Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

ASSO named after Uz.Hajibeyli | Mehmandarov | Support for Youth

Advertisement

ASSO named after Uz.Hajibeyli | Mehmandarov | Support for Youth


“Gənclərə dəstək” layihəsi çərçivəsində konsert

Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor - Mustafa Mehmandarov

Solistlər:
Aydan Salamova
Natavan Həsənova
Arslan Növrəsli

Proqram:
O.Zülfüqarov - “Şənlən, mənim xalqım”
H.Vəkilov - Qanun və orkestr üçün konsert (I hissə)
H.Xanməmmədov - Tar və orkestr üçün konsert №2 (II, III hissələr)
K.Sen-Sans - “Havanaise” Op.83
F.Əmirov - “Həyat səhifələri” (Bakıda ilk ifa)

____________


The concert under the project "Support to young people"

Azerbaijan State Symphony Orchestra named after Uzeyir Hajibeyli
Conductor - Mustafa Mehmandarov

Soloists:
Aydan Salamova
Natavan Hasanova
Arslan Novrasli

Program:
O.Zulfugarov - “Rejoice, my people”
H.Vakilov - Concerto for qanun and orchestra (I movement)
H.Khanmammadov - Concerto for tar and orchestra (II, III movements)
C.Saint-Säens - “Havanaise” Op.83
F.Amirov - "Pages of Life" (premiere in Baku)

____________


Концерт в рамках проекта «Поддержка молодежи»

Азербайджанский Государственный Симфонический Оркестр имени Узеира Гаджибейли
Дирижёр - Мустафа Мехмандаров

Солисты:
Айдан Саламова
Натаван Гасанова
Арслан Новрасли

Программа:
О.Зульфугаров - «Ликуй, мой народ»
Г.Векилов - Концерт для гануна с оркестром (I часть)
Г.Ханмамедов - Концерт для тара с оркестром (II, III части)
К.Сен-Санс - «Хаванез» Op.83
Ф.Амиров - «Страницы жизни» (первое исполнение в Баку)Map Azerbaijan State Philharmonic Hall, Baku, Azerbaijan
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Advertisement