Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Budzimy uczestników Sejmu Unii Lubelskiej 1569

Advertisement

Budzimy uczestników Sejmu Unii Lubelskiej 1569


Budzimy uczestników Sejmu Unii Lubelskiej 1569 - projekt pilotażowy Europejskiego Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej "Sejmograf 1569+" skierowany do osób i instytucji zainteresowanych biografiami UCZESTNIKÓW WSPÓLNEGO POLSKO-LITEWSKIEGO SEJMU W LUBLINIE W 1568/1569 ROKU:
A
* Andrzej z Borowa
* Andrzej Iwanowicz, sekretarz Jego Królewskiej Mości, podkomorzy nowogrodzki
B
* Stanisław Barzi z Bożewa, marszałek nadworny, starosta śniatyński
* Piotr Bąk
* Jan Białoskórski, podczaszy halicki
* Mikołaj Stankiewicz Bielewicza podkomorzy ziemie żmudzkiej, ciwun ojragolski
* Piotr Borecki
* Piotr Borukowski
* Łukasz Brzozowski
* Piotr Brzoskowski
* Teofil Brzozowski, podkomorzy bielski
* Mikołaj Bujno, chorąży podlaski
C
* Andrzej Chalecki, pisarz ziemski rzeczycki
* Bochdan [Bogdan] Suszko Chobodkowski, sędzia włodzimierski
* Grzegorz (Hrehory) Aleksandrowicz Chodkiewicz, pan wileński, hetman najwyższy Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta grodzieński, dzierżawca mohylewski
* Jan Chodkiewicz hrabia na Szkłowie i Myszy, starosta żmudzki, marszałek najwyższy Wielkiego Księstwa Litewskiego, administrator i hetman ziemie inflancki, starosta kowieński, dzierżawca płoteski i telszowski
* Jan Cybulski, wojski wyszogrodzki
* Stanisław Sędziwój Czarnkowski, referendarz dworu króla JMości, commendor poznański, starosta drahimski
* Wojciech Sędziwoj Czarnkowski, kasztelan santocki, starosta pyzdrski
* Aleksander książę Czartoryski, wojewoda wołyński
* Achacy Czema, wojewoda pomorski i starosta s(z)tumski, gniewski
* Fabjan Czema, wojewoda malborski i starosta tucholski, stargarski
D
* VINCENZO DAL PORTICO, NUNCJUSZ PAPIESKI
* Stanisław Dembi(e)ński, starosta chęciński
* Walenty Dembiński z Dembian, kanclerz
* Andrzej Dembowski, wojewoda bełski, starosta (h)rubieszkowski
* Andrzej Dembowski, kasztelan sieradzki, starosta łęczycki
* Tomasz Dembowski, sędzia ziemski
* Mikołaj Szyszkowicz Dołbnowicz
* Iwan Domanowicz, podsędek piński
* Mikołaj Olechnowicz Dorohostajski, stolnik Wielkiego Księstwa litewskiego, dzierżawca wieloński, bojsagolski, ciwun włości żmojdzkiej, gądzińskiej
* Szadzibor Dowgird
* Stanisław Drojewski
* Adam Drzewicki, kasztelan inowrocławski i starosta gostyński, inowłodzki
* Bazilius Drzewiński, pisarz Jego Królewskiej Miłości
* Tomasz Dubrawski, podsędek halicki
* Franc Stanisławowicz Durnik, Burmistrz miasta wileńskiego stołecznego Wielkiego Księstwa Litewskiego
* Andrzej Dzierzko, podkomorzy
E
F
* Jan Firlej z Dąbrowicy, wojewoda lubelski, marszałek koronny, starosta rohatyński
* Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, kasztelan wiślicki
* Jan Fredro
G
* Mikołaj Gasiński, pisarz wieluński
* Malcher Matuszewicz Gedrojć ksiądz
* Kasper Giedrojć
* POSELSTWO DEWLETA I GIREJA, CHANA KRYMSKIEGO
* Maciej Gorecki, chorąży poznański
* Anzelm Gostomski, kasztelan płocki i starosta rawski
* Mikołaj Bronisław Grabia z Oleśnik
* Jan Gradowski, ciwun ziemi żmudzkiej
* Chrystof Grembski
* POSELSTWO KSIĄŻĄT POMORSKICH: BARNIMA IX POBOŻNEGO? / JANA FRYDERYKA? / BARNIMA X MŁODSZEGO? / BOGUSŁAWA XIII? / ERNESTA LUDWIKA? / JANA FRYDERYKA? GRYFITÓW
* Mikołaj Grzybowski, podkomorzy warszawski
H
