Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

ASSO named after U.Hajibeyli | Mehmandarov | Guliyeva & students

Advertisement

ASSO named after U.Hajibeyli | Mehmandarov | Guliyeva & students


“Violino musiqisi axşamı”
Xalq artisti, professor Zəhra Quliyeva və şagirdlərinin konserti

Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor - Mustafa Mehmandarov

Solistlər: Beynəlxalq Müsabiqələr laureatları
Səbinə Quliyeva, Aydan Salamova, Fəridə Rüstəmova, Nəzrin Aslanlı, Xədicə Mirqulamlı, Ləman Əsədova, Çinarə Əzimova, Osman Mustafazadə

_________


“The night of violin music”
People's Artist, professor Zahra Guliyeva and her students

Azerbaijan State Symphony Orchestra named after Uzeyir Hajibeyli
Conductor - Mustafa Mehmandarov

Soloists: Laureates of international competitions
Sabina Guliyeva, Aydan Salamova, Farida Rustamova, Nazrin Aslanli, Khadija Mirgulamli, Laman Asadova, Chinara Azimova, Osman Mustafazadeh


_________


«Вечер скрипичной музыки»
Народная Артистка, профессор Захра Гулиева и её ученики

Азербайджанский Государственный Симфонический Оркестр имени Узеира Гаджибейли
Дирижёр - Мустафа Мехмандаров

Солисты: лауреаты Международных Конкурсов
Сабина Гулиева, Айдан Саламова, Фарида Рустамова, Назрин Асланлы, Хадиджа Миргуламлы, Ляман Асадова, Чинара Азимова, Осман МустафазадеYou may also like the following events from Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri:

Liked this event? Spread the word :

Map Azerbaijan State Philharmonic Hall, Baku, Azerbaijan
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Advertisement