Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Create your drum - Shaman Drummaking

Create your drum - Shaman Drummaking

Jun 11, 2022 - Jun 11, 2022

Create your drum - Shaman Drummaking

Time Sat Jun 11 2022 at 10:00 am

(add to calendar)

Goddess Temple Antwerpen, Gijselsstraat 22,Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium

Advertisement

Create your drum - Shaman Drummaking, 11 June | Event in Antwerp | AllEvents.in Create your drum - Shaman Drummaking
CREATE YOUR DRUM – SHAMAN DRUMMAKING
10-19u
In deze workshop maken we onze eigen sjamanendrum.

Voor wie zich verbonden voelt met het sjamanistische veld is een eigen drum met een eigen specifieke klank en spirit onmisbaar.

Ons centrum werkt met de mooie spirits van de geit, koe, buffel, paard en eland, vanwege ecologische redenen en omdat de vellen op een respectvolle manier verkregen zijn, en dit bij vellen van andere diersoorten vaak niet te achterhalen is.

Als je ook graag met andere dierenspirits werkt kan je nadien jouw persoonlijke drum nog verrijken met stukjes leer, plukjes pels, haar of veren.

Geit heeft vele kwaliteiten waaronder flexibiliteit, kracht, beweeglijkheid, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen.
Deze prachtige spirituele gids activeert het natuurlijke leiderschap in jou.

Koe heeft vele kwaliteiten waaronder verzorgend, gegrond, vruchtbaarheid, band met vorige levens, genieten, betrouwbaarheid, grootmoedigheid, overvloed.
Koe leert je om met open hart te geven en te ontvangen.

Buffel brengt overvloed, welvaart, kalmte en geeft grote kracht. De buffel wordt niet voor niks bij de Lakota "Tatanka" genoemd wat betekent "grootste". In hun traditie was de Witte Buffelkalf-Vrouw degene die de heilige pijp naar de mensen bracht en hun leerde hoe ze moesten bidden.

Paard bevrijdt je van beperkingen, helpt jouw eigen kracht en vrijheid te ontdekken. Ook staat paard voor compassie, zorgzaamheid, onderwijzen, liefhebben en delen van je gaven en talenten.

Eland zorgt ervoor dat je jouw gaven ook werkelijk leeft. Eland is het grootste lid van de hertenfamilie en geeft kracht, wijsheid, volharding, inspiratie, waakzaamheid, gevoel van eigenwaarde en brengt een lang en rijk leven.

De spirits van deze dieren zijn dus ideaal om je te begeleiden op jouw sjamanistische pad naar heelheid en verbinding.

Voel goed wat best resoneert met jouw persoonlijke sjamanistische pad.

De frames uit wilg zijn voorgebogen zodat ze solide zijn en
droog om te bewerken.

Wilg is een van de betrouwbaarste beschermbomen en de beste vriend die je ooit kan hebben.
De wilg werd in het sjamanisme van onze voorouders als “drempelboom” bestempeld: de energie van wilg functioneert als drempel naar andere werelden en werd daarom gebruikt in overgangsrituelen.
In de sjamanistische traditie is wilg al eeuwen de boom waar zweethutten mee gebouwd worden, omdat wilg ontmoetingen met de spiritwereld en het ontvangen van visioenen stimuleert.

Eigenschappen van Wilg:
Activeert dromen
Geeft inspiratie
Brengt magie
Verbindt leven en dood
Geeft troost en kracht in moeilijke tijden
Geeft veiligheid en bescherming bij initiatie
Ontmoetingen met spirits
Maakt emoties los
Opent portalen naar andere dimensies
Transformeert trauma

We starten de dag met een sharingronde en maken deze drum in het sjamanistische tranceveld, zodat we ons goed kunnen verbinden met de spirit van onze eigen persoonlijke drum.

We eren het mooie en soms intense proces dat daarbij vrijkomt.
We eindigen de dag met de sjamanistische inwijding van ons zelfgemaakte instrument.

De drum heeft ongeveer een dag droogtijd nodig, afhankelijk van de dikte van het vel.
***************************************
Deuren vanaf 9.30u, de workshop begint stipt om 10u.

Kom goed op tijd als je parkeerplek moet zoeken!

