Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Maroš Kontroš & Peter Maščák / Till the End of the World

Advertisement

Maroš Kontroš & Peter Maščák / Till the End of the World


Industra Art Vás srdečně zve na vernisáž výstavy
TILL THE END OF THE WORLD
Maroš Kontroš& Peter Maščák
10. 4. 2019 v 19:00

Kurátor / Adam Macko
Hudební vystoupení / Martin Koniar
Trvání výstavy 11/04 - 12/05/2019

Výstavný koncept sleduje nekonfrontačný dialóg tematicky blízkych vizuálnych umelcov. V súbore diel na plátne, papieri, apropriovanom materiáli v rámcoch závesného obrazu, expandovaného poľa maľby, objektu tematizujú subjektívny statement o stave súčasnosti, ktorý je napriek úzkosti hravým pokusom o hľadaní balansu transcendencie a nemožnosti úniku.
Voľba syntetických farieb, sprejov, priemyselných materiálov je voľbou výtvarníkov, ktorí zavrhli formu, nechcú sa páčiť, nechcú byť zhodnocovaní, predaní, sú vyrušujúci, disturbing. Vyrušenie ako súčasť emocionálneho obratu v umení. Prezentované diela sa usilujú o nový prah ponorenia do umelo vytvorených svetov, súvislostí, intertextuality. Na báze pozostatkov intencionálnej krajiny iluzionistickej či idealistickej povahy prezentujú fragmentované humanoidné záznamy, neoexpresívne figuratívne kompozície, pop-kultúrne referencie. Anarchia badpainting-u, hľadá sa autenticita. Neopokalypsa, veď tá biblická sa snáď už aj stala, len sme si ju nevšimli. Veto kráse.

Žiť si svoju katastrofu... till the end of the world.

Adam Macko

BIO/
Maroš Kontroš (*1988, Poprad) & Peter Maščák (*1984, Michalovce) sú absolventmi Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Katedra výtvarných umení a intermédií, Ateliér súčasného obrazu (doc. Adam Szentpétery, akad. mal.). Žijú a tvoria na východnom Slovensku vo Veľkom Slavkove resp. v Michalovciach.

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

Industra STAGE
Industra Lab
Industra Cut&Sew
Industra Coffee

https://industra.space/

EN/
TILL THE END OF THE WORLD
Maroš Kontroš& Peter Maščák
Opening 10 April 2019, 7PM

Curator / Adam Macko
Musical performance / Martin Koniar
Exhibition Duration 11/04 - 12/05/2019

The exhibition concept follows a non-confrontational dialogue between thematically close visual artists. In a set of works on canvas, paper, and appropriated material in the frames of a hanging picture, an expanded field of painting, the subject themes
a subjective statement about the state of the present, which, despite anxiety, is a playful attempt to find a balance of transcendence and the inability to escape. Choosing synthetic colors, sprays, industrial materials is the choice of artists who have rejected form, do not want to be liked, do not want to be appreciated, sold, they are distracting, disturbing. Interruption as part of an emotional turn in art. The presented works strive for a new threshold of immersion in artificially created worlds, connections, intertextuality. Based on the remains of an intentional land of illusionist or idealistic nature, they present fragmented humanoid records, neo-expressive figurative compositions, pop-culture references. Anarchy badpainting, looking for authenticity. The neo-apocalypse, after all, the biblical has already happened, we just didn't notice it. Veto beauty.

Live your disaster ... till the end of the world.

Adam Macko

BIO/
Maroš Kontroš (* 1988, Poprad) & Peter Maščák (* 1984, Michalovce) graduated from the Faculty of Arts of the Technical University in Košice, Department of Fine Arts and Intermedia, Studio of Contemporary Painting (doc. Adam Szentpétery, academic painter). They live and form in Eastern Slovakia in Veľké Slavkov, respectively in Michalovce.

https://industra.space/You may also like the following events from Industra Art:

Map Industra Art, Masná 9, 60200 Brno, Czech Republic, Brno, Czech Republic
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement