Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Navigation Skills Level 2 - (Delivered on a Virtual basis)

Navigation Skills, Level 2 - (Delivered on a Virtual basis)

Fri Jun 11, 2021

Navigation Skills, Level 2 - (Delivered on a Virtual basis)

Time Fri Jun 11 2021 at 09:15 am to 12:30 pm

(add to calendar)

Online

Find Tickets
Advertisement

Navigation Skills, Level 2 - (Delivered on a Virtual basis) | Online Event | AllEvents.in Navigation Skills, Level 2 - (Delivered on a Virtual basis)
Navigation Skills - Level 2

About this Event

Are you interested in improving your basic Navigation Skills?

If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.

This is an excellent opportunity to learn some new skills and have your navigation questions and queries answered by an experienced tutor.

Course Outline

An Intermediate Online Navigation Course covering our Level 2 and some of the more advanced Level 3 techniques.

We will cover:-

 • Map Scales
 • Grid References
 • Timing
 • Pacing
 • Common Features
 • Compass Terminology
 • Setting the map to the ground
 • Setting the map using the compass
 • Quick bearings to select the correct path
 • Navigating using features
 • Attack points
 • Navigation tips
 • Taking a bearing from a point feature on the ground
 • Taking a bearing from a map
 • Walking on a bearing
 • Getting back on a bearing
 • Magnetic variation Using a linear feature to confirm your location
 • Aiming off, Boxing and Dog Legging techniques Contouring (& Altimeters)
 • Navigating on Difficult Terrain (using group members)
 • Re-location strategies including Re-sections and Time Circles
 • Search Techniques - Mapping and Spiral

Attendees

This training is open to all but ideally you will have previously attended the Level 1 course (basic map reading skills) or you will have a reasonable knowledge of basic navigation. Please note that this is a skills session only and not a certified qualification.

Logistics

Please could you join the meeting around 9:15 am or at least a few minutes early to sort out any technical issues, allowing the meeting to start promptly at 9:30 am. The meeting will close at 12:30 pm.

You may find it more comfortable on a pc/laptop rather than a phone and please download the Teams App rather than over your Browser to allow you to see everyone rather than just who is speaking.

The course will involve a Powerpoint presentation, some videos and some practical exercises. Please have a pen and paper to hand to take any notes, however, you will be provided with the Powerpoint slides after the training.

Please have a compass handy (recommend the Silva Expedition 4) and a map of the central Brecon Beacons area (OS Explorer OL12) or a map of the central Snowdonia area (OS Explorer OL 17).

How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please contact the team on Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr

Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr for support.

_____________________________________________________________________________________________

A oes gennych ddiddordeb mewn gwella eich Sgiliau Llywio sylfaenol?

Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a ddarperir gan Ramblers Cymru, yr elusen sy'n ymroi i ddiogelu a chynnal ein llwybrau troed yng Nghymru

Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu rhai sgiliau newydd a chael ateb eich cwestiynau llywio a'ch ymholiadau gan diwtor profiadol.

Amlinelliad o'r Cwrs

Cwrs Llywio Canolradd Ar-lein sy'n cwmpasu ein Lefel 2 a rhai o'r technegau Lefel 3 mwy datblygedig.

Byddwn yn ymdrin â:-

 • Graddfeydd Map
 • Cyfeirnodau Grid
 • Amseriad
 • Cyflymder
 • Nodweddion Cyffredin
 • Terminoleg Cwmpawd
 • Gosod y map i’r ddaear
 • Gosod y map gan ddefnyddio'r cwmpawd
 • Cyfeiriant cyflym i ddewis y llwybr cywirLlywio gan ddefnyddio nodweddion
 • Pwyntiau ymosod
 • Awgrymiadau llywio
 • Cymryd lleoliad o nodwedd pwynt oddi ar y tir
 • Cymryd lleoliad oddi ar fap
 • Cerdded ar gyfeiriant
 • Dychwelyd ar gyfeiriant
 • Amrywiad magnetig
 • Defnyddio nodwedd llinach i gadarnhau eich llinelloi
 • Technegau Anelu, Bocsio a Dog Legging Cyfuchlinau (& Altimedrau)
 • Llywio ar Dirwedd Anodd (gan ddefnyddio aelodau'r grŵp)
 • Strategaethau ail-leoli gan gynnwys Ail-adrannau a Chylchoedd Amser
 • Technegau Chwilio - Mapio a Sbiral

Mynychwyr

Mae'r hyfforddiant hwn yn agored i bawb ond yn ddelfrydol byddwch wedi mynychu'r cwrs Lefel 1 (sgiliau darllen map sylfaenol) o'r blaen neu bydd gennych wybodaeth resymol am lywio sylfaenol. Noder mai sesiwn sgiliau yn unig yw hon ac nid cymhwyster ardystiedig.

Logisteg

A allech chi ymuno â'r cyfarfod tua 9:15 am neu o leiaf ychydig funudau'n gynnar i ddatrys unrhyw faterion technegol, gan ganiatáu i'r cyfarfod gychwyn yn brydlon am 9:30 am. Bydd y cyfarfod yn cau am 12: 30yp.

Efallai y bydd yn fwy cyfforddus i chi ar gyfrifiadur personol / gliniadur yn hytrach na ffôn a dadlwythwch yr App Timau yn hytrach na thros eich Porwr er mwyn caniatáu ichi weld pawb yn hytrach na phwy sy'n siarad yn unig.

Bydd y cwrs yn cynnwys cyflwyniad Powerpoint, rhai fideos a rhai ymarferion ymarferol. Os oes gennych ysgrifbin a phapur wrth law i gymryd unrhyw nodiadau, fodd bynnag, byddwch yn cael y sleidiau Powerpoint ar ôl yr hyfforddiant.

Os gwelwch yn dda fod â chwmpawd wrth law (argymhellwch Alldaith Silva 4) a map o ardal ganolog Bannau Brycheiniog (OS Explorer OL12) neu fap o ardal ganolog Eryri (OS Explorer OL 17).

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr

Alla i ddiweddaru fy manylion cofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr am gymorth.
You may also like the following events from Ramblers Cymru:

Also check out other Workshops in Online, Sports Events in Online, Trips & Adventurous Activities in Online.

Tickets

Tickets for Navigation Skills, Level 2 - (Delivered on a Virtual basis) can be booked here.

Get Tickets

Ticket Information Ticket Price
Ramblers Member or Volunteer Free
Non-member Donation GBP 15
Search by related topics in Online
Event Photos
Hosted by
About The Host: The Ramblers helps everyone, everywhere enjoy walking and protects the places we all love to walk. Mae'r Cerddwyr yn helpu pawb, ym mhobman i fwynhau cerdded ac yn amddiffyn y lleoedd rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cerdded.
Website Link: http://www.ramblers.org.uk/wales https://twitter.com/RamblersCymru http://instagram.com/ramblers_cymru/
Are you the host?
Advertisement
Event details from Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Jun 11 2021 at 09:15 am to 12:30 pm
Add to Calendar

Location

Online

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events