OPGELET: DE WORKSHOP KAN EEN UURTJE LANGER UITLOPEN AFHANKELIJK VAN HET SJAMANISTISCHE PROCES!
****************************************************************
OPTIES DRUM 35-40-45-50 cm
Geit met haar
Geit zonder haar
Koe met haar
Koe zonder haar
Paard met haar
Eland zonder haar
**************************************************************
PRAKTISCH:
Kostprijs: flexibele bijdrage 195-205-215€
Wat je naar eerlijk vermogen eraan kan spenderen.

We houden onze kostprijs bewust flexibel, om ook de kans te geven aan mensen met minder financiële middelen.

Hierbij inbegrepen is je eigen drum met drumstok, water en thee.

Plaatsen zijn beperkt: maximum 8 personen.

Inschrijven doe je via sms naar 0032.486.28.88.99, vermeld je naam, evt je voorkeur voor welk dierenvel en "create drum".

Je inschrijving is definitief na storting van je bijdrage met vermelding van je naam + "create drum"
op rekeningnummer van VZW Carrousel:

BE 61 979-6203841-17
BIC: ARSPBE22XXX

*Het deelnamegeld kan niet gerecupereerd worden.
Je kan wel iemand aanbrengen om jouw plaats over te nemen als je annuleert.

*Indien door Covid de workshop wordt verplaatst kan je geen deelname-geld recupereren. Je bijdrage blijft wel geldig.

* Indien je door ziekte/afwezigheid niet kan deelnemen blijft je bijdrage geldig.
*****************************************
MEEBRENGEN:
-Lunch
-kleren die een beetje stoffig mogen worden
-een (oude) handdoek om je vel te drogen
-een grote (plastic) tas om de drum in te doen
- een tak van 35- 45 cm lang en 1,5-3 cm dik die kan dienen als je drumstok.

