Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

EIT Health Innovation Days

Advertisement

EIT Health Innovation Days


[ENG below]

strona: https://innovationdays.mug.edu.pl/

Data: 28.– 29.10.2019
Miejsce: Atheneum Gedanense Novum (AGN) Gdański Uniwersytet Medyczny
Organizator: Centrum Transferu Technologii GUMed w ramach programu EIT Health

*PL*
EIT Health Innovation Days to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w zakresie zdrowia w 14 regionalnych ośrodkach koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w całej Europie. W Polsce taką funkcję pełni Gdański Uniwersytet Medyczny poprzez Centrum Transferu Technologii.

Inicjatywa Innovation Days angażuje zarówno środowisko akademickie z wszystkich trójmiejskich uczelni, w tym wykładowców, studentów, absolwentów i doktorantów, jak i sferę biznesu (start-upy, firmy, trenerów przedsiębiorczości i socjotechnik).

Idea przedsięwzięcia opiera się na selekcji 10 interdyscyplinarnych zespołów (3-4 osobowych) o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach (między innymi: studenci kierunków medycznych, informatycznych, społecznych), które wezmą udział w konkursie o tematyce z ang. ‘Bringing Care Home’.

Podczas dwóch bloków warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ‘Design thinking’ - procesu pobudzania kreatywnego myślenia projektowego oraz ‘Pitching’ - zwięzłej formy audio-wizualnej prezentacji pomysłu. Grupy będą miały okazje zaprezentować swoje pomysły/prototypy przed gronem jury.

Członkowie jury jako przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin (profesorowie trójmiejskich uczelni, psychologowie, trenerzy przedsiębiorczości, biznesmeni) wybiorą trzy zwycięskie zespoły. Laureaci pierwszej nagrody wezmą również udział w Winners event, organizowanym przez Imperial College i będą mieli szansę powalczyć o nagrodę główną w gronie zwycięzców z pozostałych 14 regionalnych ośrodków (RIS).

*ENG*

Website: https://innovationdays.mug.edu.pl/

Date: 28– 29/10/2019
Location: Atheneum Gedanense Novum (AGN) Medical University of Gdansk
Organizer: Technology Transfer Office, Medical University in Gdańsk (MUG) as EIT Health RIS Hub


EIT Health Innovation Days is a regular event organized by the European Institute of Innovation and Technology in health in 14 regional coordination centers of the Regional Innovation Scheme (RIS) across the Europe. In Poland, this role acts Medical University of Gdańsk by the MUG’s Technology Transfer Office.

The Innovation Days initiative involves both the academic environment of all Tri-city universities, including lecturers, students, graduates and PhD students, as well as the business ecosystem (start-ups, companies, entrepreneurship and social engineering trainers).

The idea of the venture is based on the selection of 10 multidisciplinary teams (3-4 persons) with complementary competences (among others: students of medical, IT and social sciences), which will take part in a competition on topics related to 'Bringing Care Home'.

During two blocks of workshops, participants will gain knowledge about ‘Design thinking’ - the process of stimulating creative solutions and 'Pitching' - a concise form of idea audio-visual presentation. Groups will have the opportunity to present their ideas / prototypes in front of the jury.

Judges as representatives of various environments and disciplines (professors of Tri-city universities, psychologists, entrepreneurship trainers, businessmen) will select three winning teams. The winners of the first prize will also participate in ‘Winners event’, organized by Imperial College and have a chance to compete for the main prize among the laureates from other 14 regional centers (RIS).Map Rekrutacja, Gdański Uniwersytet Medyczny, Aleja Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdansk, Poland, Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk