Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Böyük Qafqaz Kuboku-2019

Advertisement

Böyük Qafqaz Kuboku-2019


Under is description on english language.

Böyük Qafqaz Kuboku 2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ
RƏQS ÜZRƏ
RƏSMİ KUBOKUN ƏSASNAMƏSİ
Aprel 14, 2019

MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏR.

KUBOK keçirilməsinin əsas məqsədi müxtəlif müasir və ictimai rəqs növlərində calışan istedadlı kollektivlərin müəyyən edilməsi, Azərbaycanı Dünya və Avropa çempionatlarında təqdim etmək ücün rəqqasların və kollektivlərin seçimi. Həmçinin Azərbaycanın və yaxın xaricdə rəhbərlər, xoreoqraflar, müəllimlər və rəqqaslar arasında təcrübə mübadiləsi, sağlam həyatın təşviqi və uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin müasir və ictimai rəqs növləri ilə məşğulluğa cəlb olunması.

Təşkilatçılar:
Azərbaycan Prezident Administrasiyası
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Gənclər İttifaqı
Azərbaycan Rəqs Assosiasiyası


Keçirilmə yeri:
Şəki Dövlət Dram Teatrı
Keçirilmə vaxtı: 12:00 – 19:00


İŞTİRAK ÜCÜN QEYDİYYATIN QAYDALARI


Qeydiyatın turnirdən evvəl kecməsi mütləqdir! İştirakçıların qeydiyyatını kollektivin rəhbəri və ya onun nümayəndəsi etməlidir. İştirak üçün ərizə 11.04.2019 tarixinə qədər təşkilat komitəsinə təqdim olunmalıdır. Əsas qeydiyyat, təqaüdlərin ödənilməsi və start nömrələrin verilməsi tədbirdə keçiriləcək. Tədbirdə qeydiyyat nominasiyaya 30 dəqiqə qalmış bağlanır.
Bütün ərizələr bu ünvana göndərilməlidir: YXogISBnZW5jbGVyIHwgbWFpbCAhIHJ1


Fonoqram:
Fonoqram keyfiyyətli olmalıdır, MP3 formatında yazılmalıdır. Fleşkartın icərisində kollektivin adı (rəqqasın), çıxış nömrəsi, nominasiya, rəqsin növü və musiqinin uzunluğu yazılmalıdır. Bir diskdə bir musiqidən çox olmamalıdır. İstirakçıda diskin dublikatı olmalıdır.
Yarısmaya 2 gün qalmış musiqini artıq dəyişmək olmaz! Reqlamentin şərtləri yerinə yetirilməsə, təşkilat komitəsi iştirakçını müsabiqədən kənarlaşdıra bilər.TURNİRİN KEÇİRİLMƏ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ QAYDALARI
• Seçmə turları iştirakcıların sayından asılı olaraq təyin olunur. 9 nəfərə kimi - final, 10 – 16 –yarımfinal, 16 – 32 dörddə bir final, 32 nəfərdən çox – 1/8 final.
• Rəqqasların çıxışları 3D sistemi ilə qiymətləndirilir (texnika, kompozisiya, imic). Şou olan rəqs növlərində qiymətləndirmə 4D sistemi ilə keçirilir (şou əlavə olunur). Hər nominasiyada bir istirakçı bir cıxış təqdim edə bilər. Kollektivlər üçün bu qadağan deyil.
• Rəqqas öz özu ilə yarışa bilməz.
KOMPOZİSİYALARIN UZUNLUĞU
– Şou, modern,xalq rəqsi,ansamblar, bal rəqslərin üstündə qurulan şou, latino şou
• Solo, duet/para –1:45 - 2.15 dəq.
• Kiçik qrup –2:30 - 3.00 dəq.
• Formeyşen – maks 4.00 dəq. Uşaqlarda – maks 3.00 dəq.
• Mini prodakşen - 3.00 -8.00 dəq.
• Prodakşen – 4.00 - 8.00 dəq.
- Hip Hop, haus, Breyk.
• Solo və duet - 1 dəqiqə ümumi çıxış, 1 dəqiqə individual cıxış, 1 dəqiqə ümumi çıxış.
• Kiçik qrup – 2 dəqiqə (musiqi təşkilatcılardandir).
• Formayşen –4 dəqiqəyə kimi öz musiqi ilə. Uşaqlarda – maks 3.00 dəq.
RƏQS NÖVLƏRİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ QAYDALARI və KRİTERİYALAR
Hakimiyyətin qaydalarında bir neçə kriteriyalar var, hərəsi çıxış zamanı eyni vaxtda qiymətləndirilir:
T = TECHNIQUE/Texnika;
C = COMPOSITION/kompozisiya;
I = IMAGE/İmic,
S = Show/ Şou
Kriteriyalarda maksimal bal:
• Texnika =10 bal,
• kompozisiya =10 bal,
• İmic =10 bal,
• Şou = 10 bal.
Cəmi: Minimal balların sayı – 4, maksimal -40.


