Search results for:
No result found! Try with different keywords!

Taşeron İlişkileri Yönetimi Zirvesi

Advertisement

Taşeron İlişkileri Yönetimi Zirvesi


Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Açısından Bilinmesi Gerekenler

Hangi işler alt işverene verilebilir? Kira sözleşmesi alt işveren ilişkisi yaratır mı? Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde muvazaa ne zaman gündeme gelir? Asıl işverenin sorumluluğu nelerdir? Alt İşverene Rücu nasıl yapılabilir? Alt işverenden kaynaklanan İş ve SGK yükümlülük ve yaptırımları nasıl en aza indirgenebilir? SGK mevzuatında alt işverenlik riskleri ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar?

Şirketlerin taşeron kullanmasının nedeni her ne kadar iş yüklerinin aza indirgenmesi ise de,
Kanunlar hem asıl işverene hem de alt işverene hemen hemen aynı yükümlülükleri yüklemiştir.
Yeni düzenlemelerle gelişen sorumluluklar her iki taraf açısından da çeşitli sorunları ve çözüm arayışlarını beraberinde getirmiştir.
Programın amacı, katılımcılara işyerinde taşeron ilişkilerini doğru kriterlere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesine ilişkin temel teknikleri, yöntemleri ve sektörel deneyimleri aktarmaktır. Zirve Programı, her düzeydeki yöneticilerle, insan kaynakları yöneticilerinin, yönetici adaylarının ve insan kaynakları uzmanlarının norm kadro yönetimi etkinliklerini geliştirmeyi ve bu alanda asgari düzeyde bir donanıma sahip olmalarını hedeflemektedir.

Zirve Programı, ayrıca, taşeron ilişkilerinde katılımcılara, konuyla ilgili alternatif metot ve uygulamaları öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.

• Asıl işveren-Alt işveren kavramı
• Asıl işveren-Alt işveren İlişkinin Koşulları (Unsurları)
• Alt işverene verilebilecek işler – Asıl iş-yardımcı iş ayırımı
• Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulmasının yasaklandığı haller
• Alt işveren ayrı bir işyeri açılışı yapmalı mıdır? Bunun istisnaları nelerdir?
• Eser sözleşmeleri asıl işveren-alt işveren ilişkisi yaratır mı?
• Hizmet alım sözleşmelerinin asıl işveren-alt işveren ilişkisi açısından değerlendirilmesi
• Kira sözleşmesi asıl işveren-alt işveren ilişkisi yaratır mı?
• Genel Olarak muvazaa kavramı ve asıl işveren-alt işveren ilişkisinde muvazaa nasıl olur
• Yargıtay kararlarında ortaya çıkan hususlar
• Muvazaa halinde bunun sorumluluğa yansıması- işverenler için ortaya çıkan olumsuzluklar- İdari para cezaları
• Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve İş Kazasından doğan sorumluluk
• Asıl işveren-alt işveren ilişkisi yaratmayan eser sözleşmelerinde iş sahibinin asıl işveren sıfatıyla iş kazasından sorumluluğu olur mu?
• Anahtar teslimi iş kavramı
• İşyerinde yürütülen işle ilgili olmayan işlerin başka bir işverene verilmesi ve iş kazası meydana gelmesi halinde birlikte sorumluluk olur mu?
• Kusurun işverenler arasında dağıtılması
• Yargıtay kararlarında iş kazası açısından konunun değerlendirilmesi- BİRLİKTE SORUMLU TUTULMA VE CEZAİ SORUMLULUK
• Alt işverenliğin SGK’ya bildirilmesi sorumluluğu
• Alt işveren işçileri nedeniyle tutulması gereken kayıt ve belgeler
• SGK Müfettişlerinin İş kazası-meslek hastalığı kusur tespitinde alt işverenden dolayı verecekleri kusur oranları
• İnşaat ve İhaleli işlerde alt işverenlik bildirimlerinin asgari işçiliğe etkisi
• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından alt işverenlikten doğan yükümlülükler yapılması gerekenler, risklerin minimuma indirgenmesi
• Alt işverenlikle ilgili diğer SGK ile İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları…
• Yeni Ekonomik Paket Çerçevesinde Kıdem Tazminatında Yaşanan GelişmelerYou may also like the following events from Bosphorus Conferences:

Map Bosphorus Conferences, Küçüksu Mahallesi, Asma Sk. 10/B, 34684 Çengelköy, Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul