X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Funkčné inovačné vzdelávanie - Žiar nad Hronom

Advertisement

Funkčné inovačné vzdelávanie - Žiar nad Hronom


FUNKČNÉ INOVAČNÉ VZDELÁVANIE pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov

Rozsah: 60 hodín

Cieľová skupina:
Kategória: pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.
Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.
Kariérová pozícia: vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.

Cieľ:
Získať informácie o nových trendoch v pedagogike, pedagogickej psychológii, personálnom a pedagogickom radení, vedieť vyhodnotiť uplynulých sedem rokov a nastaviť procesy riadenia vo všetkých oblastiach na ďalších sedem rokov.

Obsah:

Obsah je rozvrhnutý do 7 tematických celkov:

1. Pozícia vedúceho zamestnanca v organizácii
Manažérska psychológia. Príbehy úspešných manažérov. Výzvy na poste manažéra.
2. Kultúra organizácie
Nové trendy v kultúre organizácie. Imidž školy, marketing. Konflikty, mediácia.
3. Vedenie tímu pri realizácii školského vzdelávacieho programu – pedagogické riadenie
Nové trendy vo výchove a vzdelávaní. Vízia, ciele, misia školy a školského zariadenia. Kompetenčný profil zamestnancov, teória generácií a kompetencie žiakov. Riadenie zmien.
4. Vedenie tímu, leadership – personálne riadenie
Manažér a líder, rozdiely medzi nimi. Vedenie tímu. Rozvoj jednotlivcov.
5. Právne poradenstvo, finančné poradenstvo, ekonomické a právne
Zoznam smerníc, tvorba vnútorných smerníc organizácie, ich aktualizácia, školský poriadok, pracovný poriadok, bezpečnostné predpisy, riešenie sťažností - postup, ďalšie legislatívne predpisy. Aktualizácia právnych predpisov. Riešenie problémových vecí, modelových otázok.
6. Sebarozvoj vedúceho PZ a OZ
Vedenie, rozhodovanie. Neuroveda. Manažment času.
7. Evalvácia a autoevalvácia, hodnotenie organizácie, hodnotenie zamestnancov
Metódy, nástroje, cyklus PDCA, SWOT analýza, 360°spätná väzba Implementácia funkčných stratégií do každodenného života školy. Vyhodnotenie za uplynulých 7 rokov ako postupovať pri hodnotení za uplynulých 7 rokov. Uskutočnenie autoevalvácie. Hodnotenie zamestnancov. Chyby pri hodnotení? Modely hodnotenia ľudí. Metódy a nástroje autoevalvácie a hodnotenia zamestnancov. Efektívne každoročné hodnotenie zamestnancov.

Cena: 130 €

Doklad o ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.You may also like the following events from Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského:

Liked this event? Spread the word :

Map Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava, Slovakia, Bratislava, Slovakia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Advertisement

More Events in Bratislava

Explore More Events in Bratislava