GİRİŞ/ XEYRİYYƏ TƏQAÜDLƏRİ
• Xeyriyyə təqaüd (giriş bileti) incəsənətin inkişafı üçün - 10 Azn
FOTO VƏ VİDEO ÇƏKİLİŞ
Foto və video çəkiliş hüququ təşkilatçılara aiddir. İştirakçılar, ərizəni göndərməklə, foto və video çəkiliş hüququ təşkilatçılara aid olduğu ilə razılaşırlar. Fərdi foto və video çəkiliş təşkilatçilarin xüsusi icazəsi ilə aparıla bilər. Xeyriyyə təqaüd - 10 Azn.

Assosiasiya üzvləri üçün İŞTİRAK ÜCÜN TƏQAÜDLƏR
Bir rəqs növü üçün bir iştirakçıdan
(uşaqlar və bebi) (yunior və ergin) (solistlər)
Hip Hop
5 Azn 7 Azn 15 Azn
Haus
Breyk
Səhnə növləri
Rəqs şousu

5 Azn 7 Azn 10 Azn

Yaş kateqoriyaları:
• Baby 7 yaşa kimi
• Children\ Uşaqlar 11 yaşa kimi
• Junior\ yunior 12 – 15 yaş
• Adult 1\Ergin 1. 16 – 30 yaş
• Adult 2\Ergin 2. 31 – 49 yaş
• Senior\ Senyor 50 yaşdan yuxarı

Xalq rəqsi, Xalq rəqsin stilizasiyası, Dünya xalqların rəqsləri
Rəqs Ansamblları. Latino Şou.
Oriental =II= =II= =II=
Belly Dance/
Oriental
Bütün nominasiyalar =II= =II= =II=
Oriental
Peşəkarlar (klassika) =II= =II= =II=
Xüsusi cüt rəqsləri (Salsa, Baçata, Arj. Tango)
Bütün növlər 10 Azn

Assosiasyada üzv olmayan kollektivlər üçün təqaüdlər ikiqatdır.

Yaş kateqoriyaları:
• Baby Show 7 yaşa kimi
• Children\ Uşaqlar 10 yaşa kimi
• Junior\ yunior 11 – 15 yaş
• Adult 1\Ergin 1. 16 – 30 yaş
• Adult 2\Ergin 2. 31 – 49 yaş
• Senior\ Senyor 50 yaşdan yuxarı

YAŞ KATEQORİYASININ TƏYİN OLUNMASI

Müəyyən etmə: Təvəllüd.

А. Duetlərdə və cütlüklərdə, yaşda böyük partner yarışma kateqoriyasında olmalıdır. Kiçik partner kateqoriyasının aşağı hətdindən iki yaş kiçik ola bilər, ancaq partnyorların arasında 3 yaşdan çox fərq olmamalıdır.

B. Bir dəfə böyüklərin yaş kateqoriyasını seçən rəqqas, ilin axırına kimi həmin nominasiyada həmin yaş kateqoriyasında cıxış etməlidir.

C. Trio, kiçik qruplarda, komandalarda və formeyşenlərdə kicik yaş kateqorisının rəqqasları böyüklərlə birlikdə iştirak edə bilər, şərt - kateqoriyasının aşağı hətdindən iki yaşdan aşağı olmamalıdırlar. Ən az komandanın 50% böyük yaş kateqoriyasında olmalıdırlar
The Great Caucasus Cup 2019

Rules and Regulations of Offical Dance Cup of The Great Caucasus Cup
April 14, 2019

GOALS AND OBJECTIVES.