* POSELSTWO MAKSYMILIANA II HABSBURGA, CESARZA ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO
* Jan Mikołajowicz Hajko, kasztelan brzeski, koniuszy grodzieński, dzierżawca trabski
* Michajło Haraburda, pisarz Jego Królewskiej Miłości, dzierżawca wisłocki
* Hawryło, sędzia łucki, Bokoj
* POSELSTWO JOACHIMA II HEKTORA, ELEKTORA BRANDENBURSKIEGO
* Jan Herburt z Felsztyna, kasztelan sanocki
* Stanisław Herburt z Fulstyna, kasztelan lwowski i starosta samborski, drohobycki
* ALBRECHT FRYDERYK HOHENZOLLERN, KSIĄŻĘ PRUSKI
* Gabriel Iwanowicz Hornostaj, wojewoda mieński, starosta kamieniecki
* Szczęsny Augustynowicz Huba
* Wasil Hulewicz
* Tymofiej Hurko, podsędek witebski
* Aleksander Hyncza, wojski mielnicki, dzierżawca łosicki
I
* Andrzej Ilgowski, ciwun twierski
* Iwan Ilgowski, ciwun wieswieński
* Kasper Irzykowicz, podkomorzy mielnicki
J
* Maciej Jacynicz
* ZYGMUNT AUGUST JAGIELLON, KRÓL POLSKI, WIELKI KSIĄŻĘ LITEWSKI
* Florian Jakacki
* Piotr Jakacki
* Iwan Juchnowicz, sędzia racławski
K
* Andrzej kniaź Kapusta, kasztelan bracławski i dzierżawca owrucki
* Stanisław Karnkowski, biskup kujawski
* Piotr Kaszowski z Wysokiego
* Olizar Kierdej, marszałek
* Andrzej Kisiel, horodniczy witebski
* Jan Kiszka, krajczy Wielkiego Księstwa Litewskiego
* Mikołaj Kiszka z Ciechanowca, wojewoda podlaski, starosta drohicki itd.
* Jan Klukowski
* Jan Kłopot
* Jan Kmita, pisarz ziemski krakowski
* JAN KOCHANOWSKI, POETA
* Adam Konarski z Kobylina, biskup poznański
* Jan Konarski z Kobylina, podkomorzy poznański
* Mikołaj Koncza
* Mikołaj Koniecpolski
* Fiedor Kopeć
* Mikołaj Kossobudzki, pisarz płocki ziemski
* Jan Kostka ze Sztemberka, kasztelan gdański i podskarbi ziem pruskich, starosta pucki, czczewski
* Jan Kościelecki, starosta bydgoski
* Łukasz Kościelecki, wojewodzic łęczycki
* Andrzej Krasiński z Krasnego, sędzia ziemski ciechanowski
* Franciszek Krasiński z Krasnego, podkanclerzy Korony Polskiej, proboszcz płocki etc.
* Łukasz Kretkowski z Kretkowa
* Jan z Barcina Krotoski, wojewoda inowłocławski
* Andrzej Kuniewski, sędzia krzemieniecki
* Stanisław Kryski z Drob(n)ina, kasztelan raciąski
* Jan Krzystoporski, kasztelan wieluński
L
* POSELSTWO / BOGDAN IV LĂPUȘNEANU, HOSPODAR MOŁDAWSKI
* Fiedor Lenkowicz
* Rafał Leszczyński z Leszna, starosta radziejowski
* Mikołaj Ligęza z Bobrku, kasztelan zawichojski i starosta biecki, żydaczowski
Ł
* Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki
* Wielisław Ławski, pisarz ziemski liwski
* Stanisław Dobek Łączowski, sędzia kamieniecki
* Jakub Łyssakowski, stolnik nurski
* Jan Łyssakowski, podkomorzy nurski
* Mikołaj Łysakowski, kasztelan lubaczowski
M
* Hrehory Makarowski
* Wojciech Marszewski
* Iwan Masalski, ksiądz, sędzia ziemi grodzieński
* Gabriel Masłowski, wojski wieluński
* Marcin Mezeński [Mężyński], podsędek zembrowski
* Sebestian Mielecki, kasztelan krakowski i starosta brzeski
* Krzysztof Myszkowski z Mirowa, kasztelan rawski
* Piotr Myszkowski, biskup płocki
* Stanisław Myszkowski z Mirowa, wojewoda krakowski i starosta krakowski, ratyński
N
* Mikołaj Naruszewicz, podskarbi ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, pisarz Jego Królewskiej Mości, dzierżawca markowski, miadzielski, uszpolski i pieniański
* Stanisław Naruszewicz, pisarz Jego Królewskiej Miłości, ciwun wileński
* Stanisław Niedrzwicki
* Stanisław Niedziński, sędzia wyszogrodzki?
