Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Presentació Escola de pastors al FineArt Igualada happening on Sat Mar 16 2019 at 07:30 pm at Fine Art Igualada, Igualada, Spain

Presentació d’art

Advertisement

Presentació d’art


Non-continuum
Exhibition of painter Flóra Kőszeghy
12.03.2019. – 16.03.2019. Barcelona – Valid World Hall - Buenaventura Muñoz 6

Non-continuum
​Non-continuum is an interruption of planar, spatial and temporal dimensions, where the gap is a door to Flóra Kőszeghy’s world, with the aim of breaking the boundaries between these extensions. Flóra Kőszeghy’s paintings are the splits that cut the continuity of the walls of the exhibition space, highlighting a view in space and time. Large oil paintings line up with the artist's creative concept, questioning the narrative about the uncertainty between concrete and abstract depiction.
​Kőszeghy's art doesn’t need any stylistic constraints, she deliberately crosses the boundaries of genres. As an artist, she is recognizable for her methods rather than any style or other particular references. The architect's spatial thinking through the photographer's perspective, manifested in paintings. The grandiosity of the paintings originates form their large size and their undefined details. She purposely mixes different techniques, depending on the subject and the topic, which also coheres with the amount of paint and its surface appearance. The stained, occasionally yellowed surface resulting from the use of large amounts of oil has become a trademark of her art, where the texture of the image derives from the extremely thin or very thick application of the paint. The tightness of the composition is coupled with an expressive artistic behavior, where the proportion of these approaches varies. Sometimes gesture painting dominates, in other cases the organic or geometric manifestations of abstract painting are stronger, but their simultaneous presence is always recognizable. The focus on the details adds a meditative, slowing viewpoint, through which emotions, moods are concentrated in the compound of the canvas and the paint.
However, the spatial behavior of the paintings has to be mentioned. Kőszeghy's theoretical acquaintance to J. Cortazar's book "Enlargement", and M. Antonioni’s film „Blow up” is notable. In both works, by cutting out a part of the plane and shifting the scale, a slice of space and time is highlighted. Kőszeghy shows realistic or surreal details on a large scale, while eliminating the frame of the image. She creates a cut-out space segment that has a powerful appeal when the viewer is standing in front of it. By interrupting the continuum, an imaginary space is created in which the viewer him- or herself also shifts his or her own scale. This interaction, which causes the viewer to engage, is also related to the recognition of the depicted element. The intention of understanding the representation and searching for associations evokes activity. Thus, instead of being depicted by the artist, people become part of the process.

Flóra Kőszeghy

Flóra Kőszeghy graduated as an architect at the Budapest University of Technology and Economics in 2006, where she also taught until completion of her DLA studies at the The Doctoral School of Architecture. As an architect, she worked in the offices of major international and Budapest architects, such as Erick van Egeraat, Gábor Zoboki, Péter Kis and János Tiba. As a member of the Tiba Studio she was one of the designers of the Telekom and T-Systems Headquarters in Budapest, where she was able to realize her artistic approach in spatial dimensions. The golden crystals on the facade of the building are spatial manifestations of her painting’s compositional orders. Her art is therefore connected to her architectural work on a theoretical level.

Exposició del pintor Flóra Kőszeghy 12.12.2014-16.09.2019.16.
Ubicació: Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6. Barcelona, ​​08018
Concepte visual: Sára Czira
Presentació d'art
2019.12.03. Dimarts 19:00
Parla:
Tamás Náray, pintor, dissenyador i escriptor pintor Carlos Puyol

Non-continuum
El és la interrupció del pla, l'espai i el temps, on el buit és la porta de l'artista que vol trencar els límits entre dimensions. Les pintures de Flóra Kőszeghy són les divisions que tallen la continuïtat de les parets de l'espai expositiu, destacant una porció d'espai en l'espai i el temps. Les grans pintures a l'oli es relacionen amb el concepte creatiu de l'artista, qüestionant la narració sobre la incertesa entre la representació concreta i abstracta.
No hi ha restriccions estilístiques a la pintura de Kőszeghy, i creua els límits del gènere per autodeterminació. Com a creador, no es pot delimitar amb precisió, però els seus mitjans són recognoscibles. El pensament espacial de l'arquitecte a través de la perspectiva del fotògraf, manifestat en pintures. La grandiositat de les imatges es deu a la seva grandària, d'una banda, i la generositat de l'obra per l'altra. Mescla diferents tècniques amb preferència, segons el subjecte i la matèria, també sobre la quantitat i l'aspecte superficial de la pintura. Es pot dir que la superfície tacada i ocasionalment groguenca resultant de l'ús de grans quantitats d'oli s'ha convertit en una marca comercial on la textura de la imatge es deu a l'aplicació extremadament prima i molt gruixuda. Així, la tensió de la composició s'associa amb el comportament escènic expressiu, on la proporció de totes aquestes és variable. De vegades, la pintura de gestos o les manifestacions orgàniques o geomètriques de la pintura abstracta són més fortes, però sempre se sent la seva presència simultània. La concentració en detalls afegeix una sensació de meditació i lentitud a les emocions, als estats d'ànim de la tela i la barreja de tint.
Tanmateix, el comportament espacial de les pintures és interessant. La vinculació teòrica de Kőszeghy a la història curta de "Corrupció" de J. Cortazar i la mateixa pel·lícula de títol de M. Antonioni es pot sentir. En ambdós treballs, també es destaca un tall d'espai-temps fictici per tallar i canviar la imatge de l'avió. Kőszeghy mostra detalls realistes o surrealistes a gran escala, eliminant el marc de la imatge. Crea un segment espacial retallat que funciona abans de la pintura. Al interrompre el continu, es crea un espai imaginari en què el propi host canvia la seva escala. Aquesta interacció, que provoca que l'espectador es comprometi, també està relacionada amb el reconeixement de l'element representat. La intenció de comprendre el que han vist i de buscar associacions fa que ambdues accions. L'artista no és representat per l'artista, sinó que forma part del procés.Map Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona, Spain, Barcelona, Spain
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Valid World Hall
Advertisement