The main goal of the championship is to identify talented teams that work in various modern and social dances, select dancers and collectives to represent Azerbaijan at the World and European championships. Also the exchange of experience among leaders, choreographers, teachers and dancers in Azerbaijan and abroad, the promotion of a healthy lifestyle and the involvement of children, adolescents and youth in modern and social dance.
Organizers:
Azerbaijan Youth Union
Azerbaijan Dance Association
Administration of President of Azerbaijan Republic
Ministry of Culture of Azerbaijan
Location: Sheki State Drama Theater

Time: 12:00 – 19:00

Rules for registration

Registration must be made before the tournament! Registration of participants must be carried out by the team leader. The application for participation must be submitted to the Organizing Committee by April 11, 2019. The main registration will be held at the event, payment of contributions and issue of start numbers. Registration closes 30 minutes before the start of the nomination.All applications must be sent to: ZGFuY2UtYXogfCBtYWlsICEgcnU=

Fonoqram:
The phonogram should be of good quality, recorded either on a USB-flash drive, or on a CD-ROM in MP3 format. The name of the collective (the name of the dancer), the number of the exit, the nomination, the type of dance and the duration of the music should be recorded on the carrier. There should not be more than one music on the disc. The participant must have a duplicate disk.
Change music 2 days before the tournament is prohibited! If the conditions of the regulations are not met, the organizing committee may disqualify participant of the competition

Rules for the conduct and evaluation of the tournament
• Performances of dancers are evaluated by 3D-system (technique, composition, image). Dance types of the show are evaluated using a 4D-system (a show is added). In each nomination, participants can perform only once. For collectives, this is not prohibited.
• A dancer can not compete with himself.
Duration of tracks
-Show, modern, folk dances, ensembles, show built on ballroom dancing, Latin show.
• Solo, duet / doubles - 1: 45-2: 15 minutes.
• Small group - 2: 30-3: 00 min.
• Formation - a maximum of 4 minutes. For children 3 minutes
• Mini production - 3: 00-8: 00 min.
• Production - 3: 00-8: 00 min.
- Hip-hop, House, Breakdance
• Solo and duet - 1 minute Total output, 1 minute individual output, 1 minute total output.
• Small group-2 minutes (music from the organizers)
• Formation - 4 minutes of your music. For children 3 minutes
Rules and criteria for evaluating dance directions
In the rules of judges there are several criteria, each of which is evaluated simultaneously with the performance.
T = TECHNIQUE
C = COMPOSITION
I = IMAGE
S = Show
The maximum score for the criteria:
• TECHNIQUE =10 points,
• COMPOSITION =10 points,
• IMAGE =10 points,
• Show= 10 points.
Тotal: minimum score 4, maximum-40

Sign in / donation
• Charitable contribution (entrance ticket) for the development of art - 10 $

Рhoto and video shooting
The right to take photos and videos belongs to the organizers. Participants in the filing of applications agree that the right to take photos and video is owned by the organizers. Individual photo and video shooting is possible with the permission of the organizers. Charitable contribution - 10 $.

For collectives of non-members of the Association a fee of $ 10 for one dance and $ 15 for 2 dances
Folklore, folklore, stylization, dances of the peoples of the world, ensembles, Latin shows
Oriental =II= =II= =II=
Belly Dance/
Oriental
All nominations =II= =II= =II=
Oriental
Professional (classic) =II= =II= =II=
Special couple dances (Salsa, Bachata, Arg. Tango)
All nominations 10 $

Age categories:
• Baby Show up to 7 years
• Children up to 10 years
• Juniors 11 – 15 years
• Adult 1. 16 – 30 years
• Adult 2. 31 – 49 years
• Senior from 50 years and above

Аge category assignment

Definition: Date of Birth

А. In duets and сouple dances, the senior partner must match the age category. The difference between the ages of participants may be 2 years, but not more than 3 years.

B. А participant who once chose an adult category, is obliged to perform in this category by the end of the year
C. In the trio, small groups, teams and formations, participants of the younger age group may take part along with the older ones, the condition-the difference between the ages should not be more than 2 years. Minimum 50% of the team must correspond to the adult age category.

Organising Committee:
Azerbaijan Dance Association chairman – Aziz Azizov +994 50 626 66 20
Azerbaijan Dance Association chief secretary – Natavan Zeynalova +994 55 707 90 02You may also like the following events from Azərbaycan Rəqs Assosiasiyası:

Map Azərbaycan Rəqs Assosiasiyası, Azerbaijan, Az 1000 Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Azərbaycan Rəqs Assosiasiyası
Advertisement