* Wojciech Niemojewski, surogator inowłocławski
O
* Konrad Koharyn Obliński
* Iwan Olizarowicz
* Hieronim Opachwski, pisarz miasta wileński
* Walenty Orzechowski, sędzia przemyski
* POSELSTWO SELIMA II OSMANA, SUŁTANA TURECKIEGO
* Jarosz (Hieronim) Ossoliński, kasztelan sądecki
* Konstanty Konstantynowicz książę Ostrogski, wojewoda kijowski, marszałek wołyński, starosta włodziami(e)rski
* Paweł Ostrowicki, marszałek
P
* Dominik Pac, podkomorzy brzeski
* Filip Padniewski, biskup krakowski
* Jan Pałuski, marszałek, dzierżawca niemonojcki
* Jan Parys, wojski warszawski
* Sczesny Parys, kasztelan warszawski i starosta czerski
* HENRYK XI PIAST, KSIĄŻĘ LEGNICKI
* Gierzy Pieczkowicz, biskup żmudzki
* Jan Piekarski, podkomorzy brzeski
* Jan Pilecki, starosta horodelski
* Jan Płaza ze Mstyczowa
* Adam Pociej, pisarz ziemi brzeski
* Jakub Ponętowski, cześnik łęczyński
* Walenty Ponętowski, stolnik
* Dobrogost Potworowski, sędzia ziemski kaliski
* umocowany Waleriana Protasewicza, biskupa wileńskiego
* Brykcy Przerembski, pisarz ziemski sieradzki
* Stanisław Przerębski
* Stanisław Przyjemski
* Wojciech Przyjemski, kasztelan lencki (lądzki)
* Marian Przyłęcki, burgrabia i sędzia grodzki krakowski
* Jeronim Pukszta, chorąży wołkowyski
R
* Wasilej Rahoza, chorąży dworny Wielkiego Księstwa Litewskiego
* Stanisław Raczko z Ruskowa?
* Marcin Radzanowski
* Mikołaj Radziwiłł "Rudy", kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński
* Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka", książę na Ołyce i Nieświeżu, marszałek dworny Wielkiego Księstwa Litewskiego
* Stanisław Radzymiński, dworzanin króla Jegomości
* Kasper Rajecki, chorąży ziemi trockiej
* Jan Rakowski, trukczaszy króla Jegomości
* Krzysztof Razmysowicz
* Jakub Rokossowski, podsędek poznański, celnik Małej i Wielkiej Polski
* POSELSTWO IWANA IV „GROŹNEGO” RURYKOWICZA, CARA MOSKIEWSKIEGO
S
* Stanisław Stanisławowicz, sędzia ziemski oszmiański
* Roman książę Sanguszko, wojewoda bracławski, starosta żytomirski, hetman polny Wielkiego Księstwa Litewskiego
* Mikołaj Sapieha, marszałek Jego Królewskiej Miłości w Wielkim Księstwie Litewskim
* Paweł Iwanowicz Sapieha, wojewoda nowogrodzki
* Maciej Sawicki, pisarz Jego Królewskiej Miłości, starosta mielnicki, wojski drohicki
* Aleksander Siemaszko, podkomorzy włodzimierski
* Mikołaj Sienicki, podkomorzy chełmski
* Jan Sienieński z Gołogór, kasztelan halicki
* Jan Sienieński ze Sienna, kasztelan żarnowski
* Jan Sierakowski, wojewoda łęczycki i starosta przedecki
* Stanisław Sirakowski, kasztelan rypiński
* Jan Skirmont
* Bogusz Alekieiowicz Skołko, chorąży orszański
* Paweł Skotnicki, chorąży halicki
* Piotr Skrobott
* Stanisław Słupecki, kasztelan lubelski
* Jan Służewski, wojewoda brzeski i starosta międzyrzecki, koniński
* Malcher Snowski, marszałek, sędzia ziemski nowogrodzki, dzierżawca kureniecki
* Stanisław Sobek z Sulejowa, kasztelan sandomierski i podskarbi koronny, starosta tyszowiecki, małogoski
