Academy of Miroslav Ondricek in Pisek, which supports and encourages young artists and film talent. We’ve put together a taste of their best shorts - 10 films, 100 minutes and a mix of animated, narrative and documentary work. Come along, you never know, you may witness the birth of a new Forman or Menzel., perhaps we will witness the birth of a new Forman or Menzel. :)

All films will be screened with english subtitles!

Films:

1) We‘re human, after all (Jan Míka, 2016, 17 mins)
- During a harsh winter, the hare must face the freezing cold, hunger and the dangers of hunters and other animals. One day he finds out what a good, comfortable and safe life rabbits lead.
- Film, which won various awards arount the world, combines animation and feature film.

2) Why So Sirius? (Karel Šindelář, 2018, 15 mins)
- Winner of Grand Price Filmovka Fest 2018. Abandoned road. Broken BMW, van and a dead body on the road. Two women, one accidentally killed a husband of the other, but they will need to cooperate sooner or later. Black absurd comedy.

3) Nine lives (Vojtěch Papp, 2018, 8 mins)
- „I’m an old, grumpy cat. Everybody hates me and I hate everybody. I hate this day just like all the other days. But I think this day will be the last one. Yes, today I will end it all. How hard can it be to end up with life?“ Well, harder than it seems, my friend.

4) The limits of human nature (Filip Zangi, 2018, 10 mins)
- Like any animal species on the planet, humans are equipped with innate instincts and instincts. However, man has moved away from technological and social progress from his natural instincts. In my film I want to open this topic and ask some questions. 5) To what extent have we moved away from our instincts? And to what extent do they still uncontrollably control us? Is contemporary suppression of innate nature the majority of mental illnesses?

5) Befehl! (Porin Rašpica, 2017, 4 mins)
- The general sends his courier to an inconvenient situation with the task of fighting the enemy front line and handing over a secret message on which the fate of the battles that is currently under way depends.

6) Aplomb (Michal Starý, 2017, 11 mins)
- The plot of the film is set in a close fictitious future, in one of the offices of the personnel company Aplomb Agency. Aplomb Agency provides job applicants the whole-life work contract with employers. The only thing the job applicant need to do is to pass a process of requalification. After that, she/he will get a guarantee of a comfortable life (well - that's what the advertising says). The story starts when an auditor comes to one of the offices to evaluate the outcomes of it's manager.

7) Love from the showcase (Barbora Kočičková, 2018, 7 mins)
- The toy repairer's story and his unwavering need to fix everything that comes in his hand. And thanks to this obsession, one day she will meet the ideal woman for her life.

8) I am work (Radim Grzybek, 2018, 11 mins)
- Today's average person spends 1/3 of their life at work. Unfortunately, at present, the real work has turned into a job for someone else and, unfortunately, the activity that one literally makes for life, otherwise lacks sense and does not enjoy it. And that is the cornerstone of this issue. Spending a third of life with something you do not enjoy has fatal consequences for his psyche and health and, in general, greatly reduces the quality of life. A documentary film about work in the 21st century and their consequences for our lives.

9) Mr. Balloo (Jan Daniel, 2018, 7 mins)
- Fluffy alien is wracked on planet Earth and when he tries to repair his spaceship, he realises that one of the balloon’s, without which he can not fly away, is missing. Everything is solved when little girl comes to the forest and helps him with her chewing gum.

10) The man who could fly (Jaroslav Klimeš, 2018, 10 mins)
- This short animated film is based on a story by famous Czech author, Karel Čapek. Everyone has dreamt of flyiing.... Mr. Tomašík actually can fly one day when he wakes up. But is it wise to tell this to everyone?

Recommended voluntary entrance fee: 50,- Kč

www.filmovka.cz
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku a SVOŠF Písek.
You may also like the following events from Dudes&Barbies Gallery:

Map Kavárna Co Hledá JménoStroupežnického 493/10, 15000 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Dudes&Barbies Gallery
Advertisement