Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

Advertisement

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร


" ..การประเมินผลการปฏิบัติงาน... เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ใช้สำหรับการกำหนด และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย.!!!


หลักสูตร "การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน" รุ่นที่ 3
(Effective Performance Appraisal #2 )

== อบรมในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26 ==


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline :

ภาคเช้า : (เวลา 09.00-12.00 น.)
=> ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
=> บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
=> องค์ประกอบที่ควรมีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 + เป้าหมายผลงาน
 + ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน
 + สมรรถนะ (Competency)
 + เกณฑ์การประเมินผล
 + ส่วนประกอบอื่นที่ควรประเมิน
=> ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ
=> เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ


ภาคบ่าย : (เวลา 13.00-16.00 น.)

=> แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฎิบัติงาน
+ การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 + การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน
 + การกำหนดตัวชี้วัดผลสำร็จของงาน (PIs & KPIs)
 + การกำหนดสมรรถนะ (Competency) และเลือกใช้สมรรถนะแต่ละประเภทสสำหรับการประเมินผล
 + การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล
 + การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
=> แนวทางการจัดทำ Action Plan เพื่อรองรับการประเมินผลงาน
=> ข้อเสนอในการยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

สรุป ให้คำปรึกษา/ตอบข้อซักถาม


-------------------------------------------------

วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
- เจ้าของธุรกิจขนาด SME
- HR Manager/Staff
- เจ้าหน้าที่ HR
- ผู้สนใจทั่วไป

...............................................................

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากร/ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ :
=> คุณเพชรรัตน์ (เพชร) โทรศัพท์ 082-067-7550 ✉ cHRjY29udGFjdGluZm8gfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==
=> คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631หรือที่ ✉ cHRjY29udGFjdHQgfCBnbWFpbCAhIGNvbQ==
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.thYou may also like the following events from Professional Training and Consultancy Company Limited:

Map St. James Hotel, 18 สุขุมวิท 26, Bangkok, Thailand 10110, Bangkok, Thailand
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Professional Training and Consultancy Company Limited
Advertisement

More Events in Bangkok

Explore More Events in Bangkok