Zoek een mooie tak uit en connecteer daarbij al met de spirit van je drum.
Je kan de tak vooraf al schuren en bewerken naar jouw smaak, of je kan dat ook ter plaatse doen.
*****************************************
Trijn Amrita begeleidt in deze workshop de sharing en het sjamanistische veld.
Zij bestudeert sinds 20 jaar sjamanisme, tantra en yoga. Na een intense training behaalde zij haar diploma Maha Yoni Healer en Vrouwencoach bij Soul Institute NL, is gecertificeerd hatha yoga teacher, volgde de sjamanistische jaartraining Magie van de Vrouwelijke seksualiteit bij Sifra Nooter en sjamanistische training bij het Instituut voor Siberisch Sjamanisme en international school of temple arts ISTA, deed de Wheel of consent opleiding bij Betty Martin "Like a Pro" voor professionele hulpverleners en Healing Hands bij Barbara Brennan, de training Shamanic Journeying bij Sandra Ingerman en de specialisatie trauma-seksuologie bij het Centrum voor Psychodrama Utrecht.
Momenteel werkt zij als sjamanistisch en tantrisch coach en healer en geeft workshops bij Wild Hearts, Goddess Retreat Ibiza en Eigentijdse Jongeren Nederland en Tantrafestival Amsterdam, en assisteert bij Ibiza tantra festival.
Zij werkt in haar groepssessies via stem, drum en verschillende sjamanistische instrumenten en percussie.
*****************************************
ENGLISH
In this workshop we create our own shaman drum.
For those who feel connected to the shamanic field, a personal drum with its own specific sound and spirit is indispensable.
Trijn Amrita guides this workshop with her shamanic and technical knowledge about making a shaman drum.
We work with the beautiful spirit of the goat, for ecological reasons and because the skins are obtained in an animal-respectful way, and this is often impossible to trace with skins from other animal species.
If you also like to work with other animal spirits, you can afterwards enrich your personal drum with pieces of leather, tufts of fur, hair or feathers.
Goat has many qualities including flexibility, strength, agility, independence, perseverance, and is a guide and leader.
The ideal animal to guide you on your shamanic path to wholeness and connection.
We start the day with a sharing round and make this drum in the shamanic field, in order to connect us well with the spirit of our own personal drum.
We honor the beautiful and sometimes intense process that comes with it.
We end the day with a shamanic drum round on our self-made instrument.
********************************************************
OPTIONS:
Goat with hair
Goat without hair
Cow with hair
Calf without hair
Buffel with hair
Moose without hair
******************************************++++
PRACTICAL:
Cost: flexible contribution 195-205-215 €
What you can spend and what you think it is worted.
This includes your own drum, water and tea.
Places are limited: maximum 10 people.
You can register via SMS at Trijn Amrita on 0032.486.28.88.99.
Your registration is definitive after payment of the full amount stating your name + "create your drum"
on account number of VZW Carrousel:
BE 61 979-6203841-17
BIC: ARSPBE22XXX
* The participation fee cannot be recovered.
You can arrange to have someone take over your place if you cancel.
* If, due to circumstances, the workshop should be canceled by the organization, the participants will get their money back.
********************************************************
WHAT TO BRING:
-Lunch
-clothes that candace some dust
-A branch of 15-20 cm long with 3-5 cm diameter, which can serve as a handle for your drum.
- a branch of 25-45 cm long and 1.5-3 cm thick that can serve as your drumstick.
Pick out two beautiful branches and connect with the spirit of your drum.
You can sand the branches in advance and edit them to your taste, or you can do that on the spot.
*********************************
Trijn Amrita is your host for this workshop. She has been studying shamanism, tantra and yoga for 20 years. After an intense training, she obtained her Maha Yoni Healer and Women's Coach degree at Soul Institute NL, is a certified hatha yoga teacher, followed the annual training Magic of Female Sexuality at Sifra Nooter and shamanic training at the Institute for Siberian Shamanism and international school of temple arts ISTA, did the Wheel of consent training with Betty Martin "Like a Pro" for professional care providers and Healing Hands with Barbara Brennan, and the trauma-sexology specialization at the Center for Psychodrama Utrecht.
She currently works as a tantric and shamanic coach and healer and gives workshops in Amsterdam, Ibiza and Antwerp.
She works in her group sessions through voice, drum and various shamanic instruments and percussion.
****************************************************************
ESPAGNOL
En este taller hacemos nuestro propio tambor chamán.
Para aquellos que se sienten conectados con el campo chamánico, su propio tambor con su propio sonido y espíritu específicos es indispensable.
Bigheart supervisa este taller con su conocimiento chamánico y técnico sobre la construcción de un tambor chamán.
El trabaja con el hermoso espíritu de la cabra, por razones ecológicas y porque las pieles se obtienen de una manera amigable con los animales, y esto a menudo es imposible de rastrear con las pieles de otras especies animales.
Si también le gusta trabajar con otros espíritus animales, puede enriquecer su tambor personal con piezas de cuero, mechones de pelo, pelo o plumas.
La cabra tiene muchas cualidades, incluyendo flexibilidad, fuerza, agilidad, independencia, perseverancia, y es una guía y líder.
El animal ideal para guiarte en tu camino chamánico hacia la integridad y la conexión.
Comenzamos el día con una ronda de intercambio y hacemos este tambor en el campo de la pista chamánica, para conectarnos bien con el espíritu de nuestro propio tambor personal.
Honramos el proceso hermoso ya veces intenso que viene con él.
Terminamos el día con una ronda de tambor chamánico en nuestro instrumento hecho a sí mismo.
******************************************************** *********
PRÁCTICA
