Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
HCM] Leadership Coaching Program Cohort 36 - English Version

HCM] Leadership Coaching Program Cohort 36 - English Version

Aug 20, 2021 - Aug 22, 2021

HCM] Leadership Coaching Program Cohort 36 - English Version

Time Fri Aug 20 2021 at 08:00 am to Sun Aug 22 2021 at 08:00 pm

(add to calendar)

Park Hyatt Saigon, 2 Lam Son Square, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

HCM] Leadership Coaching Program Cohort 36 - English Version, 20 August | Event in Ho Chi Minh City | AllEvents.in HCM] Leadership Coaching Program Cohort 36 - English Version
[Vietnamese below]

ARE YOU THE LEADER WHO IS HOLDING YOUR TEAM BACK?

When something goes wrong on your team...
When a problem arises out of the ordinary...
When the company is in urgent need of innovation…
Who does the team turn to?

Is it you: The all-time problem-solver?

If you are the person your team members are constantly looking for to put out fires, deal with interpersonal conflicts, solve problems, then YES, you are the one holding your team back.

How can leaders create a culture whereby team members can have more courage, confidence and creativity to show up when needed to perform and make things happen? Join us in our LCL Leadership Coaching workshop to unlock the potential of your team so you can engage, enable, and empower more.

✓3-day intensive Leadership Coaching training
- Core pillars of Leadership, adaptive leadership frameworks;
- Explore and gain new insights with these new skill sets, mindsets, and toolsets to amplify your impact as a leader.
- Learn and apply the ACC coaching framework.
- Share ideas with other industry professionals.
- Establish yourself within a growing powerhouse of established leaders.

Certification as LCL Coach
✓Online coaching sessions as the coach and as the client.
✓5x5- Coach to be coached. Pair up with LCL partners to complete 5 sessions as coach and 5 sessions as clients.

Contact:
- LCL:
Ms. Thuý ( 090 9112 918- dGh1eSAhIG5ndXllbiB8IGxlYWRlcnNjcmVhdGVsZWFkZXJzICEgYXNpYQ==)
- Hà Nội Business Partners:
Ms. Lan Anh ( 0904 292 808- aW5zcGlyZSAhIHZpZXRuYW0gfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==)

——————————
[VIETNAMESE]

CÓ PHẢI CHÍNH NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ NGƯỜI ĐANG CẢN TRỞ DOANH NGHIỆP?

Khi công ty của bạn gặp sự cố ...
Khi một vấn đề khác thường phát sinh ...
Khi công ty đang cần phương án đổi mới gấp…
Nhân viên sẽ tìm đến ai?

Có phải bạn sẽ luôn là người giải quyết vấn đề?

Nếu bạn là người mà các thành viên trong nhóm dựa vào để tìm ra phương án “chữa cháy” , giải quyết xung đột, giải quyết vấn đề, thì ĐÚNG, bạn chính là người đang cản trở doanh nghiệp chính mình!

Làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể tạo ra một văn hóa, theo đó các thành viên trong nhóm có thể có thêm can đảm, tự tin và sáng tạo để chủ động giải quyết vấn đề và hoàn thành công việc? Hãy tham gia với chúng tôi trong chương trình Khai Vấn Lãnh Đạo của LCL để mở ra tiềm năng nhân viên đồng thời tạo cơ hội cho người lãnh đạo tham gia, kích hoạt và trao quyền nhiều trong doanh nghiệp.

✓ Đào tạo Huấn luyện Lãnh đạo chuyên sâu trong 3 ngày
- Các trụ cột cốt lõi của Lãnh đạo, các khuôn khổ lãnh đạo thích ứng;
- Khám phá và đạt được những hiểu biết mới với các bộ kỹ năng, tư duy và bộ công cụ mới này để nâng cao sự ảnh hưởng của bạn với tư cách là người lãnh đạo.
- Học hỏi và áp dụng khung huấn luyện ACC.
- Chia sẻ ý tưởng với các chuyên gia trong ngành.
- Thiết lập bản thân trong một môi trường của các nhà lãnh đạo.

Chứng nhận là Huấn luyện viên LCL
✓Các buổi huấn luyện trực tuyến với tư cách là coach và với tư cách là client
✓5x5- Huấn luyện viên được huấn luyện. Ghép nối với các đối tác LCL để hoàn thành 5 phiên với tư cách coach và 5 phiên với tư cách client.

Liên hệ:
- LCL: Thuý (090 9112 918 - dGh1eSAhIG5ndXllbiB8IGxlYWRlcnNjcmVhdGVsZWFkZXJzICEgYXNpYQ==)
- Đối tác tại Hà Nội: Lan Anh ( 0904 292 808- aW5zcGlyZSAhIHZpZXRuYW0gfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==)You may also like the following events from Leaders Create Leaders:

Also check out other Workshops in Ho Chi Minh City.

Search by related topics in Ho Chi Minh City
Event Photos
Hosted by
About The Host: Grow ourselves so we can grow others. By bringing out the best in others, we bring out the best in ourselves. Leaders Create Leaders.
Website Link: https://www.leaderscreateleaders.asia/
Are you the host?
Nearby Hotels Park Hyatt Saigon, 2 Lam Son Square, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Aug 20 2021 at 08:00 am to Sun Aug 22 2021 at 08:00 pm
Add to Calendar

Location

Park Hyatt Saigon, 2 Lam Son Square, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events