Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Cynhadledd y Penaethiaid - GwE / Headteacher Conference - GwE

Advertisement

Cynhadledd y Penaethiaid - GwE / Headteacher Conference - GwE


Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl: Lle’r Cwricwlwm Newydd yn Niwygio Ehangach / Education in Wales– Our National Mission: The Place of the New Curriculum in Wider Reform 

 

 

Diben y gynhadledd

Fel cymuned broffesiynol, mae'n iawn ein bod yn canolbwyntio ar y cwricwlwm newydd a'r newidiadau mae hyn yn ei olygu ar gyfer arweinyddiaeth, addysgu a dysgu yn ein hysgolion.  Bydd gan bob ysgol gyfleoedd yng ngaeaf a gwanwyn 2019 a thu hwnt, i ymgysylltu ar fanylder y cwricwlwm a’i goblygiadau ymarferol.  Bydd y cynadledd yn esbonio ac archwilio cyd-destun ehangach y newidiadau i'r cwricwlwm, ac yn rhoi cyfle i Benaethiaid i glywed am a chyfrannu tuag at ddatblygiadau mewn meysydd yn cynnwys diwygio ADY, Gwerthuso a Gwella, Mesur Perfformiad, Llywodraethu ac Archwilio.  

 

Bydd broses cofrestru’r gynhadledd yn dechrau am 8:30 gyda chychwyn ffurfiol am 09:00

 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio system o'r enw Eventbrite ar gyfer rheoli digwyddiadau. Offeryn rheoli digwyddiadau yw Eventbrite yr ydym yn ei ddefnyddio ar gyfer bob agwedd, gan gynnwys casglu gwybodaeth gofrestru, ac anfon unrhyw negeseuon e-bost i'r rhai sydd wedi'u cofrestru i fynychu. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chynnal gan Eventbrite sy'n cadw at reoliadau GDPR trwy fodloni meini prawf yr UE-UDA; Privacy Shield Notice, y gellir ei weld yma.

 

Purpose of the conference

As a professional community, it is right that we are focused on the new curriculum and the changes this implies for leadership, teaching and learning in our schools.  All schools will have opportunities in the winter and spring of 2019 and beyond to engage with the detail of the curriculum and its implications for practice.  The conference will explain and explore the wider context of the changes to the curriculum, and give Heads an opportunity to hear about and contribute to developments in areas including ALN reform, Evaluation and Improvement, Performance Measurement, Governance and Inspection.  

 

Conference registration will open at 8:30 with a formal start at 09:00

 

Welsh Government privacy notice / GDPR:  https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1⟨=en#j

 

Welsh Government use a system called Eventbrite for managing events. This is an event management tool which we use for all aspects, including collecting registration information, and the sending of any emails to those registered to attend. All information is hosted by Eventbrite who adhere to GDPR regulations by meeting the criteria for the EU-US Privacy Shield Notice, which can be seen here.

 
Map Venue Cymru, Promenade, Bangor, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement