X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Neža Knez - Kvadrat / Square

Advertisement

Neža Knez - Kvadrat / Square


Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.
Galerija P74

Neža Knez
Kvadrat
10. – 30. januar 2019

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Neže Knez Kvadrat v Galerijo P74, v četrtek, 10. januarja 2019 ob 19.00 uri.

Razstava Kvadrat je nastala neposredno po dvomesečni rezidenci, ki jo je preživela Neža Knez v New Yorku in se navezuje na nove življenjske izkušnje, novo okolje, kulturo in ljudi. Na ulici Broadway v Brooklynu je Neža Knez izvedla javno akcijo čiščenja ulice. Izbrala je kvadrat pred vhodom v stanovanje, kjer je živela; vnaprej je določila lokacijo in čas - čistila je dvaindvajset dni, vsak dan med 8.00 in 9.30 zjutraj. Ulica na kateri je delovala je bila polna naključnih mimoidočih, predvsem pa tistih, ki opravljajo na ulici svojo vsakodnevno rutino: hodijo na delo, pijejo kavo, odpirajo trgovino v neposredni bližini. Pri mimoidočih je vzbudila zanimanje, a sama z njimi ni želela vzpostaviti verbalne komunikacije niti jim kasneje, ko so jo ogovorili ni razložila, da gre za umetniško akcijo. Njen odgovor je bil, da želi imeti čist kvadrat. Kaj predstavlja kvadrat umetnici?
Neža Knez je ob svoji prvi ameriški izkušnji dobila vtis, da sta ameriška zastava in kvadrat vizualna elementa, ki najbolj določata to okolje. Tudi sama serija fotografij, ki dokumentira proces dela, vzbuja slikarske asociacije. Vztrajno čiščenje tal ji predstavlja največji približek neposredni slikarski izkušnji, ki jo je kadarkoli doživela.
Na sami razstavi umetnica predstavlja fotografije, video, objekte in izseke dnevniških zapisov. Nekatera dela so nastala neposredno ob sami akciji, druga pa kasneje kot odziv nanjo. Video in fotografije so dokumentarne narave in beležijo proces čiščenja, lokacijo, dogajanje in reakcije ljudi. Dokumentacija sproža osnovno informacijo o ulici, njeni naravi, slučajnih mimoidočih, skupnosti in kulturi.
Projekt Kvadrat v splošnem nosi več karakteristik njenih prejšnjih umetniških akcij, ki izpostavljajo vsakdan v katerega poseže s fizično aktivnostjo. Z njimi ustvarja situacije, ki so v izbranem okolju nevpadljive, a dovolj nenavadne, da nosijo potencial prekinitve toka urbane rutine. Z vključevanjem slučajnih mimoidočih Neža Knez izziva neposredno reakcijo in tako poudarja pomembnost pristne izkušnje in sodelovanja, ki sta sicer sestavni del njenega delovanja.

Neža Knez (1990, Ljubljana) je diplomirala na Oddelku za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, leta 2017 pa magistrirala na isti instituciji pod mentorstvom prof. Jožeta Baršija. Deluje v mediju zvoka, videa, sculpture, fotografije, risbe, in performansa. Sodelovala je na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, mdr. na Talking about images, Kunsthalle Graz, Gradec, Avstrija (2018), razstava nominirancev Nagrada skupine OHO, Galerija P74, Ljubljana (2018, 2016), Zavihajmo rokave, Likovni salon, Celje (2018), Bienale mladih Mediterranea 18, Tirana, Albanija (2017), ALUO prehod: Utelesenje, Galerija Equrna, Ljubljana (2017), DISkomunikacija, Galerija Sira, Zagreb (2017), Osebno, Galerija Škuc, Ljubljana (2016). Prejela je več nagrad, mdr. Priznanja (2012) in Nagrade (2014) za izjemne študijske dosežke na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, nagrade za inovativni pristop k umetniški grafiki Zlata preša (2015), Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za izjemne študijske dosežke (2015) in Nagrade skupine OHO (2018). Za svojo magistrsko nalogo prejela najvišje priznanje z odliko Summa Cum Laude (2017). Je prejemnica dvoletne rezidence za mlade umetnike v Ustvarjalnem centru Švicarija (2018).
----------------------------

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.
P74 Gallery

Neža Knez
Square
10 - 30 January 2019

You are kindly invited to attend the opening of the exhibition of Neža Knez Square on January 10, 2019 at 7 p.m. at the P74 Gallery in Ljubljana.

