Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Ecstatic Dance - Welcoming new beginnings

Ecstatic Dance - Welcoming new beginnings


Eveniment lunar: mișcare liberă conștientă, high natural

*** 27 ianuarie: DJ SUZIE FLEUR va facilita călătoria Ecstatic Dance, creând spațiul sonor propice pentru explorare. ***
Suzie-Fleur
https://soundcloud.com/suzie-fleur
https://www.mixcloud.com/SuzieFleur/

Ecstatic Dance este o practică de mișcare conștientă care ne invită să punem deoparte gânduri care nu ne servesc pentru câteva ore, să ne conectăm la corpurile noastre, să ne relaxăm, să ne deschidem către magia interioară și exterioară. Toată atmosfera catalizează stările extatice naturale. Ce e dincolo de măștile pe care le purtăm zilnic? Intenția Ecstatic Dance este de a crea un spațiu de non-judecată și siguranță în care să avem curajul să ne întâlnim cu părți uitate din noi într-o energie de grup cu aceleași scopuri.

Ecstatic Dance deschide ușile oamenilor indiferent de condiție fizică, experiență în dans sau stare emoțională. Vei întâlni pe ringul de dans oameni de toate vârstele și aptitudinile, atrași de beneficiile dansului liber pentru corp, minte și spirit.

Poate ai dificultăți în a găsi locuri și oameni cu care să dansezi, poate ai credința că nu poti dansa, poate îți simti corpul blocat sau rigid. Aici suntem în propriul proces de reconectare la sine și învățare prin lucru jucăuș cu corpul, într-un mediu în care punem accept pe conștientizare, respect, compasiune.

Muzica pe durata evenimentului este o fuziune de mai multe genuri în așa fel încât să încurajeze mișcarea. Cel mai bine ar fi descrisă ca un val – începe cu ritmuri joase, ajunge progresiv la ritmuri energice înalte și se încheie ușor cu ritmuri fine.
Aici poți găsi muzică asemănătoare https://soundcloud.com/official-ecstatic-dance

Te invităm să rămâi cu noi și după dans – dacă simți să împărtășești din experiența ta, să cunoști oameni noi sau pur și simplu să mai stai în energia creată. Poți să aduci și ceva sănătos de ronțăit, gustărit, ceva ce putem impărți, este un moment binevenit după experiența dansantă :)

Seara este deschisă și copiilor care vor fi însoțiți de adulți, iar aceștia vor fi responsabili de ei și le vor asigura protecție pentru urechi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROGRAM
18h00 – Sosire
18h30 – 19h00 – Cerc deschidere
19h00 – 19h30 – Incălzire
19h30 – 21h30 – Călătorie muzicală Ecstatic Dance DJ SUZIE FLEUR
21h30 – 21h45 – Moment meditativ în liniște
21h45 – 22h00 – Închidere cerc – închidere spațiu non-verbal – deschidere socializare

IMPORTANT
• Te rugăm să vii fără să fi consumat alcool sau alte droguri/stimulente și fără să porți parfum. Adu-ti o sticlă cu apă și haine comode și de schimb, șosete, un izopren sau păturică. Este o călătorie non-verbală, așa ca lasă conversațiile în afara spațiului de dans alături de încălțăminte :)
• Atunci când abordezi pe ceilalți în dans, te rugăm cere non-verbal aprobare (prin contact vizual) și respectă un refuz (spre exemplu când celălalt te ignoră).

CÂND ȘI UNDE
Duminică, 27 ianuarie, 18:00
Visssual, Str. Fabricii (lângă Kaufland-ul de pe Str. Avram Iancu)

SCHIMB DE ENERGIE
Pentru că suntem o cumunitate la început de drum, oferim libertatea de a alege suma cu care dorești să contribui în funcție de posibilități și dorința de a ne sprijini în această aventură dansantă.
Donație recomandată: între 40 RON și 60 de RON

ÎNSCRIERE
Pentru a ne ajuta să ne pregătim mai bine, înscrie-te cu nume și prenume folosind una dintre variante:
• nr. de tel : 0755 240 115
• mesaj pe pagina: https://www.facebook.com/EcstaticDanceBrasov/
• e-mail la: ZWNzZGFidiB8IGdtYWlsICEgY29t

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monthly event: conscious free movement, natural high

*** January 27: DJ SUZIE FLEUR will facilitate the journey of Ecstatic Dance, creating the perfect sound space for exploration. ***
Suzie-Fleur
https://soundcloud.com/suzie-fleur
https://www.mixcloud.com/SuzieFleur/

Ecstatic Dance is a conscious movement practice that invites us to put aside thoughts that do not serve us for a few hours, connect to our bodies, relax, open ourselves to the inner and outer magic. All the atmosphere catalyses natural ecstatic states. What's beyond the masks we wear daily? The intention of Ecstatic Dance is to create a space of non-judgment and security in which we have the courage to meet parts forgotten in us in a group energy with the same purposes.
Ecstatic Dance opens the doors of people regardless of physical condition, dance experience or emotional state. You will meet on the dance floor people of all ages and skills, attracted by the benefits of free dancing for body, mind and spirit.

You may have difficulty finding places and people to dance with, maybe you have the belief that you can’t dance, maybe you feel your body stuck or stiff. Here we are in our own process of self-reconnection and learning through playful work with our body, in an environment where we are focusing on acceptance, respect, compassion.

Music during the event is a fusion of several genres in a way that encourages movement. It would be best described as a wave - it begins at low rhythms, progressively reaches high rhythms and ends slightly with fine rhythms.
Here you can find similar music https://soundcloud.com/official-ecstatic-dance

We invite you to stay with us after the dance - if you feel to share your experience, to meet new people or simply to stay in the created energy. You can also bring something healthy to snack, something we can share, it’s a good moment after the dancing part:)

The evening is open to children who will be accompanied by adults, and they will be responsible for them and will provide ear protection

TIME SCHEDULE
18h00 - Arrival
18h30 - 19h00 - Opening circle
19h00 - 19h30 – Warm-up
19h30 - 21h30 - Musical Journey Ecstatic Dance DJ SUZIE FLEUR
21h30 - 21h45 - Meditating moment in silence
21h45 - 22h00 - Closure circle - non-verbal space closure - socialization opening

IMPORTANT
• Please come without having consumed alcohol or other drugs and without wearing perfume. Bring a bottle of water and comfortable clothes, socks, a small blanket. It's a non-verbal journey, so letting the conversations out of the dance floor next to the shoes. :)
• When addressing others in the dance, please ask non-verbal approval (through visual contact) and observe a refusal (for example when the other ignores you).

WHEN AND WHERE
Sunday, 27 january, 6pm
Visssual, Str. Factory (near Kaufland on Avram Iancu Street)

CHANGE OF ENERGY
Because we are a community at the beginning of the road, we offer the freedom to choose the amount you want to contribute depending on the possibilities and the willingness to support us in this dancing adventure.
Recommended donation: between 40 RON and 60 RON

SIGN UP
To help us better prepare, please enter names and surnames using one of the options:
• no. tel: 0755 240 115
• message on the page: https://www.facebook.com/EcstaticDanceBrasov/
• email to: ZWNzZGFidiB8IGdtYWlsICEgY29t

Liked this event? Spread the word :

Map VisssualFabricii, 500075 Brasov, Romania, Brasov, Romania
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Ecstatic Dance Brasov