Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Open Call høst 2019

Advertisement

Open Call høst 2019


Open Call høst 2019 for Galleri Fisk
Ansøgningsfrist den 15. August 2019

Galleri Fisk er styret af frivillige studenter ved Kunstakademiet i Bergen – og præsentere arbejde af studenter ved KMD og andre tilsvarende institutioner. Galleriet har som mål at give studerende mulighed for at udstille og give indbyggerne i Bergen et indblik i hvad der sker indenfor samtidskunsten og på institutionerne i dag. Galleri Fisk ligger på Kong Oscars gate 46.

For at søge skal du være studerende på en kunsthøjskole, kunstakademi eller tilsvarende uddannelsesinstitution.

Mulige datoer for udstilling:
13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
25/10
1/11
8/11
15/11
22/11
29/11
6/12
13/12

Ansøgningskrav:

- Navn, e-mail og telefonnummer
(hvis gruppeudstilling, skriv alles navne)
- CV (kun relevante erfaringer)
- Udstillings titel
- Beskrivelse af udstilling (max. 1 side)
- Billeddokumentation (max. 15 billeder)
- Ønsket udstillingsperiode (se ovenstående)
- Hvis du har brug for yderligere assistance til udstilling
(lån af udstyr osv.)

Ansøgningen skal sendes som PDF-fil (max. 10 MB til):
Z2FsbGVyaWZpc2sgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==

Mærk mailen ”ansøgning, galleri fisk, høst 2019”

Udstillingsperioden vil normalt vare en uge, fra udlevering af nøgler til aflevering af nøgler. Begge omkring mandag eftermiddag. Efter udstillingen afleveres lokalet som modtaget. Lokalet skal være ryddet, rengjort, spartlet og males over hvis nødvendigt. Lokalet skal godkendes under aflevering af nøgle.

Har du spørgsmål, kontakt: Z2FsbGVyaWZpc2sgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==

De kærligste hilsner Galleri Fisk

ENG
Open Call Autumn 2019 for Gallery Fish
Application deadline the 15 of August 2019

Gallery Fisk is run by students at the Academy of Fine Art in Bergen - and presents work by students at KMD and other similar art institutions. The gallery aims to give students the opportunity to exhibit and give the inhabitants of Bergen an insight into what is happening in contemporary art and in the institutions today. Gallery Fisk is located on Kong Oscars gate 46.

To apply, you must be a student at an art school, art academy or equivalent educational institution.

Possible dates for exhibition:
13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
25/10
1/11
8/11
15/11
22/11
29/11
6/12
13/12


Application Requirements:

- Name, email and phone number (group exhibition, write everyone's names)
- CV (relevant experience only)
- Exhibition title
- Description of exhibition (max 1 page)
- Picture documentation (max 15 images)
- Desired exhibition period (see above)
- If you need additional assistance for exhibition (loan of equipment, etc.)

The application must be sent as a PDF file (max. 10 MB to):
Z2FsbGVyaWZpc2sgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==

Feel the email "application, gallery fish, autumn 2019"

The exhibition period will usually last one week, from you receive the key to the delivery of the key. Both around monday afternoon. After the exhibition, the room is handed over as received. The room must be cleaned, fixed and painted over if necessary . The room must be approved during the delivery of the key.

If you have any questions, please contact: Z2FsbGVyaWZpc2sgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==

The best regards Gallery Fisk
Map Galleri Fisk, Kong Oscars Gate 46, 5017 Bergen, Hordaland, Bergen, Norway
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Bergen

Explore More Events in Bergen