Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Growing Organic Foods Course: Part 2 / Cwrs Tyfu Bwydydd Organig: Rhan 2 happening on Sat Apr 27 2019 at 10:30 am at Busybees, 3 Pen y Bonc, Bangor, United Kingdom

Growing Organic Foods Course: Part 1 / Cwrs Tyfu Bwydydd Organig: Rhan 1

Advertisement

Growing Organic Foods Course: Part 1 / Cwrs Tyfu Bwydydd Organig: Rhan 1


Growing Organic Foods: How, What & When?

Design your own garden, plan your planting and grow your own food organically and successfully on your doorstep with support and expert advice bespoke to you.

Maximise your space and yield with professional training and support that you won’t find online!

2 courses covering how to grow food organically divided into 2 stand-alone days.

Course 1: Designing your Garden

Saturday April 6th - 10.30am-3.30pm

Identify the physical properties of your garden, discover the best food to grow and how to grow it, and take home a planting blueprint tailored to your own garden.

The session covers what should be considered when designing a food garden, such as, types of food plants, space and care, growing systems, soil types and aspects. The day includes a site tour and case study of the permaculture system used at Pen y Bonc, and examples of other food gardens.

Requirements: Lunch, a soil sample from your garden, some images of the garden space you wish to       develop and some rough measurements of the size of your garden.

Course 2: Bigger, Better Yields being run on Saturday, April 27th.

Booking is essential. 10.30am-3.30pm. £32.50 (£29.50 Concessions & National Botanic Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.Tyfu Bwydydd Organig: Sut, Beth a Phryd?

Dyluniwch eich gardd eich hun, cynlluniwch eich plannu a thyfwch eich bwyd eich hun yn organig ac yn llwyddiannus wrth garreg eich drws gyda chefnogaeth a chyngor arbenigol yn benodol i chi.

Gwnewch y mwyaf o’ch lle a’ch cnwd hyfforddiant proffesiynol a chefnogaeth proffesiynol nad ydyn nhw i’w cael ar-lein!

2 gwrs yn cwmpasu sut i dyfu bwyd yn organig wedi’u rhannu’n 2 ddiwrnod ar wahân.

Cwrs 1: Dylunio'ch Gardd

Dydd Sadwrn Ebrill 6ed - 10.30yb-3.30yp

Cewch weld beth yw nodweddion ffisegol eich gardd, darganfod y bwyd gorau i’w dyfu a sut i’w dyfu, ac ewch adre â phatrwm plannu wedi’i lunio’n benodol ar gyfer eich gardd chi’ch hun.

Bydd y sesiwn yn cynnwys beth i’w ystyried wrth ddylunio gardd fwyd, megis mathau o blanhigion bwyd, lle a gofal, systemau tyfu, mathau o bridd a lleoliadau. Bydd y diwrnod yn cynnwys taith o gwmpas y safle ac astudiaeth achos o’r system permaddiwylliant a ddefnyddir ym Mhen-y-bonc, ac enghreifftiau o erddi bwyd eraill. 

Gofynion: Cinio, sampl o bridd o’ch gardd, rhai lluniau o’r lle garddio rydych yn dymuno’i ddatblygu, a rhai mesuriadau bras o faint eich gardd.

Cwrs 2: Cnydau Mwy a Gwell yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn Ebrill 27ain.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10.30yb-3.30yp. £32.50 (£29.50 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd Fotaneg Genedlaethol) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.You may also like the following events from Growing the Future - Tyfu'r Dyfodol:

Map Busybees, 3 Pen y Bonc, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Growing the Future - Tyfu'r Dyfodol
Advertisement