* Michajło Sokołowski, sędzia Słonimski
* Iwan Sołtan
* Andrzej Stankiewicz
* Wojciech Staroźrebski, biskup chełmski
* Le(o)nart(d) Strasz, burgrabia krakowski
* Piotr Strzała, sędzia oświęcimski
* Jan Strzesz [Strze/yż], pisarz ziemski halicki
* Gniewosz Strzyżowski
* Piotr Sułowski, sędzia grodzki biecki
* Łukasz Bolesławowicz Swirzski ksiądz, marszałek Jego Królewskiej Miłości w Wielkim Księstwie Litewskim, dzierżawca krewski
* Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały, wojski sandomierski, starosta lelowski
* Isaj Szczołkan
* Malcher Szemiott, kasztelan żmudzki, ciwun bierżański przez umocowanego!
* Marcin Szymanowski, sędzia sochaczewski
* Stanisław Szyrma, wojski piński
Ś
* Jan Bolesławowicz Świrski
T
* Mikołaj Talwosz, kasztelan mieński, starosta dynemburski
* Jan Tarło ze Sczekarzowic (Czekarzewic), kasztelan radomski i starosta pilzneński, łomaski
* Andrzej Tęczyński, kasztelan bełski (hrabia)
* Andrzej Trambski [Trąbski] z Noskowa, starosta różański
* Florjan Trabski z Noskowa, starosta ciechanowski
* Hieronim Trojan
* Stanisław Trojan, chorąży bełski
* Hrehory Tryzna, kasztelan smoleński
* Jerzy Wasylewicz Tyszkiewicz, wojewoda brzeski, starosta wołkowyski
* Kaleniecki Tyszkowicz, dzierżawca wasiliski
* umocowany Wasileja Tyszkowicza, wojewody smoleńskiego, starosty mieńskiego i pińskiego
U
* Arnolf Uchański, wojewoda płocki, starosta wyszogrodzki
* Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński i legat „natus”, prymas Polski
W
* Aleksander Wahanowski, marszałek
* POSELSTWO JANA III WAZY, KRÓL SZWECJI
* Piotr Widawski
* Fiedor Jackowicz Wielkowicz, Burmistrz miasta wileńskiego stołecznego Wielkiego Księstwa Litewskiego
* Wiktoryn Wierzbicki, biskup łucki
* Andrzej książę Wiśniowiecki, kasztelan wołyński
* Zygmunt Wolski, kasztelan czerski i starosta warszawski
* Jan Wołczek, koniuszy wileński i podkoniuszy ziemski
* Hrehory Wołłowicz, kasztelan nowogrodzki, starosta słonimski
* Ostafi Wołłowicz, pan trocki, podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta brzeski i kobryński
* Jan Woredko, sędzia grodzki żydaczowski
* Fiodor Woropaj
* Ławryn Woyna, podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego, pisarz Jego Królewskiej Mości, dzierżawca kraśnicki i Kwasowski
* Michajło Wrona
* Stanisław Wysocki z Budzisławia, kasztelan biechowski
X
Y
Z
* Stanisław Zaleski
* Michał Zaliwski
* Stefan Zbaraski Koributowicz, wojewoda trocki
* Piotr Zborowski, wojewoda sandomierski i starosta: stobnicki, krakowski, ratyński
* Adam Ziele(i)ński, sędzia łukowski
* Izmajło Zienkowicz
Ź
Ż
* Stanisław Żółkiewski
(ciąg dalszy nastąpi).
Wkrótce podamy więcej informacji.You may also like the following events from Europejskie Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+”:

Tags
Map Europe, Cremona, Italy
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Europejskie Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „Sejmograf 1569+”
Advertisement