Costo: contribución flexible 195-205-215 €
Lo que puede gastar en él a su justa capacidad.
Deliberadamente, mantenemos la flexibilidad de nuestro precio de costos para brindarles a las personas con menos recursos financieros la oportunidad.
Esto incluye su propio tambor, agua y té.
Plazas limitadas: máximo 10 personas.
Puede registrarse por SMS en Trijn Amrita en 0032.486.28.88.99.
Su registro es definitivo después del pago del monto total indicando su nombre + "crear su tambor"
en el número de cuenta de VZW Carrousel:
BE 61 979-6203841-17
BIC: ARSPBE22XXX
TRAER:
-lunch
-
La cuota de participación no se puede recuperar.
Puedes cancelar que alguien tome tu lugar si cancelas.
* Si, debido a circunstancias, la organización cancela el taller, los participantes recuperarán su dinero.
******************************************************** *********
Trijn Amrita supervisa el intercambio y el campo chamánico en este taller.
Ella ha estado estudiando chamanismo, tantra y yoga durante 20 años. Después de un intenso entrenamiento, recibió su título de Maha Yoni Healer y Coach de Mujeres en el Instituto de Alma de NL, es profesora certificada de hatha yoga, siguió el entrenamiento anual chamánico Magia de la sexualidad femenina en Sifra Nooter y entrenamiento chamánico en el Instituto de Chamanismo Siberiano y la escuela internacional del templo el médico ISTA, realizó la capacitación de la Rueda del consentimiento con Betty Martin "Like a Pro" para proveedores de atención profesional y Healing Hands con Barbara Brennan, y la especialización en traumatología y sexología en el Centro de Psicodrama Utrecht.
Actualmente trabaja como entrenadora y sanadora chamánica y tántrica y da talleres en Wild Hearts, Goddess Retreat Ibiza y Contemporary Youth Netherlands y Tantra festival Amsterdam, y asiste en el festival de tantra de Ibiza.
Ella trabaja en sus sesiones grupales a través de la voz, batería y varios instrumentos chamánicos y percusión.
***********************************************************
FRANCAIS
Dans cet atelier, nous fabriquons notre propre tambour de chaman.
Pour ceux qui se sentent connectés au champ chamanique, leur propre tambour avec son propre son et son esprit est indispensable.
Bigheart supervise cet atelier avec ses connaissances chamaniques et techniques sur la construction d'un tambour de chaman.
Il travaille avec le bel esprit de la chèvre, pour des raisons écologiques et parce que les peaux sont obtenues d'une manière respectueuse des animaux, et cela est souvent impossible à tracer avec des peaux d'autres espèces animales.
Si vous aimez également travailler avec d'autres esprits animaux, vous pouvez ensuite enrichir votre tambour personnel avec des morceaux de cuir, des touffes de fourrure, des cheveux ou des plumes.
La chèvre possède de nombreuses qualités, notamment la flexibilité, la force, l'agilité, l'indépendance, la persévérance et est un guide et un leader.
L'animal idéal pour vous guider sur votre chemin chamanique vers la complétude et la connexion.
Nous commençons la journée par un tour de partage et fabriquons ce tambour dans le domaine de la piste chamanique, afin de bien nous connecter avec l'esprit de notre propre tambour personnel.
Nous honorons le processus magnifique et parfois intense qui l'accompagne.
Nous terminons la journée avec un tour de tambour chamanique sur notre propre instrument.
******************************************************** ************
PRATIQUE:
Coût: contribution flexible 195-205-215 €
Ce que vous pouvez y consacrer à votre juste capacité.
Nous gardons délibérément notre prix de revient flexible afin de donner l'opportunité aux personnes avec moins de moyens financiers.
Cela comprend votre propre tambour, eau et thé.
Les places sont limitées: maximum 10 personnes.
Vous pouvez vous inscrire par SMS à Trijn Amrita au 0032.486.28.88.99.
Votre inscription est définitive après paiement du montant total mentionnant votre nom + "créer votre tambour"
sur le numéro de compte du carrousel VZW:
BE 61 979-6203841-17
BIC: ARSPBE22XXX
Apportez: le repas-partage, quelque chose de délicieux à partager pour le déjeuner
* Les frais de participation ne peuvent pas être récupérés.
Vous pouvez prendre des dispositions pour que quelqu'un prenne la relève si vous annulez.
* Si, en raison de circonstances, l'atelier doit être annulé par l'organisation, les participants seront remboursés.
******************************************************** *********
Trijn Amrita supervise le partage et le champ chamanique dans cet atelier.
Elle étudie le chamanisme, le tantra et le yoga depuis 20 ans. Après une formation intense, elle a obtenu son diplôme de guérisseuse et coach de femmes Maha Yoni au Soul Institute NL, est professeur de hatha yoga certifié, a suivi la formation chamanique annuelle Magic of Feminine Sexuality à Sifra Nooter et une formation chamanique à l'Institute for Siberian Shamanism et à l'école internationale du temple. médecin ISTA, a suivi la formation Wheel of consent avec Betty Martin "Like a Pro" pour les prestataires de soins professionnels et Healing Hands avec Barbara Brennan, et la spécialisation en traumatologie-sexologie au Center for Psychodrama Utrecht.
Elle travaille actuellement en tant que coach et guérisseuse chamanique et tantrique et donne des ateliers au Wild Hearts, Goddess Retreat Ibiza et Contemporary Youth Netherlands et au festival Tantra Amsterdam, et assiste au festival Ibiza Tantra.
Elle travaille dans ses sessions de groupe à travers la voix, le tambour et divers instruments chamaniques et percussionsYou may also like the following events from Goddess Temple Antwerpen:

Also check out other Workshops in Antwerp, Health & Wellness Events in Antwerp, Festivals in Antwerp.

Event Photos
Hosted by
Goddess Temple Antwerp
Are you the host?
Nearby Hotels Goddess Temple Antwerpen, Gijselsstraat 22,Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Jun 11 2022 at 10:00 am
Add to Calendar

Location

Goddess Temple Antwerpen, Gijselsstraat 22,Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium

Advertisement
Advertisement
Event Marketing