Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Cyfryngau Cymdeithasol i bobl Greadigol / Social Media 4 Creatives(Cymraeg/Welsh)

Advertisement

Cyfryngau Cymdeithasol i bobl Greadigol / Social Media 4 Creatives(Cymraeg/Welsh)


Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Bobl GreadigolSocial Media 4 Creatives

(Iaith y cwrs = Cymraeg/  Course language - Welsh)

Dydd Mercher 23 Ionawr / Wednesday 23 January

Addysg Oedolion Cymru- Adults Learning WalesBryn MenaiHolyhead RoadBangorLL57 2JA


Cyfryngau Cymdeithasol i bobl Greadigol

Nod y gweithdy hwn yw i edrych ar beth yw Cyfryngau Cymdeithasol ac i'ch helpu i greu neu gwella eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol.

Pwy ddylai fynychu...

Ar gyfer y rhai sydd a peth brofiad o gyfryngau cymdeithasol ac eisiau gwella eu sgiliau.

Byddan ni'n defnyddio Facebook, Twitter a LinkedIn.

Social Media 4 Creatives

The aim of this workshop is to demystify the world of Social Media and guide participants in setting up or improving their social media presence.

Who it's for...

For those with some experience of using social media and who want to improve their skills.  

We will be using Facebook, Twitter and LinkedIn.

 

Erbyn diwedd y gweithdy 1 diwrnod, dylech fod yn gallu ...


Nodi a dewis y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol iawn i chi (yn arbennig i lawryddion a chwmniau bach)

Esbonio pwysigrwydd 'netiquette'

Cynhyrchu cynnwys diddorol

Datblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol 
By the end of this 1 day workshop you should be able to…


Identify and select the right social media platforms for you (in particular freelancers and small businesses)

Explain the importance of 'netiquette'

Produce engaging content

Develop your own social media strategy


Beth i ddod...


Gwybodaeth amdanoch chi a'ch gwaith ar gyfer eich proffil

Cwpl o luniau ar gyfer eich proffil (wyneb a llun weithredol yn ddelfrydol)

Cliniadur, tabled neu ffôn deallus

Mynediad i'r cyfrif e-bost yr ydych mynd i ddefnyddio i gofrestru ar gyfer cyfryngau cymdeithasol os oes angen sefydlu rhai newydd.What to bring…


Info about you and your work for your profile

A couple of photos for your profile (a head shot and an action shot would be ideal)

A laptop, tablet or smartphone

Access to the email account you will use to sign up to social media platforms if not already established.Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrdydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recording a Phrifysgol Aberystwyth. Mae Carl yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface.  morris.cymru

 

Trainer: Carl Morris

Carl is a bilingual freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries, Welsh speakers and sustainable communities. Carl has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings and Aberystwyth University. Carl is an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. morris.cymru


 
Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

 


Diogelu Data

 Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid.  Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.  Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi.  Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu. 

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar ZGF0YWNvbXBsaWFuY2UgfCBwcm9zcGVjdCAhIG9yZyAhIHVr .

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar ZGF0YWNvbXBsaWFuY2UgfCBwcm9zcGVjdCAhIG9yZyAhIHVr

 

 


 

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.  Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry.  We will never use or share your data without your permission.  Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

 

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the Data Protection Compliance Officer, Tracey Hunt, on ZGF0YWNvbXBsaWFuY2UgfCBwcm9zcGVjdCAhIG9yZyAhIHVr.  

 

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance.  However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on ZGF0YWNvbXBsaWFuY2UgfCBwcm9zcGVjdCAhIG9yZyAhIHVr 

Siân Gale - Project Manager/ Rheolwr ProsiectSiwan Jones - Cydlynydd Prosiect/ Project Co-ordinatorYou may also like the following events from CULT Cymru:

Liked this event? Spread the word :

Map Addysg Oedolion Cymru-Adults Learning Wales, Bryn Menai, BANGOR, United Kingdom
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement