Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Plant fel Ymchwilwyr - Diwrnodau Hyfforddi a Rhwydweithio (Gogledd Cymru)| Children as Researchers - Networking and Training Day (North Wales)

Advertisement

Plant fel Ymchwilwyr - Diwrnodau Hyfforddi a Rhwydweithio (Gogledd Cymru)| Children as Researchers - Networking and Training Day (North Wales)

Mae’r digwyddiadau hyn yn agored i gyfranogwyr sydd wedi/sydd ddim wedi ymwneud yn flaenorol â phrosiectau neu ddigwyddiadau Lleisiau Bach.   

AM DDIM i unrhyw un y mae ei waith yn ymwneud â phlant neu’n effeithio ar blant, neu sy’n awyddus i gynnwys plant yn ei waith. Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu, myfyrio, arbrofi, cyfnewid profiadau a rhwydweithio ag eraill.  

Caiff y Diwrnod ei gynnal gan ein tîm o arbenigwyr o fri ym maes Plant fel Ymchwilwyr a dulliau Cyd-gynhyrchu Oed-gynhwysol mewn cydweithrediad Academi Morgan Prifysgol Abertawe. Cewch gyfle i roi cynnig ar ddulliau, dysgu am brosiectau llwyddiannus a dysgu gan y tîm, gwesteion a’ch gilydd. 

Lleisiau Bach LittleVoices yw’r dull a ddefnyddir gan Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc i rymuso plant fel ymchwilwyr ac fel eiriolwyr er mwyn helpu i sicrhau bod hawliau dynol yn rhan annatod o fywyd plant bob dydd ac er mwyn eu galluogi i gyd-gynhyrchu newid mewn modd oed-gynhwysol.  Mae’r Arsyllfa yn fenter ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, sy’n gweithio gydag ystod eang o bartneriaid a disgyblaethau i helpu i sicrhau bod hawliau dynol plant a phobl ifanc yn cael eu parchu, eu diogelu a’u bodloni.     

Lleisiau Bach yn Cael eu Clywed yw’r prosiect presennol a gaiff ei ariannu gan y Loteri Fawr (2017-2020) sydd â’r nod o roi’r sgiliau, y dulliau, y ddealltwriaeth a’r cyfleoedd i blant ac oedolion yng Nghymru weithio gyda’i gilydd ar sail cydraddoldeb i sicrhau newid a fydd yn gwella bywydau pobl yn eu cymunedau. Byddwn yn gwneud hyn drwy’r canlynol: 
cefnogi plant i gyflawni gwaith ymchwil dilynol sy’n seiliedig ar dystiolaeth;  cefnogi plant ac oedolion i fynd ati’n effeithiol i gyd-gynhyrchu newid; creu cymunedau buddiant sy’n gallu ac yn ymrwymedig i normaleiddio’r gwaith o gyd-gynhyrchu penderfyniadau a newidiadau mewn modd oed-gynhwysol*****************************************************************************

This event is open to participants who have/have not previously engaged with Lleisiau Bach projects or past events. 

FREE for anyone whose work engages with or affects children, or who wants to engage children in their work, will benefit from this opportunity to learn, reflect, experiment, exchange experience and network with others. 

Hosted by our highly acclaimed team of experts in Children as Researchers and Age-Inclusive Co-production methods in collaboration with Swansea University’s Morgan Academy, the Day includes a chance to try out methods, engage with success projects, learn from the team, featured guests and each other. 

LLeisiau Bach Little Voices is the approach used by the Wales Observatory on Human Rights of Children and Young People to empower children as researchers and as advocates to help embed human rights in children’s everyday places and to enable age-inclusive co-production of change. The Observatory is an initiative based at Swansea and Bangor Universities, working with a wide range of partners and disciplines to help ensure that the human rights of children and young people are respected, protected and fulfilled.    

Little Voices Being Heard is the current Big Lottery funded project (2017-2020) that aims to provide children and adults in Wales with the skills, methods, understanding and opportunities to work together on a basis of equality to bring about change which will improve the lives of people in their communities. We do this by: 
supporting children to carry out and follow up evidence-based research;supporting children and adults to engage effectively in co-production of change;creating communitites of interest able and committed to noramlise age-inclusive co-production of decisions and changes ******************************************************************************

Ebostiwch y trefnydd Arwyn Roberts (YSAhIGIgISByb2JlcnRzIHwgYmFuZ29yICEgYWMgISB1aw==) os oes gennych unrhyw ymholiadau

Please email Arwyn Roberts (a.b.roberts @bangor.ac.uk) if you have any questions.

 Map Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol (Nantlle), Prifysgol Bangor, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement