Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Piotr Lutyński "Budda, Mars i jeleń" | "Buddha, Mars and Deer"

Advertisement

Piotr Lutyński "Budda, Mars i jeleń" | "Buddha, Mars and Deer"


for ENGLISH scroll down

Wernisaż: piątek, 7.2.2020, godz. 18, wstęp wolny
Czas trwania wystawy: 8.2–15.3.2020
Kuratorka: Mirosława Bałazy
Koordynatorka: Jolanta Zawiślak

Jak uchwycić i opisać pełnię naszych doświadczeń? Czy jest to możliwe w obliczu ogromu wszechświata? Te egzystencjalne pytania wyłaniają się z prac Piotra Lutyńskiego, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Bunkier Sztuki. Najnowsze dzieła będą zestawione z pracami z lat 2003–2018 – z obrazami, obiektami, kolażami, filmami, a także dokumentacją działań w przestrzeni publicznej. Artysta – zafascynowany naturą, materią, fizyką kwantową i kosmosem – dzieli przestrzeń ekspozycyjną według tych tematów. Przestrzeń Buddy – z ustawioną na środku figurą istoty oświeconej – prezentuje postaci otoczone obrazami, w których dominują proste układy geometryczne o żywych barwach, typowych dla twórczości tego artysty. Ta przestrzeń ma charakter kontemplacyjny. Przestrzeń Marsa to miejsce wypełnione wielkoformatowymi płótnami i obiektami o geometrycznych kształtach oraz zdjęciami planety Mars. Ta przestrzeń symbolizuje ludzkie marzenia i kierunki przyszłej ekspansji. Przestrzeń zwierzęcia udaje mieszczański salon. Tradycyjne mebelki są tu zderzone z martwą – w dosłownym znaczeniu tego słowa – naturą. Wystrój uzupełniają kompozycje z rogów jelenia, ptasich jaj oraz szkieletów kur. Symbole biologiczne pojawiają się w obrazach skrzynkowych, które powstają od lat 90. Skomponowane są z ziaren zbóż, muszli ślimaków, nasion, wosku i martwych owadów. Te obiekty zderzają abstrakcję malarską z realizmem natury. Powstaje zestawienie, które – według artysty – pozwala na „ujawnienie się naturalności natury i sztuczności sztuki”. Podsumowaniem tych fascynacji jest film, do którego artysta zaangażował górala z Podkarpacia, z którym przejechał Polskę. Ta przestrzeń zderza codzienność ze sztuką. Przestrzeń Projektu KR 736EJ (numer rejestracyjny pojazdu) zawiera dokumentację działań wokół autobusu traktowanego jako pracownia artysty. Tę ekspozycję scalają manekiny w strojach zainspirowanych pracami Kazimierza Malewicza i zaprojektowanych przez artystę. Ta przestrzeń manifestuje konieczność przemieszania sztuki z życiem. Z dzieł Piotra Lutyńskiego emanuje nieposkromione pragnienie poznania świata. Artysta podchodzi do swoich fascynacji z czułą ironią. Sztuka jest dla niego światem, w obrębie którego może swobodnie mieszać naukę, naturę, emocjonalność i doświadczenia malarskie.

Na wystawie Piotra Lutyńskiego zostaną pokazane fotografie wspólnego projektu z Jarosławem Rodyczem i Michaelem Wickersonem "Kansas w ogniu" oraz tkanina autorstwa Anny Nawrot "Obraz dla Piotra".

Piotr Lutyński (ur. 1962)
W latach 1983–1990 studiował na Wydziale Pedagogiczno-Plastycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tworzy malarstwo, obiekty, instalacje, performanse muzyczne oraz pokazy multimedialne. W zaskakujący sposób łączy naturalne tworzywa – ptasie jaja, trawy, pióra, kamienie, owady lub wosk – z gotowymi obiektami i malarstwem abstrakcyjnym. W wielu wypowiedziach manifestuje wczucie w naturę. Jego kompozycje geometryczne są – według niego – inspirowane estetycznymi potrzebami zwierząt.


Program wydarzeń towarzyszących

8.2.2020, sobota, godz. 18
Performans muzyczny zespołu Rdzeń: Piotr Lutyński – skrzypce, Marek Kozica – wiolonczela, Adam Rzepecki – perkusja, Ewa Libera – saksofon, Zbigniew Libera – perkusja, Fryderyk Lutyński – gitara

16.2.2020, niedziela godz. 12
Oprowadzanie po wystawie z udziałem Piotra Lutyńskiego

8.3.2020, niedziela, godz. 12
Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Piotra Lutyńskiego

14.3.2020, sobota, godz. 18
Koncert zespołu Ryszard Krynicki & Rdzeń 2 w składzie: Ryszard Krynicki – recytacja, Piotr Lutyński – skrzypce, Grzegorz Kossowski – gitara elektryczna, Kacper Iwo Matuszewski – perkusja, Fryderyk Lutyński – instrumenty klawiszowe

Więcej o wystawie: http://bunkier.art.pl/?wystawy=piotr-lutynski-budda-mars-i-jelen

______________________

Piotr Lutyński, Buddha, Mars and Deer
8 February – 15 March 2020
opening: 7 February 2020, Friday, 6 pm
curator: Mirosława Bałazy
coordinator: Jolanta Zawiślak

How to grasp and describe the totality of our experience? Is it possible when facing the vastness of the universe? These existential questions arise from Piotr Lutyński’s works to be presented in the Bunkier Sztuki Gallery exhibition. The latest pieces will be set side by side with the ones from the 2003–2018 period – paintings, objects, collages, films, but also documentation of public space activities. The artist – fascinated with nature, matter, quantum physics and the cosmos – divides the exhibition space by topics. The Buddha space – with the statue of an enlightened entity put in its centre – presents figures surrounded by images in which simple, vividly coloured geometric shapes dominate, as is typical in the artist’s work. This space is of a contemplative character. The Mars space is a place filled with large-format canvases and photographs of the planet Mars. This space symbolises human dreams and the directions of future expansion. The animal space pretends to be a bourgeois living room. Here, run-of-the-mill furniture clashes with still life (with no sign of life in it). The décor is complemented by compositions of deer antlers, bird eggs, hen skeletons. Biological symbols appear in box paintings the artist has been doing since the 1990s. They are composed of cereal grains, snail shells, seeds, wax and dead insects. In them, the abstraction of painting comes up against the realism of nature. What emerges is a juxtaposition which – the artist says – lets “the nature’s naturalness and the art’s artificiality come to light”. These preoccupations are summed up in a film for which the artist cast a Subcarpathian highlander who he then travelled with all over Poland. This space clashes the everyday with art. The Project KR 736EJ space (vehicle registration number) contains the documentation of activities related to a bus treated as the artist’s atelier. The unifying factor in this exhibition is a group of mannequins in Kazimir Malevich-inspired outfits that the artist designed. This spaces manifests the need to blend art and life together. Piotr Lutyński’s works exude unbridled ambition to learn the world. The artist approaches his own fascinations with tender irony. Art for him is a universe wherein he can feel free to mix science, nature, emotionality and painting experiences.

Piotr Lutyński exhibition also features photographs of Fire over Kansas, a project he did together with Jarosław Rodycz and Michael Wickerson, and Anna Nawrot’s fabric entitled Image for Piotr.

Piotr Lutyński (b. 1962)
Between 1983 and 1990 he studied at the Pedagogy and Fine Arts Faculty at the University of Silesia, Cieszyn branch. He produces paintings, objects, installations, music performances and multimedia shows. He has a flair for combining natural materials – bird eggs, grass, feathers, pebbles, insects or wax – with ready-mades and abstract painting in surprising ways. His geometric compositions are – he claims – inspired by animals’ aesthetic needs.

Events to accompany the exhibition:

8 February 2020, Saturday, 6 pm
Music performance by the band Rdzeń: Piotr Lutyński – violin, Marek Kozica – cello, Adam Rzepecki – percussion, Ewa Libera – sax, Zbigniew Libera – percussion, Fryderyk Lutyński – guitar

16 February 2020, Sunday, 12 pm
Piotr Lutyński leads a guided tour of his exhibition

8 March 2020, Sunday, 12 pm
Workshop for children led by the artist Piotr Lutyński

14 March 2020, Saturday, 6 pm
Music concert by the band Ryszard Krynicki & Rdzeń 2, including: Ryszard Krynicki – recitation, Piotr Lutyński – violin, Grzegorz Kossowski – electric guitar, Kacper Iwo Matuszewski – percussion, Fryderyk Lutyński – keyboard

More information: http://bunkier.art.pl/?wystawy=piotr-lutynski-budda-mars-and-deer&lang=enYou may also like the following events from Galeria Bunkier Sztuki:

Also check out other Arts Events in Krakow, Entertainment Events in Krakow, Music Events in Krakow.

Map Galeria Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków, Poland, 31-011 Kraków, Poland, Krakow, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Krakow

Explore More Events in Krakow