The exhibition Square is a direct result of Neža Knez’s two-month residency in New York. It references her new life experience, new surroundings, the culture and the people. Neža Knez carried out a public street-cleaning action on Brooklyn’s Broadway Avenue. She selected a square in front of the entrance to her apartment where she lived; determining the location and time – she cleaned 22 days, every day from 8 am to 9:30 am. The street on which she worked was full of random passers-by, especially those carry out every day routines on the street: walking to work, drinking coffee, opening nearby stores. In these passers-by, she awakened an interest, yet she did not wish to engage in verbal communication with them, or even later explain to them that she was carrying out an artistic action. Her answer was only that she wishes to have a clean square.
What does the square represent to the artist?
During her first experience in the United States, Neža Knez had the impression that the American flag and the square are visual elements that most determine those surroundings. Even the series of photographs documenting her working process awaken painterly associations. For her, the persistent cleaning of the ground represents the closest approximation to a direct painting experience that she has ever gone through.
On the exhibition itself, the artist presents photographs, video, objects and excerpts from her journal writings. Some works were created during the action itself, others came about later in response to it. The documentary video and photographs record the process of cleaning, the location, the happening and people’s reactions. The documentation reveals the basic information about the street, its nature, incidental passers-by, community and culture.
In general, the project Square carries several characteristics of Knez’s previous artistic actions, which reveal the everyday through physical activity. With them she creates situations that are inconceivable in the chosen environment yet are unusual enough to carry the potential to interrupt the flow of the urban routine. By including random passers-by, Neža Knez provokes an immediate reaction and thus emphasizes the importance of genuine experience and cooperation, which are both integral parts of her activity.

Neža Knez (1990, Ljubljana) graduated from the Department of Sculpture at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana (UL ALUO); in 2017, she obtained her master’s from the same institution under the mentorship of prof. Jože Barši. She works in various media – sound, video, sculpture, photography, drawing and performance. She has participated in numerous solo and group exhibitions in Slovenia and abroad, among them, Talking about Images, Kunsthalle Graz, Graz, Austria (2018); the exhibition of nominees for the OHO Group Award, P74 Gallery, Ljubljana (2018, 2016), Let’s Roll Our Sleeves Up, Likovni salon, Celje (2018), Mediterranea 18 Young Artists Biennale, Tirana, Albania (2017); ALUO Crossing: Embodiment, Equrna Gallery, Ljubljana (2017); DIS-communication, Sira Gallery, Zagreb (2017); Personal, Škuc Gallery, Ljubljana (2016). She has received several awards, including the UL ALUO Recognition (2012) and UL ALUO Award (2014) for exceptional student achievements, the award for an innovative approach to graphic arts Golden Press (2015); the Prešeren Student Award of the University of Ljubljana (2015) and the OHO Group Award (2018). For her master’s thesis, she received the highest recognition with the distinction Summa Cum Laude (2017). She is the recipient of a two-year residency for young artists at the Švicarija Creative Centre (2018).
---------------------------------------

Program Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL, Oddelek za kulturo.
Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je član ASOCIACIJE - društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti.

Kontakt / Contact:
Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.
Center in Galerija P74, TPB 1, 1000 Ljubljana
www.zavod-parasite.si
cDc0aW5mbyB8IHphdm9kLXBhcmFzaXRlICEgc2k=
m 040 370 199

Facebook: https://www.facebook.com/P74Gallery
Instagram: https://www.instagram.com/p74gallery/You may also like the following events from P74 Gallery:

Liked this event? Spread the word :

Map P74 GalleryTrg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement