Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Dyskusja publiczna: Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra

Advertisement

Dyskusja publiczna: Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra


30 lipca 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Animacja:
Youtube Video


Z projektem planu w czasie wyłożenia (od 3 do 31 lipca 2019 r.) można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Na terenie leżącym w granicach projektu planu Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra znajdują się: parking z tymczasową portiernią oraz zespół garaży. Celem sporządzenia planu jest uzupełnienie zabudowy osiedla oraz realizacja usług społecznych, skierowanych głównie do lokalnej społeczności. W tym celu w projekcie planu ustalono obowiązkową realizację minimum jednej z następujących usług: opieka nad dziećmi do lat trzech, oświata, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna/socjalna, dom sąsiedzki, dom kultury. Teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, która swym charakterem ma nawiązywać do znajdującego się po sąsiedzku osiedla mieszkaniowego z lat 70. ** wieku. W związku z tym dopuszczono realizację wyłącznie budynków wolnostojących z dachem płaskim, o maksymalnej wysokości 30 m. Takie parametry pozwolą na wpisanie nowej zabudowy w kompozycję osiedla, na którym budynki swoją wysokością odwzorowują wzniesienia terenu. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni (m.in. maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, zadrzewienie parkingów), zaleca też kompleksowe zabezpieczenie i odwodnienie skarp. W części wschodniej, gdzie znajduje się zadrzewiona skarpa, plan ustala: zieleń do utrzymania i wprowadzenia, zakaz lokalizacji budynków, utrzymanie min. 80% powierzchni biologicznie czynnej. Zachodnia część terenu, granicząca z lasem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, została objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie. Z powodu zagrożenia tego obszaru osuwaniem się mas ziemnych wyłączono go z zabudowy, zakazano lokalizacji parkingów oraz nakazano zapewnienie min. 70% powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: YnJnIHwgYnJnICEgZ2RhICEgcGw=. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: YnJnIHwgYnJnICEgZ2RhICEgcGw=.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.You may also like the following events from Biuro Rozwoju Gdańska:

Tags
Map Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdansk, Poland, Gdansk, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Biuro Rozwoju Gdańska
Advertisement

More Events in Gdansk

Explore More Events in Gdansk